آزمون نوبت اول دین وزندگی 1 تاریخ آزمون 3/10/93 غیر انتفاعی جام

1- آیات شریفه را ترجمه نمایید:

 الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین»............................................................

 ب:« والذین هم عن اللغو معرضون »........................................................... .....

 ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی»............................................................................

   د: « للذی فطر السموات والارض  »....................................................................

2- سوال مربوط به پیام آیه

پیام آیه (ما عندکم ینفد و ما عند الله باق( را بنویسید؟

..............................................................................................................................

 

3- عبارت زیر  را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید

الف: هدف اصلی ما آن است که استعدادهای متنوع ما را در بر گیرد ودر جایی متوقف نشود.

ب: ما می توانیم هر صفتی که در مخلوقات می بینیم به خدای متعال نسبت دهیم.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

  د: خداوند همه ی ((صفات مخلوقات)) راداراست0.

4- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

  الف: برترین محبوب..............زیرا.................................  .

  ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

5- مشخص کنید هر آیه با کدام پیام مناسبت دارد0 (شماره مربوط به آیات را ذکر کنید)

 

الف: وخلق کل شیئ فقدره تقدیرا0                       1- چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی؟

ب: قل اعوذ برب الفلق0                                   2-   یاد خدا دل را آرامش می دهد0

ج: الا بذکر الله تطمئن القلوب0                           3- بهره ی هر موجود را تو معین ومقدر داشته ای0

د: و نخن اقرب الیه من حبل الورید0                     4- از چه کسی جز تو مدد طلبم0      

                                                                5- به درگاه چه کسی جز تو پناه برم؟

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید؟

6- محدوده ی(( تاریخی و جغرافیایی ))هدایت قرآن کریم چقدر است؟        

7- یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران را بنویسید؟

8- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود ((من آنچه را که افول میکند دوست نمی دارم)) چیست؟

9- چرا برای انتخاب صحیح هدفها نیازمند معیار و ملاک هستیم (نقش معیار وملاک در سر نوشت انسان را بنویسید)؟          

10- راههای رسیدن به ایمان وتقویت آن چیست(4مورد را نام ببرید) ؟

11-((صفات ثبوتی)) را با ذکر مثال توضیح دهید؟

12-(( ایمان ))چگونه معرفی شده است( تعریف ایمان)؟

13- پیامد ((انس با قرآن )) را بنویسید ؟

14-  ((تسبیح)) را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

15- چگونه(( ایمان بین شناخت وعمل)) پیوند ایجاد میکند؟

4 نمره به روخوانی قرآن اختصاص دارد

/ 0 نظر / 50 بازدید