توصیه به داوطلبان کنکور

هوالفتاح العلیم تیر ماه 1396

جهت آمادگی بیشتر شما دانش آموزان عزیز وداوطلبان کنکور توصیه میشود فقط به جمع بندی مطالب دوم وسوم وپیش نگاهی دقیق داشته باشید وبدانید که کنکور امسال مانند سالهای قبل برای شما دوستداران علم ودانش خیلی آسان وراحت خواهد بود

/ 0 نظر / 117 بازدید