# فرمایش_رسول_خدا_صقبر_هر_روز_پنج_مرتبه_انسان_را_صدا