سوالات آزمون چهار گزینه ای فلسفه و منطق در اسفند ماه 88 :

بسمه تعالی

سوالات آزمون چهار گزینه ای  فلسفه و منطق  در اسفند ماه 88 :

1-معنای مشترکی است که بین کاربرد فلسفه در گفتگو های روزمره و کاربرد آن به شکل یک دانش خاص وجود دارد،در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) کار فلسفی          ب ) مفهوم قانون                  ج ) تبیین عقلانی                د ) حیرت در برابر هستی

2-کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) اصل علیت نزد همه دانشمندان اصلی پذیرفته شد که هیچ قوانین علمی بر پایه آن بنا نشده است .

ب )مفهوم قانون به ما می فهماند که انتظار نداریم طبیعت همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.

ج ) اصل علیت به ما می گوید : امکان دارد حادثه ای در این جهان بی علت اتفاق افتد.

د ) کاربرد مفاهیمی مثل فلز رادیم- بار الکتریکی نشان میدهد که یک فیزیکدان معتقد است عناصر فوق ساخته و پرداخته ذهن اوست . 

3- کدامیک از مسائل فلسفه اولی نیست ؟

الف ) وجود دو ماهیت                ب ) وحدت و کثرت           ج ) علت و معلول           د )علت اصلی و حقیقی

4-  ((اولا هیچ چیز وجود ندارد ، ثانیا به فرض وجود برای انسان شناختنی نیست))نظر کیست ، و چه مفهوم کلی را میرساند ؟

الف ) پرو تاگوراس هیچ چیز را نمی توان شناخت .

ب ) گرگیاس هیچ چیز را نمی توان شناخت .

ج ) پرو تاگوراس در اهمیت فن منطق .

د ) گر گیاس در اهمیت فن منطق .

5- عکس نقیض قضیه ((هر الف ، ب است ))در کدام گزینه به صورت صحیح ذکر شده است ؟

الف ) بعضی غیر ب  الف نیست                   ج )بعضی غیر الف غیر ب است

ب )هر غیر ب  الف  است                         د ) هیچ غیر ب  الف نیست

6- کدام گزینه در مورد تداخل تحت تضاد صحیح است ؟

الف ) دو قضیه ای که در سور متفاوت در نسبت یکسان باشند

ب ) دو قضیه ای که هر دو دارای سور جزئی هستند اما در نسبت متفاوتند

ج )دو قضیه ای که موضوع و محمول آنها یکی است .

د ) دو قضیه ای که موضوع آنها یکسان و محمولشان متفاوت باشند

7-جمله زیر با کدام گزینه تکمیل میشود ؟

((در شرطی منفصل از(( ..........)) استفاده میشود همین(( ...........)) که میان دو طرف قضیه فاصله می اندازد .

الف ) یا اگر                ب ) اگر اگر                ج ) یا یا                      د) اگر- یا

8- کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) مقدم وتالی دو جز قضیه شرطی هستند.

ب ) در قضیه پایتخت پاکستان، اسلام آباد است ، موضوع قضیه پایتخت میباشد .

ج ) قضیه بعضی انسانها، قدر زندگی زود گذر را میدانند یک قضیه شخصی است .

د ) قضیه سالبه با (( هست است)) ، در فارسی نسبت آنها مشخص میشود

9- کدام گزینه صحیح است ؟

الف )جسم ابزار ساز حیوان ابزار ساز= حد ناقص و رسم تام میباشند.

ب ) حیوان متفکر برای انسان جسم ناطق برای انسان = حد تام حد ناقص میباشند

ج ) شکل سه ضلعی برای مثلث شکل دارای سه زاویه ای برای مثلث = حد ناقص رسم ناقص میباشند

د ) حیوان ناطق برای انسان حیوان ضاحک= رسم تام حد ناقص میباشند

10-کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) قضیه عدد 4 زوج است خورشید، به ترتیب تصور و تصدیق هستند

ب ) رابطه مفهم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی، تباین می باشند

ج ) دو مفهوم رنگ و سفید، عام و خاص من وجه می باشند

د ) رابطه مفهوم ایرانی و تهرانی، از نسب اربع،(نسبتهای چهارگانه) عام و خاص مطلق می باشند .

 

پاسخ پرسش های 4 گزینه ای فلسفه ومنطق 3 اسفند ماه 88

 

ا گزینه 3 صحیح است.        6 گزینه 2 صحیح است.

2- گزینه3 صحیح است.       7- گزینه 3 صحیح است.

3- گزینه 4 صحیح است.     8- گزینه 1 صحیح است.

4- گزینه 2 صحیح است.      9- گزینه 2 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است.     10- گزینه  4 صحیح است.

 

 

 

 

با آرزوی توفیق روز افزون :     پوراسمعیل

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید