برخی از دانستنیهای قرآن -

هوالفتاح العلیم

برخی از دانستنیهای قرآن

عروس قرآن :( سورهالرحمن)

قلب قرآن : (سورهیس)

بزرگترین سوره :( سوره بقره آیه)286)

کوچکترین سوره :( سوره کوثر آیه3)

بزرگترین آیه : (آیه وام (بقره / 282)

کوچکترین آیه) : طه)

کلمه وسط قرآن : (ولیتلطف (کهف / 19)

حرف وسط قرآن) : تا)

بزرگترین کلمه قرآن: (فاسقیناکموه (حجر / 22(

کوچکترین کلمه قرآن :( با)در بسمله)

اولین سوره که نازل شد : علق

آخرین سوره که نازل شد : نصر

تعداد سوره های قرآن :   114

تعداد کلمات قرآن: 77437

تعداد آیات قرآن:  6236     

تعداد جز قرآن : 30جز

تعداد حزب قرآن : 120

تعداد حروف قرآن:323671

تعداد حروف مقطعه : (71 -  (در آغاز 29 ،سوره

تعداد بسمله قرآن:114

سجده های مستحب قرآن : 11آیه

سجده های واجب قرآن : 4آیه  ( سجده/32  ،  فصلت/41  ، نجم/53  ، علق/19(

ترس آورترین آیه : (فمنیعمل مثقال ذره شراً یره)

امیدبخش ترین آیه : (قل یاعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله)

مهمترین آیه قرآن : (آیهالکرسی)

عدالت آمیزترین آیه :( انالله یامر بالعدل و الاحسان)

سوره ای که در تمام آیاتشکلمه  الله  است : (مجادله)

سوره ای که حرف  میم  درآن نیست : کوثر (به غیر از بسمله(

سوره ای که حرف  فا در آننیست :( سوره حمد)

بنده حقیر را از دعای خیر محروم نسارید

 

/ 7 نظر / 28 بازدید
نبي اله

خداون شما را حفظ كند .

با سلام.خداوند به شما تو فیق وسلامتی عنا یت نماید.

با سلام.خداوند به شما تو فیق وسلامتی عنا یت نماید.

بنیامین

در پناه حق باشید.

شاكر

خداوندشماراعزيردوعالم گرداند-التماس دعا

شاكر

خداوندشماراعزيردوعالم گرداند-التماس دعا

مهدی

خداوند شما را در کارهایتان یاری کند ممنون