80 سول تشریحی کتاب فلسقه اسلامی پیش دانشگاهی

(( هوالفتاح العلیم ))

)  متن سولات تشریحی کتاب فلسقه اسلامی پیش دانشگاهی

1  - هدف ما بعد الطبیعه را بنویسید وذکر کنید روش مابعد الطبیعه به چه صورت است ؟

2- فلسفه اسلامی را توضیح دهید و نگرش آنرا نسبت به مسائل وجود شناسی و فلسفی بنویسید ؟

3-   چرا مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن نیست توضیح دهید؟

4- حکما منشا نیازمندی معلول به علت را در چه می دانند توضیح دهید؟

5-  خلاصه برهان سینوی را نوشته و بنویسید این برهان بر چه اصول عقلانی استوار است؟

6-    سیاست و سعادت را از نظر فارابی توضیح داده و بنویسید رئیس مدینه فاضله به عقیده فارابی چه خصوصیاتی دارد ؟

7- حکمت مشرقی را تعریف کنید و با ذکر آیه ای بنویسید علم واقعی به هر شیء از نظر ابن سینا چگونه حاصل میشود؟

8- فطرت اول و فطرت ثانی را شرح دهید و سخن افلاطون را در مورد حیرت وفلسفه را بنویسید ؟

9- تاثیر فلسفه را در تفکر مغرب زمین بنویسید وذکر کنید بیکن از نظر فلسفی وعلمی از چه کسی تاثیر پذیرفت ؟

10- اصل واقعیت مستقل از ذهن  وعلت ومعلول رااز مبانی حکمت مشاء شرح دهید و؟

11- نظریه متکلمین را در مورد حدوث وقدم شرح دهید واز نظر حکماء منشاء نیازمندی معلول به علت چیست توضیح دهید ؟

12- برهان فارابی مبنی بر امتناع تسلسل علل را نوشته وفاربی از این برهان چه نتیجه ای را استدلال میکند توضیح دهید؟

13- از نظر فارابی بهترین مدینه ها کدام است وخصوصیات مدینه جاهله را بیان نمائید ؟

14- ابن سینا منشاء کرامات را در چه میداند واز نظر وی چه ارتباطی میان انسان وجهان وجود دارد؟

15- هدف کلام اشعری چه بود وچرا معتزله وجود کرام الکاتبین را انکار میکردند؟

16- مراتب انوار را ازنظر سهروردی شرح دهید ومنابع حکمت  اشراق را نام برده ویک مورد را توضیح دهید؟

17- تفاوت نظر فیلسوف وعارف را بنویسید  ونقش عرفا ومتکلمان رادر سرنوشت فلسفه با ذکر دونمونه توضیح دهید  ؟

18- سفر من الخلق الی الحق با کدام مبحث فلسفی ملا صدرا مطابقت  دارد؟

19- ملا صدرا از منظر اصالت وجود موجودات را به دو بخش تقسیم می کند آنها را شرح دهید؟

20- فلسفه نظری وفلسفه عملی را تعریف نموده و تقسیمات فلسفه عملی را بنویسید ؟

21- ویژگی های سنت فلسفی رانام برده ویک مورد از آنها را شرح دهید  ؟

22- موضوع مابعد الطبیعه چیست و از این جهت مابعد الطبیعه چه تفاوتی با علوم دیگر دارد ؟

23- اندیشة فیلسوفان مسلمان چگونه در رشد و بالندگی فلسفه مغرب زمین موثر واقع شد ؟

24- مفاهیم{ واجب الوجود - ممکن الوجود - رابطه وجوبی وامتناعی   - علت  - علت تامه- حادث وقدیم- اصل سنخیت -عقول -  امکان ذاتی- اصل وحدت درعین کثرت وکثرت درعین وحدت - علم حصولی وحضوری - معلوم بالذات وبالعرض -  حکمت نظری وعملی - ماهیت  - حکیم متاله - کلام اشعری واعتقاد پیروان آن  -  کرام کاتبین - حکمت مشرقی - مدینة فاضله                                                                                                 -  عقل فعال - فلسفه اسلامی -  فلسفه فطرت اول وثانی - هدف مابعدالطبیعه - حکمت جدلی وبرهانی - حکیم فاضل-  حقیقت واحد - ارباب انواع - مراتب موجودات حکمت مشاء- وجوب مقدم بر وجود -  فقر وجودی - جوهر وعرض -}راتوضیح دهید

