آزمون دین وزندگی 2 همراه با پاسخ

الف) عبارتهای قرآنی زیر را ترجمه کنید .

1- ربنا ما خلقت هذا باطلا 2- انی خالق بشرا من طین3-ان الذین لا یرجون لقاءنا4- فویل للذین کفروا من النار 5- قالوا کنا مستضعفین فی الارض

ب) 6- پیام آیه 3 سوره مبارکه انسان( انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا ) را بنویسید

ج) جملات زیر را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید .

7- کاروان هستی همانطور که از ............ روبه سوی ................ دارد 8-  خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده....................... وبه کجا می رود 9- خداوند عادل است وجهان بر ............ استوار است 10-.............در لغت به معنای فاصله وحایل میان دو چیز است.

د) صحیح و غلط بودن عبارتهای زیر را با علامت (ص) و (غ)  مشخص کنید .

11- نفخ صور اول حیات مجدد انسانها را به دنبال دارد(      ) 12- خدا پرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کنند اما به آن دل نمی سپرند(     )

و) مفاهیم زیر را تعریف کنید(پاسخ کوتاه) .

13- توفی  14- حکیم   15- آثار ماتقدم 16- مجموعه نظام مند

ه)به سئوالات زیر پاسخ کامل  دهید .

 17- شاخصه ی اصلی در هر مجموعه ی منظم را بنویسید

18- شیطان از چه راههایی انسانها را گمراه می کند

19-از دلایل بعد معنوی وجود انسان (( ثابت بودن خود)) را توضیح دهید؟

20-  نترسیدن خدا پرستان از مرگ به چه معنا است ؟

21- چگونه ممکن است همه انسانها پس از مرگ و پوسیده شدن دوباره زنده  شوند؟

22- امام صادق (ع) فرمودند مومن پس از مرگ از شش چیز بهره مند می شود آنها را بنویسید؟

23- از حوادث مرحله دوم قیامت (( حضور شاهدان و گواهان )) را توضیح دهید؟

 

جواب سوالات نوبت اول

الف-عبارت های قرانی زیرراترجمه کنید؟1-پروردگاراتواینها(اسمان هاوزمین) رابیهوده نیافریدی.-من افریننده بشرازگل هستمی که به دیدارماامیدوارزوندارند4-وای ازعذاب سخت اتش دوزخ برکافران

5-الوکنامستضعفین فی العرض/می گویندمادرروی زمین ضعیف بودیم

 

 

ب-پیام ایه 3سوره مبارکه انسان(اناهدیناه السبیل ماشاکراواما کفورا)رابنویسید؟خداوندماراصاحب اراده واختیارافریده ومسئول سرنوشت خویش قراردادسپس راه شقاوت رابه مانشان دادتاخودراه رستگاری رابرگزینیم وازشقاوت دوری کنیم

ج-جملات زیررابا عبارت های مناسب کامل کنید؟7-کاروان هستی همانطورکه از( خدا)روبه سوی(او)دارد8-خدارحمت کندکسی راکه بداندازکجاامده(درکجاقراردارد)وبه کجامی رود.9-خداوندعادل است وجهان بر(عدل)استواراست.10-(برزخ)درلغت به معنای فاصله وحایل میان دوچیزاست.

د-صحیح وغلط بودن عبارتهای زیرراباعلامت(ص)و(غ)مشخص کنید؟11-نفخ صوراول حیات مجددانسان هارابه دنبال دارد(غ)12-خداپرستان حقیقی گرچه دردنیازندگی می کنندوزیباهم زندگی می کنندامابه ان دل نمی سپرند(ص)

 

و-مفاهیم زیرراتعریف کنید؟13-توفی:پس ازمرگگرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شودامافرشتگان حقیقت وجودانسان راکه همان روح است توفی می کنندیعنی ان رابه طورکمالوتمام دریافت می نمایندبنابراین گرچه بدن حیات خودراازدست می دهد اماروح هم چنان به فعالیت اگاهانه خویش ادامه می دهد14-حکیم:حکیم کسی است که کارهایش هدفمنداستوبه نتایج صحیح ودرست منتهی می شود15-اثارماتقدم/اعمالی که انسان درزمان حیات خودانجام می دهد دارای اثاری هستندکه ماتقدمی نامند( اعمالی که آثار آن قبل از مرگ به انسان می رسد )16-مجموعه ی نظام مند:مجموعه ای که اجزادران به گونه ای سامان یافته اندکه فعالیت دسته جمعی ان هابه هدفی معین می شود.

