نمونه سوال دین وزندگی پیشدانشگاهی نوبت اول دی ماه 92 جهت آشنایی با نمونه سوالات

1-     1- با توجه به آیه «مالَهُمۡمِنۡدوِنهمِنۡ  وَِلیوَلایشِۡرکُ فىحُکۡمِه اَحَدًا»  به موارد زیر پاسخ دهید؟

2-    الف ) آیه را ترجمه کنید    ب) نکات مهمی که از آیه برداشت میشود را بنویسید

2-ا توجه به آیه « إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ  وَ ما ذلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزیزٍ  » به سوال زیر پاسخ دهید؟  چرا انجام هیچ کاری بر خداوند دشوار نیست؟ 

3-آیه شریفه « والّذینجاهَدوافینا لَنَهۡدیَنَّهُمۡسُبُلَنا... » با کدامیک از سنت های الهی مطابقت دارد؟ 

 به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید؟

 

4- منظور از خداوند ربّ العالمین است،چیست؟

5- منظور از حُسن فاعلى چیست ؟

6- ریشه بت پرستی وشرک جدید را بنویسید؟

7- بالاترین ثمره اخلاص را بنویسید؟

با توجه به مطالب کتاب ، عبارت مناسب، در جای خالی بنوِیسید؟

8- خداوند از ما مى خواهد از عبادت ................ دور شوِیم و به بندگى.خدا در آییم.

9- دعوت قرآن کریم به تفکر وتعقل برای............................ می باشد.

صحیح وغلط بودن سوالات زیر را مشخصکنِید؟

10-توحِید در ربوبِیت، بدان معنا ست که موجودات  به خصوص انسان قدرت تدبِیر دارند.

11- معرفت به خداوند زمانی میوه می دهد که از مرحله شناخت علمی به مرحله شناخت ذهنی تبدیل شود

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

12-چرا هرچه انسان کمالاتی نظیر علم و قدرت کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقِیر است. (5/.)

13-چرا نمی توانِیم به ذات خدا پی ببرِیم و بدانِیم که او چِیست و چگونه است؟ (5/.)

14-چرا اگر دو یا چند خالق برای جهان تصور کنیم هر کدام از آنها رامحدود وناقص فرض نموده ایم؟(75/.)

15- چرا استشفای بیماران توسط پیشوایان دین{ پیامبر وائمه }(ع) به زمان حیاتشان اختصاص ندارد؟ (5/.)

16- توحید در مالکیت را توضیح دهید؟ (5/.)

17-اخلاص در بندگى و پرستش به چه معناست؟ (5/.)

18- ((افزاِیشمعرفتبهخداوند)) را ازبر نامه های انسان برای رسیدن به اخلاص ،توضیح دهید؟(75/.)

19- دو مورد از شواهد اختییار را بنویسید؟ (5/.)

20- پیامد اِیمان به خداوند حکِیم و نظام حکِیمانهٔ  را بنویسید ؟(5/.)

21- از سنت های الهی (( سنت امداد الهی )) را توضیح دهید (5/.)

22- منظور از توفیق الهی چیست  توضیح دهید؟(5/.)

 موفق وپیروز باشید : پوراسمعیل دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) ناحیه 1 ولیعصر تبریز

/ 0 نظر / 338 بازدید