سوالات منطق جدید درس اول سال سوم تستی وتشریحی

                                        هوالفتاح العلیم

سوالات منطق  جدید درس اول سال سوم تستی وتشریحی

گلسرسبدآفرینشوبرترینمخلوقخدایمهربان: انسان است

چرا انسان گلسرسبدآفرینشوبرترینمخلوقخدایمهرباناست؟

(یا)چهتفاوتهایی انسانبادیگرمخلوقاتعالمدارد که گلسرسبدآفرینشوبرترینمخلوقخدایمهربان میباشد؟ برخیعملورفتار انسانهاراملاکاینبرتریمیدانند وگروهیقدرتتفکراورا  اماملاکیکههموارهدرطولتاریختکرارشدهوعمومیتیافته،قدرتتفکرو اندیشهیبشریاست

معمولاًدرکتابهایمنطقیوفلسفی ازقدرتتفکرو اندیشهیبشری به چه یادمیکنند:         نطق

مقصوداز . «نطق»چیست؟ تفکروتعقلاستکهدرسخنگفتنتجلیمیکند

/ 2 نظر / 60 بازدید
rahaeghbali

kheylii soalhaye aliyi bud kheyli mamnoon vaghean darke manteq va fahmidanesh kare sadeEyi nist

خوب بود ممنون