چگونه میتوان فضای علمی وآموزشی مدرسه را تقویت کرد

هوالفتاح العلیم                 چگونه میتوان فضای علمی وآموزشی مدرسه را تقویت کرد

در قرن 21 توجه جدی به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف مهم  واساسی دولتمردان وکارشناسن خبره محسوب می شود.در این جهت توجه جدی به محیط آموزشی ، ملزومات موثر آموزشی، چنانکه علمای تعلیم و تربیت اشاره نمودند که محیط یادگیری مناسب از مهمترین پایه های کیفیت بخشی محسوب می شود و محیط یادگیری مناسب در گروی فضای فیزیکی، شاد ومفرح ،توأم با مناسبات انسانی می باشد، در کیفیت بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و پرورشی باید به یادگیری ویاد دهی روش های موثر که جوامع علمی وپیشرفته به آن دست یافته اند باید تاکید نمود ، روشهای سنتی اگرچه در برخی جنبه های آموزشی باید رعایت وبکار گرفته شود ولی در همه جنبه ها قابل تاثیر نمی باشد بنابرین لزوم تجدید نظر جدی در آموزش وپروش باید یک ضرورت تلقی گردد تا  فضای مطلوب آموزشی در جوامع کمتر تو.سعه یافته تقویت گردد.از جمله مواردی که در فضای علمی وآموزشی جوامع موثر میباشد استفاده از تجارب و نظرات نیروهای انسانی با ارزش موثر  در آموزش وپرورش ودانشگاهها را میتوان ذکر نمود به این صورت که تجارب این عزیزان در اختییار دستگاهها قرار گیرد تا آموزش وپرورش به تجدید نظر در راهبردهای اساسی  مسائل آموزشی بپردازد ، نظیر گفتگو با اساتید مطرح در جوامع واستفاده از روشهای مطلوب آنها، یا فرستادن دبیران با تجربه ومورد قبول در امر آموزش به مراکز مهم تعلیم وتربیت نظیر دانشگاهها ، ومراکز تربیت معلم ، ونیز تدریس نمادین در گروهای آموزشی را میتوان ذکر کرد. از جمله برداشتهای غلط در این زمینه ،که در آموزش وپرورش برخی از جوامع نظیر ایران مرسوم است بکار گیری دوباره آنها در امر آموزش ، پس از بازنشسته شدن ،میتوان ذکر کرد که این در نوع خود غیر کارشناسانه ، وغیر اصولی است ،زیرا توان  ونیروی، نیروهای بازنشسته از تحمل دانش آموزان عصر جدید خارج است ، مضافا اینکه اکثر این دبیران به خاطر تامین نبودن به تدریس چند ساعت در مراکز آموزشی دولتی یا مراکز غیر انتفاعی  راضی هستند باید  ساختاراتاق فکر آموزش وپرورش از دبیران واساتید باتجربه مفید وسازنده  تشکلیل گردد تا تجربیات سازنده

اینها مورد ارزیابی قرار گیرد.

از جمله مواردی که در تقویت فضای علمی جوامع موثر میباشد میتوان به ارتقای مستمر توانمندی  کارکنان  آموزش وپرورش  اشاره نمود پرداختن به این مساله باید در راس فعالیتهای  مسولان تعلیم وتعلم قرار گیرد  چرا که اگر تعریفی از تجربه ارائه گردد میشود گفت که تجربه آن فعالیت مستمر وموثر یک فرد است که در محیط تدریس با گذراندن ارتقای علمی  حاصل میشود  بنابراین محیط تعلیم وتربیت باید بگونه باشد که موجبب تقویت توانمدیهای مربیان آموزش گردد نه اینکه فاصله در آموزش وپرورش با اندوخته های دانشگاهی آنقدر زیاد باشد که مربیان در اواخر مدت خدمت خویش احساس کنند که آنچه در دانشگاه خوانده اند ، در آموزش وپرورش غالبا همخوانی ندارد بنابراین لزوم یکسویه بودن تعالیم آموزشی دانشگاهها  با مباحث موارد تدریس باید جدی تلقی گردد. ونیزبرای ارتقای توانمندی دبیران برگزاری ، کلاسهای جدید با عناوین مختلف ضمن خدمت میتواند موثر باشد.

محیط آموزشی واستفاده از ملزومات بهینه آموزشی نیز در پرداختن به تقویت فضای علمی  جوامع موثر میباشد، اگردراین بیت  درس معلم ار بود زمزمه محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را دقت نماییم گذشته از موثر بودن راهکارهای اساتید و دبیران ، محیط آموزش وشوق به یاد گیری در آن نیز موثر واقع میشود استفاده بهینه آژ ملزومات آموزشی نظیر فناوری های نوین، سید های آموزشی موثر، تشویق به استفاده کنندگان ، از جمله مواردی است که در تقویت مبانی علمی وآموزشی می انجامد.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید