کمال از دیدگاه پنجمین معصوم امام باقر (ع)

قـالَ الباقــر  (علیه السلام):

 اَلْکَمالُ کلُّ الْکَمالِفرمود: تمام کمالات انسان در سه چـیز مى باشــد

1-التَّفَقُّهُ فِىالدّینِ( در فقاهتو شناخت دقیق و صحیح مسائل دین و معارف الهى)

2- وَ الصَّبـْرُ عَلَـى النائِـبَةِ(و صبـر و شکیبا ئى در مقابلناملایمات)

 3-وَ تَقْـدیرُ الْمَعیشَةِ(و نیز زندگى را با تدبر و مدیریت برنامه ریزى کردن)

/ 0 نظر / 12 بازدید