کلمات متضاد عربی2

بسمه تعالیکلمات متضاد عربی2 غیر انتفاعی ولیعصر(عج) تبریز            

الدُنیا/الاُخری (دنیا/ آخرت)===   المُکَرَّم/المُحتقر(عزیز وگرامی / کوچک وخوار)

                         الیسر/ العسر( آسان / سخت)ُ  (کوچک /بزرگ)  الصغیر/الکبیر

الظلمت/النور ( تاریکی / نور) ====== الخیر/ الشرّ(نیکی / بدی)

خرجَ/دَخَلَ (خارج شد / داخل شد) =======  الصادق/ الکاذب( راستگو / دروغگو)   

الحارّ/البارد (گرم / سرد)  =========المحزون / المسرور ( غمگین / شا د)

ذَهَبَ/جاء( رفت / آمد) ==========   الرتق/ الفتق( بستن/گشودن)

المتحرکه/الثابته( حرکت کننده / ثابت) الباقیه/ الفانیة ( باقی ماندنی / از بین رفتنی) 

                     ( الاولیاء/ الاعداء( دوستان / دشمنان  الحسنات/السیئات (خوبیها/ بدیها ، گناهان) 

الاخیار/الاشرار (خوبان/ بدان) ===   القلیل/ الکثیر( کم / زیاد)    

  الغنیّ/الفقیر( بی نیاز/ نیازمند) (به هم پیوسته/ جدا)=== المتصل/المنفصل

وَلَّی/عَزَلَ( دوست می شود / کناره گیری می کند)     اُهجُر/حَصِّل(ترک می کند / بدست می آورد)

یُبَعِّدُ/یُقرِّبُ( دور می شود / نزدیک می شود)===  السّریره/العلانیه ( نهانی / آشکار)

یبقی/یفنی( باقی می ماند / از بین می رود) ====   الشرّ/الخیر( بد/ خوب) 

(زینت/ زشتی) ======   الموت / الحیاة ( مرگ / زندگی)  الزَّین/الشَّین 

الصمود/الانحناء(راستی قامت/ خم شدن)======   الغیب/الشهادَه (نهان /آشکار)           یجتهدون/یَهملون( تلاش می کنند/ سستی می کنند)===  المُعزَ/المُذَل ( عزیز/ خوار)

المراره/الحلاوة( تلخی/ شیرینی) =======   اصعب/اسهل( سخت / آسان)

الطاعه/المعصیّه( اطاعت کردن / گناه کردن)  الاموات/الاحیاء( مردگان/ زندگان)لمخلوق/الخالق ( خلق شده/ آفریننده) =========  مات/ وُلـِد ( مرد/ زنده شد) 

الهدایه/الضلال ( هدایت کردن/  گمراهی) =الرُشد/ الغی ّ( آگاهی/ گمراهی)                         

 الراحة/التعب،المشقه،(راحتی/ سختی) ===  الصباح/ المساء ( صبح / غروب ،شب هنگام)

بداء/ ختم( شروع کرد /به پایان رساند) 

 تنبل / جدی تلاش کننده)المتکاسل/المُجِد،المجتهد

استیقظ/نام ( بیدارشد/ خوابید) ===== النوم/ الیقظة (خواب/ بیداری)

اضرُّ/انفَع ( ضرر رساند/ سود رساند)======= متردد / عازم ( شکاک/  جـدّی)

موفق باشید : پوراسمعیل

/ 0 نظر / 46 بازدید