نکاتی پیرامون ارزش‌یابی از کتاب‌های قرآن و تعلیمات دینی

نکاتی پیرامون ارزش‌یابی از کتاب‌های قرآن و تعلیمات دینی)دین و زندگی) دوره‌ی متوسطه و معارف اسلامی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی

1- بارم‌بندی کتاب‌های قرآنوتعلیمات دینی (دین و زندگی) دوره‌ی متوسطه و معارف اسلامی (دین و زندگی) دوره‌یپیش‌دانشگاهی نسبت به سال قبل (86-1385) تغییر نکرده است.

2- دبیران محترم و طراحان سؤال به نکاتمندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان" چند نکته‌ی مهم درباره‌ی ارزش‌یابی" توجهنمایند.

3-  حفظ کردن عین آیات و روایات ضرورینیست، بلکه برداشت و استنباط از آن‌ها اهمیت دارد. برای مثال نباید از دانش‌آموزانخواسته شود که آیه یا حدیثی درباره‌ی توبه بنویسند. بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شودو دانش‌آموزان پیام‌ها و نکاتی که از آیه یا به دست می‌آید، بنویسند.

4- آیاتی که ترجمه‌ی آن‌ها در کتابآمده است نباید ترجمه‌ی آن‌ آیه‌ها در ارزش‌یابی سؤال شود. هم چنین نبایداز کلمات ولغات به گونه‌‌ای سؤال طراحی کرد که تداعی کننده‌ی درس عربی باشد.

5-  پاورقی‌ها و ترجمه‌هایی که درمقابل آیات در کتاب نوشته شده است در ارزش‌یابی‌ها نباید سؤال شود.

6-  با توجه به طراحی و صفحه‌آراییجدید کتاب سال سوم (دین و زندگی 3) فهرست حذفیات این کتاب (مواردی که درارزش‌یابی‌های مستمر و پایانی از آن‌ها نباید سؤال طرح شود) به شرح زیر است.

 

1 - فعالیت‌ها شامل:

تکمیل:صفحه‌ی 11،نمونه‌یابی:صفحات 19، 193 و 196،بررسی: صفحات 21، 151 و 220،جست‌وجو:صفحه‌‌ی 53،تطبیق:صفحات 61 و 175،خودکاوی:صفحه ی 140،مقایسه:صفحه‌ی 148،برنامه‌ریزی: صفحه‌ی 156،اندیشه:صفحه‌ی 169،طبقه‌بندی:صفحات 195، 215 و 219،راه‌حل:صفحه‌ی 223 وشناساییعوامل:صفحه‌ی 236.

2- کلیه‌ی بخش‌های برای مطالعه شامل:

صفحات 6 و 7 (یادآوری)، 22 تا 24، 36 تا 37، 41 تا 42، 44 تا 46، 55 تا 56، 57 تا 59، 61 تا 62، 67 تا 87، 95 تا 103،1‌11 تا 112، 113 تا 114، 121تا 123، 122 تا 124، 125 تا 126، 127 تا 128، 128 تا 129، 130، 152 تا 155، 158 تا 159، 170 تا 171، 181 تا 182، 183، 192، 193 تا 194، 213 تا 214، 223 تا 225، 229تا 230، 231 تا 232، 238 تا 242.

3-پیشنهادها: صفحات 13، 46، 63، 77، 93، 115، 132، 143، 160، 171، 200، 215، 225

4- گام‌ها‌: صفحات 26،94 ،26،94،133، 161، 185، 201، 237

5- شعر: صفحات 41، 48، 51

6- یادآوری: صفحات 188 تا 189، 204 تا 205

7- با توجه به تغییرات کتابمعارف اسلامی دوره‌ی پیش دانشگاهی، فهرست حذفیات این کتاب (مواردی که درارزش‌یابی‌های مستمر و پایانی نباید سؤال طرح شود) به شرح زیر است:

1- یادآوری: صفحات

/ 1 نظر / 10 بازدید
راهداری

سلام از اینکه وبلاگ ما را لینک نمودید متشکرم فونت نوشتاری وبلاگت درشت است گر کوچکتر شود بهتر است