سوالات تستی تشریحی کنکور درس اول دین وزندگی 3

به نام خدا

«سوالات تشریحى»

1-نمونه اى از نیازهاى طبیعى و غریزى انسان را نام برده و پاسخ به این نیازها در این جهان چگونه است؟

مانند نیاز به هوا‍‍،غذا،پوشاک،مسکن،خانواده و همسر.

خداوند پاسخ به این نیازها را درجهان خلقت آماده کرده و راه آگاهى از آنها را در وجود انسان قرار داده است.مثلا در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگى و گرسنگى میکند.

2-چگونه نیازها زمینه ساز هدفها هستند؟

مى توان گفت پاسخ به هر نیاز صورت یک هدف درمى آید و فرد براى رسیدن به آن هدف اقدام مى کند.پس نیازها زمینه ساز هدفها هستند.

3-نشانه ى بیدارى و هوشیارى و ورود به وادى انسانیّت چیست؟

انسان اندکى که از سطح زندگى روزمره نیهزهاى طبیعى بالا مى رود و در افق بالاترى مى اندیشد،خود را با نیازهاى عمیق تر رو به رو مى بیند که تا به پاسخ آنها نرسد،آرام و قرار نمى گیرد.این نیازها به تدریج به دل مشغولى،دغدغه و حتى دردهاى متعالى تبدیل مى گردند.این دغدغه و درد،نشانه ى بیدارى وهوشیارى و ورود به وادى انسنیّت است.

4-نیازهاى بنیادین انسان کدامند؟

نیاز اول:درک هدف زندگى

نیاز دوم:درم درست از آینده ى خویش

نیازسوم :کشف راه درست زندگى

5-ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به درک هدف زندگى» را توضیح دهید؟

انسان مى خواهد بداند ((براى چه زندگى مى کند)) و کدام هدف است که به زندگى اش معنایى متعالى مى دهد.جوانان هوشیار وقتى وارد دوره ى جوانى میشوند،به سرعت در مى یابند که زندگى آنان با نوشیدنى هاى متنوع،غذاهاى رنگارنگ،مدل هاى گوناگون لباس و هر آنچه ویژه ى جسم آنهاست معنا نمیشود. آنها مى دانند که لایق هدفى برتر و والاترند.

6- ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به درک درست از آینده ى خویش» را توضیح دهید؟

هر یک از ما به دنبال آرامش درونى،امیدوارى و رضایت از زندگى هستیم. از اضطراب و تشویش گریزانیم.مى دانیم که دلهره،ترس و ناامیدى زندگى را تلخ و ناخوشایند مى کند ورضایت از زندگى و امید،به آدمى نشاط،شادابى و چالاکى میبخشد.سرچشمه ى شادى ها احساس رضایت و آرامش درونى است.

7-الف) ازنیازهاى بنیادین انسان «نیاز به کشف راه درست زندگى » را توضیح دهید؟

ب)چگونه کشف راه درست زندگى جامع همه ى نیازهاى بنیادین بشر است؟

پ)چگونه نیازهاى بنیادین انسان در کشف راه درست زندگى پیوند مى خورند و در یک نیاز یعنى کشف راه درست زندگى به هم مى رسند؟

پاسخ:این نیاز در حقیقت،جامع نیازهاى از پیش گفته است هر یک از آنها بخشى از این نیاز را تشکیل مى دهند.زیرا راه درست زندگى آن راهى است که بتواند  والاترین هدف را نشان دهد،از آینده تصویرى روشن بدست دهد،رضایت وامید به ارمغان آورد،راه رشد و تعالى را نشان دهد و برنامه ى زندگى اجتماعى عادلانه وکرامت بخش را عرضه کند.پس نیازهاى بنیادین انسان با یکدیگر پیوند دارند در یک نیاز جامع-یعنى راه صحیح زندگى-به هم مى رسند.

 

 

11-ویژگى هاى پاسخ به نیازهاى بنیادین و اطمینان بخش بشر را بنویسید؟ یا در پاسخ به نیازهای بنیادین چه نکاتی باید مد نظر قرار گیرد

1)هر پاسخى که به این نیارها داده مى شود،باید جامع و شامل باشد؛بطوریکه راه رسیدن به هر نیاز،نه تنهابا راه رسیدن به نیازهاى دیگر متضلد نباشد،بلکه مکمل و سهل کننده ى آنها باشد.

2)پاسخ ها باید کاملا درست و قابل اعتماد باشند؛زیرا هر پاسخ احتمالى و مشکوک نیازمند تجربه وآزمون است تا کارآیى آن مشخص شود.در حالى که عمر محدود آدمى براى چنین تجربه اى کافى نیست،به خصوص که راه هاى پیشنهادى هم بسیار زیاد و گوناگون است.

12-آگاهى هایى که لازمه ى رسیدن به پاسخ نبازهاى بنیادین بشر است را بنویسید؟

اطلاعاتى درست و کامل از جایگاه خود در نظام هستى،هدف آفرینش،ابعاد روحى و جسمى خود،آینده ى جهان و انسان و نحوه ى ارتباط زندگى و عمل در دنیا با زندگى در آخرت نیاز داریم.

 

«سولات تستى»

1- خداوند در آیه ی « یا ایها الذین امنوا استجیبو الله و للرسول ....» ندای دعوت خدا و رسولش را چگونه معرفی می کند ؟

 1) دعوت به زندگی و حیات                                       2) دعوت به رستگاری         

3) دعوت به اخوت و برادری                                      4) دعوت به آخرت

2- چه زمانی انسان در افق بالاتری می اندیشد و خود را با سئوال های اساسی روبه رو می بیند ؟

1) زمانی که به سن میانسالی می رسد .              

2) زمانی که احتیاجات اولیه او برآورده می شود .

3) زمانی که اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر می رود .

4) زمانی که احتیاجات اولیه او برآورده نمی شود .

3- دغدغه و درد وتعالی در انسان

1) بیداری                 2) هوشیاری                      3) انسانیت                   4) عشقی و مستی

4- بیت « حسرت و زاری که در بیماری است           وقت بیماری همه بیداری است » اشاره به چه موضوعی می باشد ؟

1) هنگام بیماری انسان همیشه بیدار و در حسرت و زاری به سر می برد .

2) هنگام بیماری انسان قدر سلامت و عافیت را می فهمد .

3) هنگام بیماری حسرت و زاری هیچ فایده ای ندارد .

4) دغدغه و درد ناشی از نیاز های بنیادین انسان را وارد به عالم انسانیت و بیداری می کند .

5- منظور از بیت « پس بدان این اصل را ای اصل جو           هر که را درد است ، او برده ست بو » انسان بدون درد انسان ...... است .

1) سالم                 2) طبیعی                      3) غیر طبیعی                4) مرده

6- منظور از بیت « هر بیدارتر ، پردرد تر                 هر که او هشیار تر ، رخ زرد تر » اشاره به ارتباط .....

1) دغدغه ی درونی به دنیای بیرونی                       2) دنیای بیرونی به دغدغه ی درونی

3) بیداری ناشی از درد                                         4) هشیاری ناشی از رخ زرد

7- آیه ی شریفه ی « اذا دعاکم لما یحییکم » اشاره به کدام موضوع دارد ؟

1) دعا کردن برای شما حیات و زندگی می آورد .

2) پاسخ مثبت به دعوت خدا و رسول موجب حیات و زندگی می شود  .

3) پاسخ به دعوت خدا و رسول احیاگر زندگی می شود .

4) هنگامی که دعای شما بالا می رود خدا استجابت آن را حتمی می کند .