ه-به سوالات زبرپاسخ کامل دهید.

17-شاخصه ی اصلی درهرمجموعه ب منظم رابنویسید؟شاخصه ی اصلی همان هدف وغایت است بدون هدف پیوستگی /ارتباط/وهماهنگی معنانداردواساسامجموعه ی دارای نظام شکل نمی گیرد همکاری پیوستگی وهماهنگی اساسابرای این است که به هدف معینی منجرشودوبه سرانجام روشنی برسد

 18-شیطان ازچه راههایی انسان راگمراه می کند؟1-زیباولذت بخش نشان دادن گناه2-سرگرم کردن به ارزوهای سراب گونه ی دنیا3-غافل کردن ازخداویاداو4ایجادکینه ودشمنی میان مردم

 19-ازدلایل بعدمعنوی وجودانسان(( ثابت بودن)) خودراتوضیح دهید؟هرکس درک روشنی ازخودداردودراثبات وجودچیزی که ازانتعبیربه من می کندبه هیچ گونه استدلالی نیازندارد باان که درطول زندگی شکل وقیافه واندام واعضای بدن درحال تغییراست وجسم امروزمن با جسم دوران نوزادی متفاوت است امامی گوییم من همان کسی هستم که سال هاپیش درفلان روزمتولدشدم.

 20-نترسیدن خداپرستان ازمرگ به چه معناست؟به این معنانیست که انان ارزوی مرگ می کنندبلکه انان ازخداوندعمرطولانی می خواهندتا بتواننددراین جهان باتلاش درراه خداوخدمت به انسان هابااندوخته ای کامل ترخداراملاقات کنندوبه درجات برتربهشت نائل شوند.ازطرف دیگرهمین عمل باعث می شودکه دفاع ازحق مظلوم وفداکاری درراه خدااسان ترشودوشجاعت به مرحله ی عالی ان برسدوان گاه که حیات این دنیاچیزی جزننگ وذلت نباشدوفداکاری درراه دخداضروری باشدانسانهابه استقبال شهادت روندوباشهادت خودراه ازادی انسانهاراهموارکنند

21 -چگونه ممکن است همه انسانها پس از مرگ و پوسیده شدن دوبارهزنده  شوند؟حقیقت وجودانسان نفس وروح است واین حقیقت هنگام مرگ نابودنمی شودوتوسط فرشته ی مرگ به طورکمال وتمام دریافت می گردد2-پاسخ دیگرقران کریم مربوط به افرینش مجددجسم برای پیوستن به روح دراخرت است این پاسخ خودبه سه گونه طرح شده وبه اثبات

22-امام صادق (ع) فرمودند مومن پس از مرگ از شش چیز بهره مند می شود آنها را بنویسید؟فرزندصالحی که ازاوطلب مغفرت می کند-کتاب قرانی که ازان قرائت می شود-چاه ابی که حفرکرده (وبه مردم اب می دهد)درختی که کاشته است ابی که برای خیرات جاری کرده وروش پسندیده ای که بنا نهاده ودیگران پس ازوی ان راادامه دهند

 23-از حوادث مرحله دوم قیامت (( حضور شاهدان و گواهان )) را توضیح دهید؟براساس ایات وروایاتپیامبران وامامان شاهدان دادگاه عدل الهی هستندهمان گونه که دردنیاناظروشاهدبراعمال انسان هابودهاندانان هم چنینمعیارسنجش اعمال دیگرانسانهامی باشندوچون ظاهروباطن اعمال انسان هارادردنیادیده اندوازهرخطایی مصون ومحفوظ اندبهترین گواهان قیامتندرسول خدا(ص)نیزشاهدوناظربرهمه ی پیامبران وامت هاست.

 

 

 

پوراسمعیل 

/ 8 نظر / 33 بازدید
لیدا

مرسی.[تایید]

[دست][دست]

مهدی شوقی

سلام باتشکر خیلی مطالب خوبی هست مرسی به منم سر یزنین

نقی زاده تقی

دوست عزیزم. برخی از مطالب بسیارجالب ومفید وبلاگ تون را مطالعه نمودم که واقعا قابل استفاده بود وجادارد از زحمات وتلاش های شما عزیز وبزرگوار تقدیر وتشکر نمایم. موفق وپیروز باشید.انشا الله.

پوریاسپهری

چوخ گوزلیدی بیزیم اذربایجانی قارداشیمیز

1

ازشما متشكرم

زیبا

20

امید

خیلی خوب بود فقط خط هارو بیشتر از هم دیگه جدا کنید تا بهتر خونده شه ممنون