قاعـدة امـکــان اشــرف :

 قاعـدة امـکــان اشــرف :

1- سهروردی برای تبیین نظام آفرینش از یک قاعدة مهم فلسفی به نام (( امکان اشرف )) استفاده می کند . اصل قاعده بدین صورت است :اگر دو موجود ممکن را در نظر بگیریم ویکی در سلسله مراتب بر دیگری مقدم باشد ((یعنی اشرف از آن باشد )) ،در این صورت در مقام موجود شدن ، ممکن اشرف اول  موجود می شود یعنی فیض وجود اول به او می رسد بعد از او ممکن دیگر را   بهره مند خواهد ساخت  2- استفاده ای که از این قاعده می شود این است که اگر برای ما ثابت نشده باشد که موجود اشرف تحقق یافته است ، می توانیم با ملاحظة موجود غیر اشرف ، وجود اشرف را ثابت کنیم

شکـل برها نی قا عدة امـکان اشــرف به این صورت است :

مقدمه اول: اگر ممکن غیر اشرف وجود یافته باشد ، ممکن اشرف مقدم بر آن موجود خواهد بود .( شرطی متصل )

مقدمة دوم :لیکن ممکن غیر اشرف وجود یافته است . (وضع مقدم )

نتیجه: پس ممکن اشرف مقدم بر ممکن  غیر اشرف موجود شده است .

مثال : چشمه ای را در نظر آورید که از سرچشمه جریان پیدا می کند  وبه سوی جویبار ها وبرکه های اطراف خود سازیر می شود 

واضح است که تا زمانیکه نزدیکترین برکه به جریان آب پر نشود ،نوبت به جویبار های  وبرکه های بعدی نمی رسد . لذا اگر در پایین دست چشمه، برکه ای راپرببینیم به دلالت التزامی نتیجه می گیریم حتما" برکه های بالا دست قبلا " پر شده اند

/ 1 نظر / 18 بازدید