7-  اولین نیاز بنیادین انسان کدام است ؟

1) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو                               2) کشف راه درست زندگی

3) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی                                    4) درک هدف زندگی

8-  داشتن چه نیازی انسان را از تنگناهای امور حیوانی بیرون می آورد و به زندگی اش معنایی انسانی می دهد ؟

1) درک درست از آینده ی خویش                                         2) کشف راه درست زندگی   

3) درک هدف زندگی                                                        4) نیاز به تعالی

9 -   کدام دسته از جوانان به سرعت در می یابند که زندگی در آن چه ویژه بدن آنهاست معنا نمی شود ؟

1) هوشیار                                 2) پرکار                       3) امیدوار                    4) تنوع طلب

10-  دغدغه ی این که چه سرنوشتی برای انسان رقم خواهد خورد ناشی از کدام نیاز بنیادی انسان است ؟

1) درک هدف زندگی                               2) امنیت خاطر و شادکامی و زندگی

3) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی                 4) درک درست از آینده ی خویش

11- دانستن این مطلب که دلهره ، ترس و ناامیدی زندگی را تلخ و ناخوشایند می کند پاسخ به کدام نیاز را در انسان ضروری می سازد ؟

1) درک درست از آینده ی خویش                                2) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی

3) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی                           4) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

12- سر چشمه شادی ها احساس ................. است .

1) رضایت و آرامش درونی                                          2) رفع کمبودهای مالی و معنوی

3) تنوع و شادی در زندگی                                           4) عدم زیاده طلبی و فزون خواهی

13- کسانی که برای شاد زیستن به بیرون از خود متوسل می شوند ، شبیه .............

1) کسانی که همیشه در جستجو ی خوشبختی به سر می برند و خوشبختی را خیلی نزدیک به خود می بینند .

2) کسانی که همیشه در جستجو ی خوشبختی به سر می برند و خوشبختی را خیلی دور به خود می بینند .

3)  بیمارانی عمل می کنند که می خواهند بیماری صعب العلاج خود را با دارو های مسکن معالجه کنند .

4) بیمارانی عمل می کنند که می خواهند بیماری صعب العلاج خود را با نشاط و شادی از بین ببرند .

14- کدام گزینه مربوط به نیاز انسان به تعالی ، رشد و بالندگی نمی باشد ؟

1) آدمی از ماندن ، در جا زدن ، تکرار و منجمد شدن گریزان است .       

2) آدمی می خواهد خود را تکامل و تعالی بخشد .

3) آدمی می خواهد دروازه های پیشرفت را به روی خود بگشاید .

4) آدمی می خواهد به میل فنا نا پذیری او پاسخ داده شود .

15- پاسخ به کدام نیاز انسان را از ماندن و درجا زدن نجات می دهد ؟

1) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو                      2) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی

3) کشف راه درست زندگی                                         4) درک هدف زندگی

 16- انسان رواج چه چیزی را در جامعه ، مانع تکامل و تعالی خود احساس می کند ؟

1) بی عدالتی               2) کفر و نفاق              3) تفریح و خوشگذرانی          4) بی توجهی به آینده

17- چه روابطی باید در جامعه حکمفرماشود تا هر کش بتواند استعداد های درونی خود را شکوفا کند و در عین حال مانع شکوفایی استعدادها و خلاقیت دیگران نشود ؟

1) روابط دوستانه          2) روابط آمرانه          3) روابط عادلانه                 4) روابط عالمانه

18- در کدام جامعه کرامت و حرمت افراد مورد تعرض قرار می گیرد ؟

1) بی عدالت                 2) بی رحم                  3) بی محبت                       4) بی سیاست

19- کدام میل در انسان موجب می شود به حقوق مردم تجاوز کند و تحقق آن در کدام جامعه آسان تر است ؟

1) خود خواهی – بی عدالت            2) فزون خواهی – بی عدالت

3) زیاده طلبی – بی تفاوت               4) خود خواهی – بی تفاوت

20 – علت فاصله گرفتن قلب ها از یک دیگر کدام است ؟

1) کاهش محبت ها نسبت به یکدیگر                        2) نابرابری اجتماعی

3) پیشرفت زندگی ماشینی و گرفتاری انسانها                4) عدم توجه به اولویت های زندگی اجتماعی

21-  بنا به فرمایش حضرت فاطمه ( س ) ، خداوند چه چیزی را سبب پیوند قلب ها قرار داد ؟

1) محبت              2) مودت                   3) عدالت                  4) رسالت

22- « در جامعه بی عدالت قلب های مردم از یک دیگر فاصله می گیرد و محبت ها کاهش می یابد » این سخن کدام معصوم می باشد ؟

 1) پیامبر اکرم (ص )        2) امام علی ( ع )          3) حضرت فاطمه ( س )          4) امام حسین ( ع )

23- با فاصله گرفتن قلب ها اولین اتفاق ............... است .

