نمونه سوال فلسفه اسلامی پیشدانشگاهی دی ماه88

١-هدف ما بعد الطبیعه را بنویسید ؟                                                                                                                    

٢- بیت الحــکمه توسط چه کسـی تاســـیس شــــــــــــد ؟                                                                                                       

٣-واجب الــوجود  و ممکن الــوجود را تعریف کرده و برای هریک مثالی ذکــر کنید ؟                                                      

  ۴-حــادث وقـــدیــم  را تعــــریف کــنیــد؟                                                                                                                           

   ۵-خلاصه برهان وجوب وامکان(( برهان سینوی)) را بنویسید ؟                                                                                                 

۶- خصوصیات ریاست مدینة فاضله را از دیدگاه فاربی بنویسید؟                                                                                               

٧-حکمت مشرقی را تعریف کرده و پیام حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید را بنویسید ؟                                                        

 8-تاثـیر ایـرادات غـزالـی وفخـر رازی را در مــورد فلــسفه  بنــویسید ؟                                                                                      

 9-شکل برهانی قاعدة امکان اشرف را نوشته وحکیم متاله را از نظر سهروردی تعریف کنید ؟                                                      

 10- علم حصولی ومعلوم بالذات را از دیدگاه سهروردی توضیح دهید؟                                                                                    

11-جمله  سرانجام کلام شیعه با.......................به اوج خود رسید وبیشتررنگ........... به خود گرفت راکامل کنید؟      

12-سفر((سقرِ باِ لحقِ فی الحقِ)) را از نظر عرفا بنویسد                                                                                                                 

 13- موجــــود ثابت را بـا ذکـــر مثــالــی تــوضـیح دهیــــــد ؟                                                                                              

 14-چـــرا از افـــق حــرکت جـــوهری هیــچ نـقطــة ثـــابـتی در جهان طبیعت یافـــت نمی شود ؟                                              

15- فـــلسفــــه نـــظـــری راتعــریف کـــرده  ودو مورد ازتـقسیمـــات فــلسفــة عمـــلی را بنـــویـــسیـــد ؟                             

16- از انـتقـادهــای وارد بر انـکـــار اصــــل عـــلیـــت یـــک مورد بنویــسید؟                                                                        

   17-چه موقع فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می گردد؟                                                                                                                        

                           

 به امید روزی که از تلاش فلسفه در زندگی خویش غافل نباشیم: پوراسمعیل

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
الهه

این سوالا جواب نداره؟؟؟؟