سوالات تشریحی درس یک با سوالات تستی دینی 3

 «سوالات تشریحى»

1-نمونه اى از نیازهاى طبیعى و غریزى انسان را نام برده و پاسخ به این نیازها در این جهان چگونه است؟

مانند نیاز به هوا‍‍،غذا،پوشاک،مسکن،خانواده و همسر.

خداوند پاسخ به این نیازها را درجهان خلقت آماده کرده و راه آگاهى از آنها را در وجود انسان قرار داده است.مثلا در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگى و گرسنگى میکند.

2-چگونه نیازها زمینه ساز هدفها هستند؟

مى توان گفت پاسخ به هر نیاز صورت یک هدف درمى آید و فرد براى رسیدن به آن هدف اقدام مى کند.پس نیازها زمینه ساز هدفها هستند.

3-نشانه ى بیدارى و هوشیارى و ورود به وادى انسانیّت چیست؟

انسان اندکى که از سطح زندگى روزمره نیهزهاى طبیعى بالا مى رود و در افق بالاترى مى اندیشد،خود را با نیازهاى عمیق تر رو به رو مى بیند که تا به پاسخ آنها نرسد،آرام و قرار نمى گیرد.این نیازها به تدریج به دل مشغولى،دغدغه و حتى دردهاى متعالى تبدیل مى گردند.این دغدغه و درد،نشانه ى بیدارى وهوشیارى و ورود به وادى انسنیّت است.

4-نیازهاى بنیادین انسان کدامند؟

نیاز اول:درک هدف زندگى

نیاز دوم:درم درست از آینده ى خویش

نیاز سوم:احساس امنیت و آرامش در زندگى

نیاز چهارم:نیاز به تعالى،رشد وبالندگى

نیاز پنجم:زندگى در جامعه اى عدالت جو

نیاز ششم:کشف راه درست زندگى

5-ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به درک هدف زندگى» را توضیح دهید؟

انسان مى خواهد بداند ((براى چه زندگى مى کند)) و کدام هدف است که به زندگى اش معنایى متعالى مى دهد.جوانان هوشیار وقتى وارد دوره ى جوانى میشوند،به سرعت در مى یابند که زندگى آنان با نوشیدنى هاى متنوع،غذاهاى رنگارنگ،مدل هاى گوناگون لباس و هر آنچه ویژه ى جسم آنهاست معنا نمیشود. آنها مى دانند که لایق هدفى برتر و والاترند.

6- ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به درک درست از آینده ى خویش» را توضیح دهید؟

هر یک از ما به دنبال آرامش درونى،امیدوارى و رضایت از زندگى هستیم. از اضطراب و تشویش گریزانیم.مى دانیم که دلهره،ترس و ناامیدى زندگى را تلخ و ناخوشایند مى کند ورضایت از زندگى و امید،به آدمى نشاط،شادابى و چالاکى میبخشد.سرچشمه ى شادى ها احساس رضایت و آرامش درونى است.

7- ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به تعالى،رشد و بالندگى » را توضیح دهید؟

آدمى از ماندن،درجازدن،تکرار و منجمد شدن گریزان است.او مى خواهد خود را تکامل و تعالى بخشد،استعدادهاى خویش را شکوفا کند و دروازه هاى پیشرفت را به روى خود بگشاید.

8-الف)ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به زندگى در جامعه اى عدالت جو» را توضیح دهید؟

ب)خصوصیات و ویژگى هاى جامعه ى عدالت جو را بنویسید؟

پ)موانع جوامع عدالت جو را بنویسید؟

پاسخ:انسان به دنبال زندگى در جامعه اى است که روابطى عادلانه بر آن حاکم باشد حق او مراعات شود تا هم بتواند استعدادهاى خداداد خود را شکوفا کند و هم کرامت،حرمت و عزت نفس وى مورد تعرّض قرار نگیرد.حال آنکه زیاده طلبى و فزون خواهى برخى،افراد نابرابرى مى آورد.قلب ها از هم فاصله مى گیرند.امنیت اجتماعى را کاهش میدهد و فرصت شکوفایى و رشد را از انسان ها مى گیرد.

9-عواملى که فرصت شکوفایى و رشد را از انسان میگیرند و زندگى در جامعه

عدالت جو را به مخاطره مى اندازد را بنویسید؟

زیاده طلبى و فزون خواهى برخى،افراد نابرابرى مى آورد.قلب ها از هم فاصله مى گیرند.امنیت اجتماعى را کاهش میدهد و فرصت شکوفایى ورشدرا ازانسان ها مى گیرد.

10-الف) ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به کشف راه درست زندگى » را توضیح دهید؟

ب)چگونه کشف راه درست زندگى جامع همه ى نیازهاى بنیادین بشر است؟

پ)چگونه نیازهاى بنیادین انسان در کشف راه درست زندگى پیوند مى خورند و در یک نیاز یعنى کشف راه درست زندگى به هم مى رسند؟

پاسخ:این نیاز در حقیقت،جامع نیازهاى از پیش گفته است هر یک از آنها بخشى از این نیاز را تشکیل مى دهند.زیرا راه درست زندگى آن راهى است که بتواند  والاترین هدف را نشان دهد،از آینده تصویرى روشن بدست دهد،رضایت وامید به ارمغان آورد،راه رشد و تعالى را نشان دهد و برنامه ى زندگى اجتماعى عادلانه وکرامت بخش را عرضه کند.پس نیازهاى بنیادین انسان با یکدیگر پیوند دارند در یک نیاز جامع-یعنى راه صحیح زندگى-به هم مى رسند.

