ریز بارم مادة درسی فلسفة اسلامی دی ماه 1388 پیشدانشگاهی شهید مدنی

-در تعریف فلسفه گفته اند((تعریف خاص فلسفه)) :الف)صیروه" الانسان عالما" عقلیا: مضاهیا" للعالم العینی ب) {فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتی که جهانی شودعقلانی درست مشابه ونظیرجهان عینی وخارج} ج) این شعر در مورد هدف ما بعد الطبیعه  میباشد.

2- هارون به توصیه وتشویق وزیر خود یحیی برمکی((بیت الحکمه یا خزانه الحکمه))را در بغداد تاسیس کرد که مرکز تجمع اهل علم وفلسفه ومترجمان  کتب علمی وفلسفی از زبانهای گوناگون گردید

3- واجب الوجود :رابطه موضوع با وجود یک رابطه وجوبی است یعنی موضوع ضرورتا" و وجوبا" وجود دارد مثلا ((خدا است)) وجود وهستی برای خداوند واجب وضروری است لذا حکما خداوند را واجب الوجود می خوانند  ممکن الوجود : رابطه وجود با آن موضوع یک رابطه امکانی است وموضوع ، ذاتی است که نه از وجود ابا دارد ونه از عدم مانند همه واقعیت های عالم مانند انسان حیوان درخت و...که همگی ممکن الوجود ند  یعنی نسبت آنها به وجود وعدم متساوی است

4-حادث عبارت است از چیزی که((نیستی اش بر هستی اش سبقت وپیشی وتقدم داشته باشد.)) قدیم عبارت است از موجودی که ((نیستی مقدم بر هستی برای او فرض نمی شود)).

5- 1-  اجمالا" موجود و بلکه موجوداتی در جهان هست ، جهان هیچ در هیچ نیست 2- موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود  3- ممکن تا وجوب پیدانکند وجود پیدا نمی کند 4- تسلسل علل نا متناهی محال است 5- بنا بر اصول فوق سلسله ممکنات اگر به یک واجب الوجود منتهی نشود تحقق و وجود پیدا نمی کند 6- زیرا سلسله ممکنات به خودی خود وجوب و ضرورت ندارد و تا چیزی ضرورت پیدا نکند وجود پیدا نخواهد کرد .

6- 1-زعیم مدینة فاضله باید دارای روحی بزرگ وسرشتی عالی باشد وفضایل وتوانائیهایی که لازم انجام این وظیفه خطیر است در او جمع باشد.2- زعیم مدینة فاضله باید به   عالی ترین درجات تعقل وتفکر رسیده باشد تا بتواند مصالح مردم وشرایع واحکام را در یافت نماید وآنها را با وضوح و روشنی برای همگان بیان نماید وشرایط تحقق آرمانهای الهی را درجامعه فراهم کند.3- زعیم مدینة فاضله در اصل کسی جز پیامبر خدا نمی تواند باشد.پیامبر در زمان حیات خویش معلم ومدبر وراهنمای مدینة فاضله است4- زعیم مدینة فاضله باید به اعلا درجة سعادت بشری که همانا اتصال با ملک وحی یا عقل فعال است رسیده باشد7- به عقیده فارابی وحی انبیاء والهامات اولیاء همگی ناشی از اتصال دائمی با ملک وحی است.

7- حکمتی که مخصوص خواص وبر گزیده گان باشد- پیام حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید این است که بار دیگر به مبادی ما بعد الطبیعه جهان توجه کند ، نسبت به جهان، قدرت تصرف در طبیعت را مهار کند وآن را در راه سعادت واقعی بشر به کار گیرد

8-تاثیر ایرادات فخر رازی وغزالی این شد1- جنبه ی استدلالی فلسفه ی ابن سینا تضعیف شد 2- زمینه برای رشد جنبه اشراقی  فلسفه اسلامی مهیا گردید

9- مقدمه اول : اگر ممکن غیر اشرف وجود یافته باشد ، ممکن اشرف مقدم بر آن موجود خواهد بود .( شرطی متصل ) مقدمة دوم :لیکن ممکن غیر اشرف وجود یافته است . (وضع مقدم ) نتیجه: پس ممکن اشرف مقدم بر ممکن  غیر اشرف موجود شده است سرانجام آنان که در صور برهانی به حد کمال رسیده اند هم به اشراق وعرفان دست یافته اند واین افراد را حکیم متاله مخواند.

10- علم ما به اشیای خارجی که از طریق صور علمیة حاصل می شود علم حصولی نام دارد   - آنچه به طور مستقیم برای ما معلوم است وذهن ما به آن آگاهی بی واسطه دارد همان صورت شیء خارجی است که به علم حضوری دریافت می شود همین صورت علمیه معلوم واقعی ماست(( صورت ذهنی ،معلوم حقیقی یا معلوم با لذات))  گفته می شود

11-   1 خواجه نصیر الدین طوسی - فلسفی 

12- ((سقرِ باِ لحقِ فی الحقِ)): در این مرحله پس از آنکه سالک با نزدیکی به ذات حق او را شناخت ،به کمک خود او به سیر در شئون وکمالات و اسماء و صفات او می پردازد

13- موجودثابت:1- موجود ثابت، موجودی است که در مرتبه مشخص ومعیِنی از وجود قرار گرفته 2-نزول وصعودی ندارند3- به اندازه ظرفیت خود از نعمت وجود برخوردار است 4- موجود ثابت آن است که کمال وجودی خود را دریافت کرده وبدین جهت از قوه وقابلیت مبراست

14- بر اساس اصل حرکت جوهری جهان یکپارچه در شور و در غوغاست و به شوق دست یافتن مراتب بالای هستی در تکاپوی خستگی ناپذیر است  - بر اساس اصل حرکت جوهری وجود سیال و گسترش یابنده جهان هدف و غایتی را می جوید - بر اساس اصل حرکت جوهری کاروان جهان به سوی سر منزلی روان است و این سر منزل همان معاد و قیامت کبراست

15- فلسفةنظری دانشی است که در بارة اشیاء آنچنان که هستند بحث می کند- تقسیمات فلسفة عملی عبارتند از :{1- علم اخلاق2- علم تدبیر منزل 3- علم سیاست مدن }

16-اگر ریشة اعتقاد به اصل علیت تعاقب دو حادثه باشد ، باید میان همة حوادثی که در پی یکدیگر تکرار می شوند ،رابطة علیت برقرار باشد در حالی که چنین نیست مانند رعد وبرق

اگر تکرار حوادث متوالی ما را به مفهوم علیت منتقل می کند پس باید اعتراف کنیم که بین تکرار حوادث متوالی ومفهوم علیت رابطة علیت برقرار است وآ» تکرار ، سبب وعلت این مفهوم می شود

17- زمانی که آن فرهنگ ارزش خود را برای ملت خود ازدست بدهد

قاسم- پوراسمعیل مدرس فلسفة پیشدانشگاهی مدنی ماکو

23دی ماه سال 1388 خورشیدی

/ 0 نظر / 11 بازدید