سوال سال اول دین وزندگی دبیرستان غیر انتفاعی جام(سیب) ناحیه چهار تبریز

هوالفتاح العلیم

اداره آموزش وپرورش ناحیه چهار تبریز            آزمون دین وزندگی یک       پایه اول     دبیرستان : غیردولتی جام

 نوبت: دوم             تاریخ امتحان 27/2/ 93           ساعت آزمون 10:30 صبح             مدت آزمون: 75 دقیقه

نام ونام خانوادگی                              شعبه کلاس(            )                             شماره صندلی(     )

بارم

متن سوالات

ردیف

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1/25

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5

 

آیات زیر را ترجمه کنید؟

1- انی اراکَ و قومَک فی ضلالِِ مبین

2- یبشر المومنین

3- وسارعـوا الی مَغفرة مِن ربِکـم

4- اقـم الصَلاة لِـذکری

 پیام آیه وحدیث را بنویسید؟

5- لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة.

6- ثمرة المحاسبة صلاح النفس.

صحیح وغلط را در جملات زیر مشخص کنید (ص – غ)

7- قرآن کریم راهنمای زندگی انسانهاست ومردم را به استوار ترین راهها هدایت میکند (ص – غ)

8- کسی که اهل اتقان در کار است در هر کاری وارد شود  قواعد آن را به درستی رعایت میکند  و محصولی  بدون نقص عرضه میکند. (ص – غ)

9- طبق فرمایش رسول خدا(ص) کسی که روزی خود را با کار وتلاش تهیه کند در قیامت در شمار شهدا قرار میگیرد. (ص – غ)

10- نزدیکی وتقرب به خداوند از نوع نزدیکی مکانی وظاهری نیست (ص – غ)

 جملات زیر را کامل کنید؟

11- مردار انسان و حیوانی که خون .............. دارد نجس است.

12- هرکس از یاد خدا روی بر گرداند .............................................................

13- اگر هدفها ودل بستگی هایم را درست انتخاب کنم وهریک را...............................قرار دهم درخت وجود من...........................خواهد بود.

14- .............. اولین وبرترین معلم وراهنمای ما برای تفکردر این کتاب(فرآن) است.

15- در هنگام نیاز همواره........... را میخوانیم زیر را.................................................

16- نشان رشد فکری است که یا د آوری عیبم را  به عنوان.....................از دوستم بپذیرم وممنون او باشم

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید ؟

17- انگشتری و حلقه طلا در نماز برای(( مردان)) چه حُکمی دارد.

18- ادرار و مدفوع(( مرغ وماهی)) چه حُکمی دارد ؟

19- منشا ء تفاوت در ((هدفها ودلبستگی ها)) را بنویسید؟

20- برای(( رکن)) نماز یک مثالی بنویسید؟

21- یک نمونه از مواردی که(( حقوق دوستی)) را از بین می برد ودر نتیجه پیوند دوستی را سست میکند را بنویسید؟

 به سوالات زیرپاسخ کامل بدهید ؟

22- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود (( من آنچه را که افول میکند دوست ندارم )) را بنویسید؟5/.

23- از د و اسم الهی {حکیم- وعلیم } یک مورد را  به اختیارتوضیح دهید؟25/.

24- چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوند نسبت بدهیم؟75/.

25- در(( غسل ارتماسی )) چه کار هایی را انجام میدهیم.5/.

26- برای هر کدام از(( حمد)) و((تسبیح)) یک عبارت از نماز را ذکر کنید.5/.

27- چگونه ایمان بین(( شناخت وعمل)) پیوند ایجاد میکند؟.5/.

28-(( ایمان )) را تعریف کنید5/.

29- از کلام امام کاظم (ع) در مورد(( محاسبه)) چه نتیجه ای میتوان گرفت.5/.

30-(( اُســوه)) چه کسی است.5/.

31-(( واجب)) را  تعریف کنید5/.

32- منظور از(( مراقبت)) یعنی چه؟5/.

33- به چه نوع دوستی میتوان(( اعتماد )) کرد؟5/.

34-(( وظایف  انسانها)) نسبت به دوست  را نام ببرید.(دومورد)5/.

35- ویژگی دوستان ناصح (نصیحت کننده) را بنویسید(دومورد)5/.

36- از آثار تربیتی کار (( لطافت احساس )) را توضیح دهید؟5/.

 موفق وپیروز باشید: پوراسمعیل

1- جواب سوالات در ورقه سفید مهردار مدرسه نوشته شود

2- در موارد تکمیل کنید فقط جواب قسمت نقطه چین را بنویسید

   3- بعد از جواب هر سوال خط بکشید

در ترجمه وپیام آیات واحادیث  فقط آنچه که خواسته شده جواب دهید از نوشتن توضیح اضافی خوداری شود – 4.

الف

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

 

 

 

نمره16

چهار نمره  به روخوانی قرآن اختصاص دارد

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید