سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی

سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی

سوالات تستی از فصل اول و دوم

1-به نظر چه کسانی چون و چرا در مسائل الهی بدعت است ؟

1) اهل حدیث          2)  اهل سنت      3)  مشائیون              4)    معتزله

2- فیلسوف در مطالعات خود چگونه عمل میکند ؟

1) بررسی چهرهایی ازروی چهره هایی یک موجود       2 ) توسـل به براهـین عقلــی و استنتاجات منطقـی

3)خواص وعــــوارض نوع معینی را بررسی می کـند     4 ) مراحل مشاهده ، فرضیه و آزمون را طی می کند

3- جمله ((در آخر الزمان گروه های ژرف اندیشی خواهند آمد )) منسوب به کدام امام است ؟

1) امام باقر(ع)            2) امام رضا (ع)         3) امام سجاد (ع)                4) امام صادق (ع)

4-با توجه به مفهوم فلسفه، کدام  مساله  فلسفی است ؟

1) هستی بزرگ است یا کوچک                         2)‌هستی سنگین است یا سبک  

3) هستی متغیر است یا ثابت                              4) هستی مساوی است یا نا مساوی

5- (( مرتبه هستی )) و((علم به  هستی )) در حالت کلی به ترتیب معنای کدام مورد است ؟

1) ما بعدالطبیعه – ماوراء  الطبیعه                           2) ماورا الطبیعه – ما بعد الطبیعه

3) مابعدالطبیعه – متا فیزیک                                   4) متافیزیک – ترانس فیزیک

6- مطابق فرمایش امام علی(ع) در خطبه اول نهج البلاغه ، آغاز دین. . . . .. . . . . . . . . . .است.

1) اخلاص به ساحت پیامبر اسلام (ص)                      2) ایمان به مبدا ءو معـاد 

3) معرفــــــت شـــــناخت پــروردگار                      4) نفی صفات زاید از خدا

7- مطابق نقل مرحو م صدرالمتاالهین ،از  ارسطو ، طلب فلسفه را در گرو عبور از  کدام مراحل می داند ؟

1) طبیعت به ماوراء الطبیعه    2)ظاهر به باطن      3) فطرت اول و فطرت ثانی    4) عقل به فطرت

8- علوم تجربی در اثبات کدام ناحیه محتاج فلسفه است ؟

1) اصول ومبانی کلی       2) تئوریهای کلی       3) مسائل علمی      4)‌ مسائل نظری

9- از دید گاه امام علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه ، کمال توحید کدام است ؟

1) اخلاص به بندگان حق تعالی                    2) اخلاص به ساحت مقدس حق تعالی

3) ایــمان به ذات آفــریـــدگار                  4) اخــــلاص به ساحـت مــقـــدس او

10- اثبات کاوش های فلسفی فیلسوف با . . . . . .. . .. . .. . .  . . . . . . . است .

1)آزمایش و تجربه     2)قیاس و استقرا ء    3) عقل و برهان      4) استقراء و تمثیل 

11- شعار (( تعبد در تقابل تعقل )) را چه کسانی مطرح ساختند ؟

1) مشائیون          2) اشراقیون          3) اهل حدیث     4) معـتـزله

12- کدام گروه بحث و تعمق در مسائل ماوراء طبیعی را توصیه می نمودند ؟

1) اشاعره             2)معتزله                3) حنابله           4) پیروان

13- به گفته چه کسی (( فلسفه منحصرا" با حیرت در برابر هستی آغاز میشود ))؟

1) هرا کلیت       2)   اقلیدس         3)خواجه نصیر الدین      4)افلاطون

14- قلمرو اصلی کدام دانش پهنه ی بی پایان هستی است ؟

1) منطق              2) فلسفه                3) عرفان                4) کــــــلام

15- کدام یک اساسی ترین مفهوم ومدار همه بحث های مابعد الطبیه است ؟

1) علت                                  2) ماهیت                                   3)‌وجـود                                    4)جـــــوهر

16- به فلسفه کدام یک از فلاسفه ،((حکمت متعالیه )) اطلاق میشود ؟

1) ابن سینا           2) خواجه نصیر           3) ملا صدرا        4)‌میر داماد

17- کدام شخصیت از پیروان روش اشراقی است ؟

1) خواجه نصیر طوسی      2)‌ فخرالدین رازی        3)‌قطب الدین شیرازی     4) غزالی

18- در زمینه ترجمه های فلسفی و آشنایی مسلمین با فلسفه یونان کدام گزینه صحیح است ؟

1)ابن ناعمه ، کتاب اسکندر افرودیــــسی را ترجمه و شــرح کرد که ابن سینا او را (( شیخ یونان )) لقـــب داده است .

2 )متی بن یونس ، کتاب اسکندر افرودیسی را ترجمه و شرح کرد که ابن سینا او را شیخ یو نانی لقب داده است

3) ابن سینا ، کتاب اثولو جیای افلوطین را که بخشی از تاسوعات است ،اصلاح وترجمه کرد .

4) کندی ، اثولوجیای افلوطین را که بخشی از تاسوعات است ، اصلاح کرد.

19- آشنایی غریبان با فلسفه اسلامی به چه کسی محدود شد که به نظر آن فلسفه اسلامی با این چهره به پایان خود رسید ؟

1) ابن سینا           2)  ابن رشد      3)  ابن ناعمه       4)  ابن هیثم 

20-ابن سینا کدام فیلسوف را ((فاضل متاخرین ))نامیده است ؟

1)ابن ناعمه           2) اسکندر افرودیسی     3)افلوطین            4) حنین بن اسحاق

21-کدام فیلسوف ، تعبیر ((حکمت متعالیه )) را در کتاب خود به کار برد ولی فلسفه اوبه این نام مشهور نشد؟

1)سهروردی        2)فارابی             3)ابن سینا             4) میر داماد

22- قطب الدین شیرازی کدام اثر معروف رادر فلسفه اسلامی به زبان فارسی تا لیف کرد ؟

1)دره التاج       2)محاکمات    3)رساله ای در شرح ما بعد الطبیعه      4)فصوص الحکم

23- کتاب محاکمات تالیف کدام فیلسوف و موضوع اصلی آن کدام است ؟

1)قطب الدین شیرازی ، ارزیابی شرح خواجه طوسی و رازی بر اشارات ابن سینا

2) قطب الدین رازی ، ارزیابی شرح خواجه طوسی و رازی بر اشارات ابن ســینا

3) قطب الدین شیرازی‌، مقایسه حکمت مشاء واشراق

4) قطب الدین رازی ، مقایسه حکمت مشاء واشراق

24- کدام خلیفه(( بیت الحکمه)) را در بغداد تاسیس کرد ؟

1) هارون          2) مامون             3) منصور       4) متوکل

25- استادان فلسفه حران در عهد خلافت کدام خلیفه از حران به بغداد منتقل شد؟

1)معتضد عباسی        2) متوکل عباسی       3) منصور دوانیقی             4) مامون

26- عالیترین مرتبه توحید ومعرفت چیست ؟

1) قران کریم  2) مفاهیم دینی   3) کمال ایمان و اخلاص    4) سوره توحید وآیات اول سوره حدید

27- منظور از فطرت ثانی چیست؟

1) لحظه پرسش از مفاهیم هستی    2)حالت عادی برخورد با پدیده ه   3)روح عقلانی شده انسان     4)لحظات حیرت در برابر هستی

28- در چه صورت مقصود مباحث فلسفی برای ما نا مفهوم خواهد بود ؟

1)عدم آشنایی با علم منطق      2) عدم آشنایی با مفاهیم خاص فلسفی    3)‌نشناختن هدف فلسفه   4)به کار نبردن روش خاص فلسفی

