علل بی انگیزه بودن دبیران معارف اسلامی برای شر کت در جلسات گروهای آموزشی

علل بی انگیزه بودن دبیران معارف اسلامی برای شرکت در جلسات گروه های آموزشی

مقدمه

اصولا در برسی علل انگیزش وعدم انگیزش ،مطالبی در خور توجه است که  توجه به آن موجب غنای دانش همکاران میباشد اهدافی در برگزاری جلسالت گروه آموزشی نهفته است که به نظر میرسد اصل همان اهداف هم در اداره وهم از طرف سرگروهای محترم  ونیز دبیران معارف به نسیان وفراموشی سپرده شده است بنابراین برای ایجاد انگیزه در میان دبیران معارف اسلامی باید به دنبال تحکیم وگسترش جلسات گروه های آموزشی باشیم . برای همین منظور باید اصول مدون برای تشکیل گروه های آموزشی را نصب العین خویش قرار دهیم ومعیارهای تدوین آن اصول را دوباره درارزیابی های خویش ملاحظه نماییم چرا که بدون توجه به همان معیار ها ارزشهای متناسب با سلایق مطرح خواهد شد ودر چنین شرایطی، آرمانهای والای آموزشی فدای  تمنیات درونی نفسانی خواهد شد که آفت همه انسانهاخواهد بود برای ترویج شور واشتیاق در دبیران معارف اسلامی مطالبی فهرستوار ارائه مینمایم امید که از طرف همکاران فرهیخته مورد توجه قرار گیرد.

1- عدم وجود انگیزه در خود سرگروهای محترم ، عده ای از سر ناچاری ، وکمبود درس ویا انتصابی بودن سرگروها ،انگیزه لازم را برای تشکیل گروه های آموزشی را ندارند

2- آشنا نبودن سر گروها با چگونگی اداره جلسالت گروه های آموزشی ، که ناشی از کم تجربه بودن همکاران میتواند باشد

3- نبود رغبت در دبیران موجب دلسرد شدن سرگروه ودیگر همکاران برای جلسات گروه های آموزشی خواهد شد

4- بهره نبردن از جلسات گروه های آموزشی که فاقد برنامه های پیشبردی باشد میتواند از علل کم انگیزه شدن همکاران تلقی گردد

5- برنامه های ستادی تدوین شده از طرف دبیرخانه واستان واداره ، وگرفتن انرژی  سرگروه های محترم ،چالش جدی برای عدم تشکیل گروه های آموزشی از طرف سرگروه میتواند باشد.

6- نبود خلاقیت در سرگروهای محترم درسی، یکی از عوامل کم انگیزه بودن همکاران برای حضور در جلسات گروه های آموزشی قابل اشاره خواهد بود

7- متمرکز بودن برنامه ها برای سرگروها ، انگیزه لازم را از سرگروه درسی گرفته ودر گیر مقررات خاص متمرکز خواهد بود.

8-عدم تشکیل کلاس های دانش افزایی از طرف سرگروهای درسی مرتبط با موضوعات درس ومطالب درگیر اولیا ودبیران با آن، را میتوان از عوامل موثر در کم انگیزه بودن  برای شرکت در جلسات گروه های آموزشی به شمار آورد

9- بها ندادن به دید گاه دبیران شرکت کننده در جلسات گروه های آموزشی ،موجب دلسرد شدن همکاران برای شرکت در جلسات گروه های آموزشی میباشد

10- انتصابی بودن سرگروهای درسی از طرف اداره نیز موجب کم شدن انگیزه در همکاران خواهد بود

11- رویه های سابق در سرگروهای درسی ،مسبب تسری کم تحرکی در سرگروهای محترم ونپرداختن جدی به مسائل مبتلا به گروه های درسی میگردد

12- عدم اختصاص گواهی ضمن خدمت در کلاسهای دانش افزایی نیز ، از نشانه سستی همکاران برای شرکت در جلسات گروه های آموزشی به حساب میآید.

13- نپرداختن به مشکلات تدریس ،عدم استفاده از تجارب همکاران باز نشسته وشاغل ،عدم ارائه مقالات وآثار همکاران در جلسات گروه های آموزشی  ، شاهدی بر کم تحرکی همکاران خواهد بود

14- عدم تشکیل کار گروه های درسی ونپرداختن به موضوعات روز ،از دغدغه های همکاران جهت شرکت در جلسات گروه های آموزشی میباشد

من الله التوفیق   قاسم  - پوراسمعیل دبیر معارف اسلامی دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) ناحیه یک تبریز

/ 0 نظر / 36 بازدید