 

 

11-ویژگى هاى پاسخ به نیازهاى بنیادین و اطمینان بخش بشر را بنویسید؟

1)هر پاسخى که به این نیارها داده مى شود،باید جامع و شامل باشد؛بطوریکه راه رسیدن به هر نیاز،نه تنهابا راه رسیدن به نیازهاى دیگر متضلد نباشد،بلکه مکمل و سهل کننده ى آنها باشد.

2)پاسخ ها باید کاملا درست و قابل اعتماد باشند؛زیرا هر پاسخ احتمالى و مشکوک نیازمند تجربه وآزمون است تا کارآیى آن مشخص شود.در حالى که عمر محدود آدمى براى چنین تجربه اى کافى نیست،به خصوص که راه هاى پیشنهادى هم بسیار زیاد و گوناگون است.

12-آگاهى هایى که لازمه ى رسیدن به پاسخ نبازهاى بنیادین بشر است را بنویسید؟

اطلاعاتى درست و کامل از جایگاه خود در نظام هستى،هدف آفرینش،ابعاد روحى و جسمى خود،آینده ى جهان و انسان و نحوه ى ارتباط زندگى و عمل در دنیا با زندگى در آخرت نیاز داریم.

******************************************************************

«سولات تستى»

1- خداوند در آیه ی « یا ایها الذین امنوا استجیبو الله و للرسول ....» ندای دعوت خدا و رسولش را چگونه معرفی می کند ؟

 1) دعوت به زندگی و حیات                                       2) دعوت به رستگاری         

3) دعوت به اخوت و برادری                                      4) دعوت به آخرت

2- چه زمانی انسان در افق بالاتری می اندیشد و خود را با سئوال های اساسی روبه رو می بیند ؟

1) زمانی که به سن میانسالی می رسد .              

2) زمانی که احتیاجات اولیه او برآورده می شود .

3) زمانی که اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر می رود .

4) زمانی که احتیاجات اولیه او برآورده نمی شود .

3- دغدغه و درد وتعالی در انسان

1) بیداری                 2) هوشیاری                      3) انسانیت                   4) عشقی و مستی

4- بیت « حسرت و زاری که در بیماری است           وقت بیماری همه بیداری است » اشاره به چه موضوعی می باشد ؟

1) هنگام بیماری انسان همیشه بیدار و در حسرت و زاری به سر می برد .

2) هنگام بیماری انسان قدر سلامت و عافیت را می فهمد .

3) هنگام بیماری حسرت و زاری هیچ فایده ای ندارد .

4) دغدغه و درد ناشی از نیاز های بنیادین انسان را وارد به عالم انسانیت و بیداری می کند .

5- منظور از بیت « پس بدان این اصل را ای اصل جو           هر که را درد است ، او برده ست بو » انسان بدون درد انسان ...... است .

1) سالم                 2) طبیعی                      3) غیر طبیعی                4) مرده

6- منظور از بیت « هر بیدارتر ، پردرد تر                 هر که او هشیار تر ، رخ زرد تر » اشاره به ارتباط .....

1) دغدغه ی درونی به دنیای بیرونی                       2) دنیای بیرونی به دغدغه ی درونی

3) بیداری ناشی از درد                                         4) هشیاری ناشی از رخ زرد

7- آیه ی شریفه ی « اذا دعاکم لما یحییکم » اشاره به کدام موضوع دارد ؟

1) دعا کردن برای شما حیات و زندگی می آورد .

2) پاسخ مثبت به دعوت خدا و رسول موجب حیات و زندگی می شود  .

3) پاسخ به دعوت خدا و رسول احیاگر زندگی می شود .

4) هنگامی که دعای شما بالا می رود خدا استجابت آن را حتمی می کند .

8-  اولین نیاز بنیادین انسان کدام است ؟

1) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو                               2) کشف راه درست زندگی

3) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی                                    4) درک هدف زندگی

9-  داشتن چه نیازی انسان را از تنگناهای امور حیوانی بیرون می آورد و به زندگی اش معنایی انسانی می دهد ؟

1) درک درست از آینده ی خویش                                         2) کشف راه درست زندگی   

3) درک هدف زندگی                                                        4) نیاز به تعالی

10-   کدام دسته از جوانان به سرعت در می یابند که زندگی در آن چه ویژه بدن آنهاست معنا نمی شود ؟

1) هوشیار                                 2) پرکار                       3) امیدوار                    4) تنوع طلب

11-  دغدغه ی این که چه سرنوشتی برای انسان رقم خواهد خورد ناشی از کدام نیاز بنیادی انسان است ؟

1) درک هدف زندگی                               2) امنیت خاطر و شادکامی و زندگی

3) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی                 4) درک درست از آینده ی خویش

12- دانستن این مطلب که دلهره ، ترس و ناامیدی زندگی را تلخ و ناخوشایند می کند پاسخ به کدام نیاز را در انسان ضروری می سازد ؟

1) درک درست از آینده ی خویش                                2) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی

3) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی                           4) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

13- سر چشمه شادی ها احساس ................. است .

1) رضایت و آرامش درونی                                          2) رفع کمبودهای مالی و معنوی

3) تنوع و شادی در زندگی                                           4) عدم زیاده طلبی و فزون خواهی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید