بارم بندی درس دینی — قرآن پایه سوم متوسطه

الف _ ارزشیابی مستمر:
این ارزش یابی همانند ارزش یابی مستمر درس دینی و قرآن پایه های اوّل و دوم است.

ب ـ ارزش یابی پایانی نوبت اوّل : 1 - امتحان قرائت قرآن (4 نمره) در امتحان پایانی نوبت اوّل ، از هر دانش‌آموز حدود دو و نیم صفحه ازآیات شریفه ی  کتاب درسی امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه ی نمره گذاری به همان صورتی است  که در ارزش یابی مستمر پایه های اوّل و دوم  انجام می گیرد.   

2 امتحان کتبی (16 نمره)

دروس

اول تا سوم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

5

5

6

تذکر : دروس ششم تا هشتم برای دانش آموزان  اهل سنت حذف می باشد و به جای آن از سه درس اول کتاب ضمیمه  امتحان گرفته می شود.
پ
  _ ارزش یابی پایانی نوبت دوم و شهریور

دروس

اوّل تا پنجم   

ششم تا هشتم

نهم و دهم

یازدهم و دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

  تذکرات : تذکر1:دروس ششم تادوازدهم برای دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جای آن ازکتاب ضمیمه براساس جدول فوق امتحان گرفته می شود.
تذکر2 : بین
 دوتاسه نمره به ترجمه آیاتی که درمقابل آیات ترجمه آن ها درکتاب نوشته نشده ، اختصاص یابد.
 تذکر3: دبیران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان«چند نکته ی مهم درباره ی ارزش یابی» توجه نمایند و موارد زیر درارزشیابی ها لحاظ نشود : 1- فعالیت ها : شامل بررسی درصفحات 16 ، 126 ، 183 و196 -  تطبیق درصفحات 49 و148 -  مقایسه در صفحة 124 اندیشه درصفحة 143-  ذکرنمونه ها درصفحة 152 - خودکاوی درصفحات 117 و162- نمونه یابی درصفحات 161و163 طبقه بندی در صفحات 179و182 - راه حل درصفحة 185-  شناسایی عوامل درصفحة 197 -  تکمیل درصفحة 8 -  جستجو درصفحة 42 برنامه ریزیدرصفحة 131 2- برای مطالعه ها :درصفحات 17 تا19 ، 27 تا 29 ، 33 ، 35 تا 37 ، 38 ، 43 ، 44 ، 46 تا 48 ، 50 ، 51 ، 63 ، 71 ، 79 تا 86 93 ، 94 ، 95 ، 100 تا 101 ، 102 تا 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 128 تا 130 ، 132 تا 134 ، 144 ، 153 ، 154 ، 155  160 ، 161 ، 177 تا 178، 186 تا 187 ، 191 تا 192 ، 193 تا 194 و199 تا 203 3- پیشنهادها : درصفحات 10 ، 37 ، 52 ، 63 ، 77 ، 96 ، 111 ، 120 ، 135 ، 145 ، 168 ، 179 و 188 4- گام ها :  درصفحات 20 ، 78 ، 112 ، 136 ، 156 ، 169 و 198   5- یاد آوری ها : درصفحات 5 ، 158 و 171 6- اشعار: درصفحات 32 ، 35 و39 7- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است. 8- پاورقی ها تذکر4: حفظ کردن عین آیات وروایات به جز مواردی که درکتاب تعلیمات دینی وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید از دانش آموزان  خواسته شود که آیه یا حدیثی در بارة توبه بنویسند . بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست  می آید ، بنویسند.

تذکر5 : آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها درارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کنندة درس عربی است سؤال شود.  

/ 1 نظر / 16 بازدید
دانش آموز

خیلی بد نوشتین