29- حیرت ما در برابر هستی ، حیرت در مقابل کدام گزینه است ؟

1) وجود                  2)‌حیات            3 )‌ علیت          4) وجود و حیات

30- کدام موجود از منظر امام علی (ع) در نهایت کمال ممکن است ؟

1) موجود مجرد          2)‌فرشتگان          3) انسان کامل          4)‌فرشتگان و مجردات

31- کدامیک پیرامون فلسفه اسلامی صحیح نیست ؟

1محتوای اصلی فلسفه اسلامی دیدگاه های ژرف کتاب و سنت است 3 چگونگی تبیین و استدلال در فلسفه اسلامی به شیوه فلاسفهاست

2 )‌ خاستگاه فلسفه اسلامی در برخورد تاریخی با فلسفه های دیگر است   . 4) فلسفه اسلامی تبیین معارف دینی به شیوه فلسفه است.

32- نمونه بارز خلقت از منظر امام علی (ع) کدام است ؟

1) انسان کامل          2) انسان                  3) فرشتگان                          4) انسان مومن

33-هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه چیست ؟

1)شناخت علت پدیده ها 2)‌‌‌‌ تبیین عقلانی وجود 3) توجیه کیفیت و خصوصیت اشیاء  4)شناخت هستی

/ 9 نظر / 254 بازدید
بابایی

به نظرمن تست ها کاملا مفهمومی،سطح بالا و درکل عالی بود .واینکه باعث شد من کتاب رو دقیق تر بخونم چون خودم پیش دانشگاهی هستم.

مریم

مرسی استفا ده کردم.

پرهیزکاری

ممنون از زحمات حضرتعالی -از قزوین

parak

سلام خسته نباشید وبلاگتون خییییییییییلی خوب و مفیده فقط من تست های فلسفه درس 8 میخوام میشه برام ایمیل کنید شدیدا لازم دارم ممنون میشم

نرجس

خیلی خیلی ممنون

Shiva

سلام استاد..وقتتون بخیر...ضمن عرض تشکر بابت همراهی و سوالای بسیار خوبتون... من دانش آموز سال چهارم دبیرستانم...با تلاش زیاد دارم برای کنکورم میخونم...تقریبا هیچ ضعفی تو درسام ندارم...اما 1 مشکل دارم...واقعا نمیدونم کتاب تست خوب و مفهومی فلسفه و منطق چیه؟به معلمم که گفتم ایشون فرمودن غیر از گاج کتاب دیگه ای نیست.درصورتیکه وقتی سوالای کنکور سالهای گذشته رو با گاج مطابقت میدم هیچ شباهتی پیدا نمیکنم و سوالای گاج واقعا پیش پا افتادس...خواست بپرسم شما چه کتابی به من معرفی میکنید؟؟بخدا سوالای گاج رو حفظ شدم از بس زدمشون و تو ازمونام ب دردم نمیخورن.خیلی تصادفی وبتونو دیدم. ولی با این وجود فلسفه منطقمو 80 به بالا میزنم.شما کتاب خوبی سراغ دارید؟؟ خسته نباشید... متشکرم استاد!

Shiva

با سلام و خسته نباشید... وقتتون بخیر...استاد،من از سوالای شما بهره ی تمام را بردم...و واقعا سپاس گزارم...اما من یه مشکلی دارم..من دانش آموز علوم انسانی سال چهارم ام...من فلسه رو دوست دارم و واقعا میخونم.تست هایی هم که تو ازمون هام میزنم از نظر معلمم عالین ...اما دنبال یه کتاب خوب و با سوالای مفهومی میگردم..به معلم خودم ک گفتم ایشون فرمودند تست خوب فلسفه نداریم.. خیلی اتفاقی وب شمارو دیدم..خواستم خواهش کنم اگه کتاب خوب مخصوصا فلسفه ی پیش مد نظرتون هست اگ بهم معرفی کنید ممنونتون میشم... باز هم سپاس گزارم استاد...

...

...

صمد

با عرض سلام وخسته نباشید سوالات تشریحی فلسفه دوره پیش دانشگاهی در وبلاگ خودتات بزارید با اجازتون کپی کردم.متشکرم