لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین امرین .

بسم الله الرحمن الرحیم 
قال الصادق علیه السلام :
لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین امرین .

نه جبر است و نه تفویض ، بلکه چیزى میان این دو است . اصول کافى ، ج 1، ص 160
جبر و تفویض و اختیار 
الف - معناى لغوى جبر: 
جبر در لغت به معناى واداشتن کسى به کارى با زور است ، و مجبور یعنى کسى که با زور به کارى وادار شده است .
ب - جبر در اصطلاح علماى عقاید اسلامى : 
جبر در این اصطلاح یعنى : خداى متعال بندگانش را بر آنچه مى کنند مجبور کرده است ؛ در کار نیک باشد یا بد، زشت باشد یا زیبا، بگونه اى که بنده در این باره اراده و اختیار ترک فعل و سرپیچى از آن را ندارد.
پیروان
جبر را عقیده بر آن است که ، هر چه براى انسان پدید آید همان سرنوشت از پیش تعیین شده اوست . انسان را آنجا که باید مى برند، او
اختیارى ندارد. این سخن ، سخن اشاعره است .
ج - معناى لغوى تفویض : 
تفویض در لغت به معناى واگذار کردن و اختیار دادن است .
د - تفویض در اصطلاح علماى عقاید اسلامى : 
تفویض در این اصطلاح یعنى : خداوند متعال کارهاى بندگان را به خود آنان واگذار کرده است . هر چه بخواهند آزاد و رها و مستقل انجام مى دهند و خداوند قدرتى بر افعال آنان ندارد. این سخن ، سخن متعزله است .
ه - معناى لغوى اختیار: 
اختیار در لغت به معناى حق انتخاب و گزینش است . برگزیدن و پسندیدن و آزاد بودن در انتخاب را، اختیار گویند.
و - اختیار در اصطلاح علماى عقاید اسلامى : 
خداى متعال بندگانش را به وسیله انبیا و رسولان خود بر برخى از کارها مکلف و از برخى نهى فرموده است . خداوند پس از آنکه قدرت و اراده انجام کار و ترک آن را به بندگانش بخشیده و براى آنان در آنچه مى کنند، حق انتخاب و گزینش قرار داده ، و هیچ کس را در این راه مجبور نکرده ، از آنان خواسته است تا در آنچه که به آن فرمان داده یا از آن باز داشته ، او را اطاعت نمایند. استدلال بر این موضوع - به یارى خدا - در بحث آینده مى آید.
قضا و قدر و معناى آنها 
ماده قضا و قدر در معانى متعددى استعمال شده که آنچه مربوط به این بحث مى آوریم :
الف - برخى معانى ماده قضا: 
1 - قضا به معناى داورى میان دو طرف درگیر، مانند:
ان ربک یقضى بینهم یوم القیامه فى ما کانوا فیه یختلون
پروردگار تو روز قیامت ، در آنچه اختلاف مى کردند، میان آنان داورى مى کنند.
2 -
قضا به معناى آگاه کردن ، مانند سخن خداى متعال در داستان لوط و آگاه کردن او از سرانجام قومش که مى فرماید:
و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هولاء مقطوع مصبحین
ما لوط را از این موضوع آگاه کردیم که صبحگاهان ، همه آنان ریشه کن خواهند شد.
3 -
قضا به معناى واجب کردن و فرمان دادن ، مانند:
و قضى ربک ان الا تعبدوا الا ایاه
پروردگار تو فرمان داده که جز او را نپرستید.

4 - قضا به معناى اراده و تقدیر، مانند:
و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون
و هرگاه چیزى را
اراده کند، تنها مى گوید: موجود باش ! و مى شود.

هو الذى خلقکم من طین ثم قضى اجلا
او خداوندى است که شما را از گل آفرید، سپس (براى او) مدتى
مقدر فرمود.یعنى براى زنده بودن انسان اندازه و مقدار معینى قرار داد.
ب - برخى معانى ماده قدر: 
1 - قدر یعنى قدرت یافت ، توان اقدام پیدا کرد، قادر یعنى توانا و قدیر یعنى توانمند، خداى متعال در سوره یس (81) مى فرماید:
او لیس الذى خلق السموات و الارض بقادر على ان یخلق مثلهم
آیا کسى که آسمانها و زمین را آفرید،
قادر نیست همانند آنها را بیافریند؟
و در سوره بقره (20) مى فرماید:
و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على کل شى ء قدیر
و اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنان را از بین مى برد، زیرا خداوند بر هر چیز
توانمند است .
یعنى خداوند بر انجام هر کارى به هر گونه که حکمتش اقتضاء کند قدرت دارد.
2 -
قدر یعنى در تنگنا قرار داد، قدر الرزق علیه و یقدر یعنى او را در تنگناى معیشت قرار داده و مى دهد. خداوند در سوره سبا (36) مى فرماید:
قل ان ربى یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر
بگو: پروردگار من روزى را براى هر کس بخواهد وسعت داده یا
تنگ مى کند.
3 -
قدر یعنى تدبیر و اندازه کرد، قدر الله الامر بقدره یعنى خداوند آن را تدبیر کرد یا خواستار وقوع آن شد، چنان که در سوره قمر (12) مى فرماید:
و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر
و زمین را شکافتیم و چشمه هایى بیرون فرستادیم ؛ و این دو آب (= باران و چشمه )
به اندازه اى که تدبیر و خواسته شده بود با هم در آمیختند.
ج - معناى قدر: 
1 - قدر یعنى حکم کرد، فرمان داد، قدر الله الامر یعنى خداوند حکم و فرمان داد که کار، اینگونه باشد. چنانکه در سوره نمل (57) درباره زن لواط مى فرماید:
فانجیناه و اهله الا امراته قدرناها من الغابرین
ما او (= لوط) و خانواده اش را نجات دادیم ، جز زنش که فرمودیم : او از بازماندگان باشد.
یعنى حکم و فرمان ما این بود که آن زن از هلاک شدگان باشد.
2 -
قدر یعنى مدارا نمود، درنگ کرد، قدر فى الامر یعنى در انجام کار درنگ کرد و با آن مدارا نمود. چنانکه خداى متعال در سوره سبا (11) به داود - علیه السلام - مى فرماید:
ان اعمل سابعات و قدر فى السرد
زره هاى کامل و فراخ بساز و در بافتن آنها با تامل و مدارا عمل کن .
یعنى در ساختن زره عجله مکن بلکه با دقت و زمان کافى اقدام کن تا نتیجه کارت محکم و استوار باشد.
د - معناى قدر: 
1 - قدر به معناى کمیت و مقدار و اندازه ، چنانکه در سوره حجر (21) مى فرماید:
و ان من شى ء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم
هر چه هست خزاین آن نزد ماست ، و ما جز به مقدار و اندازه معین آن را نازل نمى کنیم .
2 -
قدر به معناى زمان و مکان ، چنانکه در سوره مرسلات (20 - 22) مى فرماید:
الم نخلقکم من ماء مهیمن O فجعلناه فى قرار مکین O الى قدر معلوم
آیا شما را از آبى پست نیافریدیم
O سپس آن را در قرارگاه محفوظ و آماده قرار دادیم

/ 0 نظر / 30 بازدید