صلوات

صلوات ، بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است .

 

صلوات ، تحفه ای از بهشت است .

 

صلوات ، روح را جلا می دهد .

 

صلوات ، عطری است که دهان را خوشبو می کند .

 

صلوات ، شفیع انسان است .

 

صلوات ، موجب تقرب انسان است .

 

صلوات ، رمز دیدن پیامبر در خواب است .

 

صلوات ، سپری در مقابل آتش جهنم است .

 

صلوات ، انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است .

/ 0 نظر / 8 بازدید