# پاسخنامه_کتاب_منطق_جدید_التالیف_بر_گرفته_از_سایت_د