25- فلاسفة مشاء ملاک نیازمندی معلول به علت را در چه می دانند توضیح دهید ؟

26- نتیجة قبول ((اصل علت غایی ))به وسیلة حکمای مسلمان چه بوده است ؟

27- فارابی حقیقت سیاست را در چه می داند ؟

28- از نظر ابن سینا علم حقیقی به اشیاء چگونه حاصل می شود واین نوع شناخت چه تاثیری بر فرد دانشمند دارد ؟

29- قائدة امکان اشرف چیست وچه استفاده ای از آن می شود ؟

30- چه تفاوتی میان روش عرفا وروش فیلسوفان وجود دارد ؟

31- سفرمن الخلقِ الی الحق با کدام مبحث فلسفی در اسفار چهارگانه ملا صدرا مطابقت دارد ؟

32- دیدگاه حکمای پیش از ملا صدرا وخود وی در باره حرکت در جوهر چه بوده است توضیح دهید ؟

33- از نظر علامة طبا طبایی ادراکات اعتباری چیست ؟ وچه ارتباطی میان ادراکات اعتباری وادراکات حقیقی وجود دارد؟

34- دو ویژگیهای سنت فلسفی اسلامی را فقط نام ببرید ؟

35- تاثیر ایرادات غزالی و فخر رازی را در مورد فلسفه نوشته وکتابهای غزالی کتاب ابن رشد را همراه با موضوع بنویسد ؟

36- مدارج دانایی را از نظرسهروردی با ذکر مثال بنویسید ؟

37- نتیجة اشتراک معنوی وجود واثبات اصالت وجود درخارج چسیت توضیح دهید ؟

38- چرا از افق حرکت جوهری دیگر هیچ نقطة ثابتی در جهان طبیعت یافت نمی شود ؟

39- نظریة جدید غرب ( دیوید هیوم ) را در مورد حسن وقبح ارزشهای اخلاقی نوشته  وبنویسید از نظر علامه طباطبایی رابطه علیت از چه نشات می گیرد ؟

40- لقب های شیخ یونانی- شیخ اکبر- فاضل متاخرین - شیخ الرئیس- معلم ثالث وثانی- صدرالدین - برای چه کسانی است ؟

41- مواد  قضایا را نام برده وبرای هر یک مثالی بزنید وتقسیمات وجود را با ذکر مثالی شرح دهید ؟

42 - چرا معتزله وجود کرام الکاتبن و کرمات اولیاء را انکار می کردند وسه نمونه از انکارهای دیگر آنان را نام ببرید ؟

43- منظور از مشرق اصغر و مشرق اکبر نفس در جغرافیای عرفانی چیست ؟

44-دو مورد از اهمیت فلسفة اشراق را بنویسید ؟

45- یک نمونه از استدلالهای معتزله را در بارة ثواب آخرت توضیح دهید ؟

46- نظر ملا صدرا در بارة عقل را بنویسید ؟

47- ملا صدرا از منظر اصالت وجود موجودات را به چند دسته تقسیم می کند نام ببرید و ویژگی هر بخش را بنویسید ؟

48- جهان در پرتو حرکت جوهری چگونه جهانی است ؟

49- فلسفه نظری وعملی را تعریف کرده وتقسیمات فلسفه عملی را بنویسید ؟

50- نظریه فلسفه جدید غرب را دررابطه با اصل علیت توضیح دهید ویک مورد از انتقادهای وارده بر آن را بنویسید ؟

51- یکی از ویژگی های سنت فلسفه اسلامی را توضیح دهید؟

52- سولات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

1- علت تامه شرط..........و.................برای تحقق معلول است وعلت ناقصه فقط شرط.............................. می باشد .2- علت را آنگاه که وجود دهنده وهستی بخش است.....................یا ............................... گویند .3- گفته اند سازی که.................... نامیده می شود از ساخته های................. است .4-.................. مرز جدایی فلسفه از سفسطه می باشد واصل واقعیت هستی اصلی .......................... است .5- کتاب ........................ در واقع شکل مختصر کتاب شفا است .6- در ..................... است که انسان گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک است.