1) کاهش محبت          2) افزایش محبت         3) افزایش تکریم شکنی          4) تجاوز به حقوق افراد

24 - فرصت شکوفایی ، رشد و تعالی انسان در کدام جامعه امکان پذیر می باشد ؟

1) فرهیخته               2) متمدن                          3)عدالت جو                          4) آرمانی

25 - کدام نیاز خود را در قالب سئوال « چگونه زیستن » نشان می دهد ؟

1) درک درست از آینده ی خویش                       2 ) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

3) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی                         4) کشف راه درست زندگی

26- « علت توجه و اهمیت دادن به این نیاز این است که زندگی یک بار اتفاق می افتد و این فرصت ، فقط یک بار در اختیار انسان گذاشته می شود . » مربوط به کدام نیاز می باشد ؟

1) درک هدف زندگی                                         2) کشف راه درست زندگی

3) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی                     4) درک درست از آینده ی خویش

27- چه چیزی را نمی توان به بهایی اندک فروخت و نمی توان دوباره آن را خریداری کرد ؟

1) زندگی                  2) علم                      3) استعداد                         4) آینده

28 – این نیاز در حقیقت جامع نیاز های از پیش گفته است ؟

1) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو                             2) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی

3) کشف راه درست زندگی                                                4) درک درست از آینده ی خویش

 

29- نیاز های بنیادین انسان با یک دیگر پیوند دارد و در یک نیاز جامع یعنی ............به هم می رسند .

1) شناخت راه صحیح زندگی                                  2) درک درست از آینده ی خویش

3) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی                              4) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

30- حدیث « جعل الله العدل تنسیقاً للقلوب » کلام کدام معصوم می باشد و در ارتباط با چه موضوعی است ؟

1) امام علی ( ع ) – قرار گرفتن خدا در قلوب        

2) پیامبر اکرم ( ص ) – قرار دادن عدل برای پیوند قلب ها

3) حضرت فاطمه ( س ) – عدل سبب پیوند قلب ها می شود    

4) امام علی ( ع ) – قرار دادن عدل  به عنوان ترازوی جامعه .

31- در پاسخ به کدام نوع نیاز ، برنامه ی زندگی ، اجتماعی عادلانه و کرامت بخش را به انسان عرضه می کند ؟

1) کشف راه درست زندگی                                    2) نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

3) نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی                             4) نیاز به درک هدف زندگی

32- اساسی ترین سئوال های انسان حاکی از ............انسان اند .

1) دل مشغولی ها                2) دغدغه های درونی              3) عمیق ترین نیاز های          4) هوشیاری

33- اگر در موضوعی ، اطلاعاتی در اختیار عقل قرار نگیرد ...............

1) عقل می تواند حکمی بدهد .                                 2) عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد .

3) عقل خودش دست به جستجو می زند .                    4) عقل از قلب کمک می گیرد .

34- اگر در موضوعی اطلاعات غلط در اختیار عقل قرار گیرد ............

1) حکم عقل ، قابل اعتماد می باشد .                         2)حکم عقل به تنهایی قابل اعتماد نمی باشد.

3) حکم عقل ، غلط و گمراه کننده است .                    4) حکم عقل به هیچ وجه ، غلط و گمراه کننده نیست.

35- اگر در موضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار بگیرد ............

1) عقل به حکم کامل و جامع نمی رسد .                  

2) عقل به حکم کامل و جامع می رسد .

3) شاید

/ 2 نظر / 44 بازدید
بخشی

کاش سوالای تستی هم جواب صحیحش مشخص بود

فاطمه

کاش سوالات تستی جوابشون مشخص می بود