دعای چهار نفر رد نمی شود

امام علی علیهالسلام : دعای چهار کس رد نمی شود : پیشوای دادگر در حقّ ملّتش، وپدر صالح در حقّفرزندش، وفرزند صالح در حقّ پدرش، وستمدیده . خداوند ، عزّ اسمه ، می فرماید : بهعزّت وجلالمسوگندکه حتی اگر زمانی همبگذرد، سرانجام انتقام تو (ستمدیده) را خواهم گرفت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله : دعای چهار نفر رد نمی شود : پیشوای دادگر ، پدر برای فرزندش ، دعای انسان برای برادرش در غیاب او، وستمدیده . خداوند جلّ جلاله می فرماید : به عزّت وجلالم سوگند که گر چه به طول انجامد ، اما عاقبت انتقام تو (ستمدیده) را بگیرم .

میزان الحکمه

/ 0 نظر / 5 بازدید