53- برهان سینوی را دراثبات وجود خدا توضیح دهید  وکتابهای سهروردی به چند دسته تقسیم می شود  آنها را بنویسید ؟

54- علت پیدایش جوامع را از نظر فارابی نوشته وهدف اصلی اجتماع ومدینه را بیان کنید ؟

55- رابطه انسان وجهان را از نظر ابن سینا توضیح دهید ومنظور از حقیقت واحد از دیدگاه سهروردی چیست ؟

56- مابعد الطبیعه را تعریف نموده ومراد از زبان مابعد الطبیعه چیست ؟

57- سیاست ورابطه آنرا با سعادت از دیدگاه فارابی رابنویسید و ذکر کنید اساتید منطق وفلسفه (حکمت ) فارابی چه کسانی بودند؟

58- اصول وقوائد کلی عقلی حاکم بر برهان سینوی را بنویسید ؟

59- ملا صدرا انکار حرکت جوهری را ناشی از چه می داند توضیح دهید ؟

60- نتایج حاصل از سه اصل علیت وسنخیت وضرورت علی ومعلولی را بنویسید ؟

61- ویژگیهای ریاست مدینه فاضله را بنویسید ؟

62- دو جبهة مختلفی که در صدر اسلام در قبال مسائل جهانشناسی پدید آمدند را بنوسید

63- انگیزه اصلی از خاور شناسی غربیان چیست وفرهنگ یک ملت چه موقع دستخوش زوال ونابودی می گردد ؟

64- چرا به فارابی لقب معلم ثانی داده اند ؟

67-نوسینده کتابهای زیر را بنویسید : {1-سر الصلواه 2-شرح مبسوط منظومه 3-بدایه الحکمه 4-رساله حشر 5- آواز پر جبرئیل 6- انصاف 7- رساله جمع بین رای دو حکیم 8-رساله الطیر 9-کتاب معاد 10- شرح اصول کافی 11-لغت موران }

68- پیام حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید را بنویسید  وذکر کنید منظور از مواد ثلاث چیست واز ابداعات چه کسانی است؟

69- وجوب علی ومعلولی را توضیح دهید و چگونگی تاسیس فلسفه مشاء را بنویسید ؟

70- علم واقعی وحقیقی را از نظر ابن سینا بنویسید  و بطور خلاصه نقش اصول عقلانی را  دراثبات قوانین شرح دهید  ؟

 71- منشاء کرامت و معجزات را از نظر ابن سینا بنویسید واز نظر ابن سینا جهان شناسی وشناخت قوانین از چه طریق است ؟

72- علت مرگ سهروردی را نوشته وذکر کنید مراکز علمی سالرنو و مونپلیه در طب و دانشگاه های پاریس وآکسفورد در فلسفه چه کسی  تاثیر پذیرفته است؟

73- منابع حکمت اشراق را نام برده ویک مورد را به اختیار توضیح دهید ؟

74- علم به نفس واحوال آن را از دیدگاه سهروردی بنویسید ؟

75- گرایش فلسفی میر داماد را بنویسید ؟

76- فلسفه چه کمکی به علوم تجربی وانسانی می کند واصولی که علوم تجربی در آن اصول نیازمند فلسفه است ؟

77-اتین ژیلسون در مورد تاثیر ابن سینا در مغرب زمین چه می نویسد واین جمله راتکمیل نمائید((................................................. نتوانست حکمت مشرقی  را بنیانگذاری کند وپس از یک قرن ونیم  ...................................................................................... حکمت اشراق رابنیان نهاد))

78- تکمیل نمائید: (( مشرقی که در.............................. سراغ ؟آن را نمی توان گرفت بلکه باید آن را در سپهر.......................... و............................. جستجو کرد))  

79- اساتید علامه طباطبایی در فقه و اصول و فلسفه وریاضیات عالی  واخلاق وعرفان چه کسانی بودند؟

80 – حضرت علی (ع) در باب معرفت به خداوند ومبداء هستی می فرماید؟

نمونه ای از سوالات فلسفه پیش دانشگاهی (شهید مدنی مـا کــــو )

پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1385  قاسم – پوراسمعیل

 ***

 

/ 0 نظر / 31 بازدید