بیع المغبون لا محمود و لا مشکور

 

بیع المغبون لا محمود و لا مشکور

و شاید مراد از مغبون کسى باشد که ایام فراغت و صحت خود را در امور دنیویه صرف کند و چنین کسى که ایام صحت و فراغ را که قیمت ندارد فروخته است بچیز پستى که امور دنیا باشد و این مغبون است پس نه محمود است و نه مأجور.

باین اسناد گوید رسول خدا (ص) فرمود بخورید خرما را در صبح پیش از آنکه‏ چیزى خورده باشید زیرا که کرمهاى شکم را میکشد. «مصنف گوید» که مقصود آن جناب غیر از خرماى برنى است زیرا که خوردن خرماى برنى در صبح پیش از چیز خوردن مورث فالج مى‏شود: باین اسناد على (ع) گوید رسول خدا (ص) فرمود یا على اگر تو نبودى بعد از من مؤمنان شناخته نمیشدند «مترجم گوید» که ولایت على است که جداکننده میان حق و باطل است هر کس داراى ولایت است مؤمن است و هر کسى ولایت ندارد کافر است و یا مراد از حدیث اینست اگر على نبود مؤمن نبود چه بسبب وجود على دین پیغمبر رواج یافت پس اگر على نبود دین نبود تا کسى ایمان آورد.

باین اسناد گوید رسول خدا (ص) فرمود یا على سه چیز بتو عطا شده است که باحدى پیش از تو عطا نشده است عرض کردم پدر و مادرم فداى تو باد چیست که بمن عطا شده است فرمود پدر زنى مثل من و زنى مثل فاطمه و دو فرزندى مثل حسن و حسین.

باین اسناد گوید رسول خدا (ص) فرمود بمن یا على در روز قیامت سوارى غیر از ما نیست و ما چهار نفریم مردى از انصار برخاست و عرض کرد پدر و مادرم فدایت این چهار نفر کیستند فرمود منم که سوارم بر براق که آنست دابه خداوند على اعلا و برادر من صالح است که سوار است بر شتر خدا که آن را پى کردند و عم من حمزه است که سوار است بر شتر عضبا و برادر من على است که سوار است بر شترى از شترهاى بهشتى و لواء احمد بر دست او است و فریاد میکند

عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه آقا نجفى، ج‏2، ص: 286

/ 0 نظر / 7 بازدید