آزمون تستی دین و زندگی پیشدانشگاهی از درس اول تا چهارم

بسمه تعالی       *** آزمون تستی دین و زندگی پیشدانشگاهی  از درس اول تا چهارم ***

 

1-در اثبات نیازمندی جهان در هستی به خداند کدام استدلال صحیح است ؟

الف ) ما و همه مخلوقات جهان پدیده ایم که نبوده ایم و اکنون هستیم و در بودن خود متکی به ذات هستیم.

ب) ما و پدیدیه های جهان در پدید آمدن ئ هستی یافتن و بقا محتاج دیگری هستیم که خودش مسقل و قائم به خد است .

ج) ما و مخلوقات جهان در پیدایش محتاج خداوند هستیم ، بعضی از موجودات خداوند، همیشه بقا دارند و بعضی ندارند .

د) ذات ما از ما سرچشمه نمیگیرد به همین سبب جوهره وجود ما ناشناخته است و متکی به خداوند هستیم .  

2-در مقایسه ساعت و سازنده ان و خداوند با مخلوقات جهان کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) قابل مقایسه اند که سازنده ساعت آن را به وجود می آورد و خالق آن است و خداوند خالق جهان .

ب) مقایسه در این مورد معنا ندارد چون سازنده ساعت نمیتواند بوجود آورنده ساعت باشد .

ج) سازنده ساعت ناظم است نه خالق، وجود ساعت پیوسته متکی به اوست مخلوقات نیز متکی به خداوند هستند .

د) سازنده ساعت ناظم است نه خالق، وجود ساعت متکی به او نیست ولی همه مخلوقات متکی به وجود خداوند هستند .

3-حدیث "الحمدلله المتجلی لخقه بخلقه " با کدام بیت زیر قرابت مفهومی ندارد ؟

الف ) دلی کز معرفت نور و صفا دید                   به هر چیزی که دید اول خدا دید

ب) چشم بگشا به گلستان و بیبین                       جلوه آب صاف در گل و خار

ج) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                     به دریا بنگرم دریا تو بینم

د)تو مگو مارا بدان شه بار نیست                    با کریمان کارها دشوار نیست

4-این سخن حضرت علی (ع) که میفرماید " مارایت شیا الا ورایت الله قبله و بعده و معه "با تمام ابیات زیر قرابت مفهومی دارد بجز . . .

الف ) دلی کز معرفت نور و صفا دید                   به هر چیزی که دید اول خدا دید

ب) بر آستان جانان گر سر توان نهادن                 گل بانگ سر بلندی بر آسمان توان زد .

ج) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                     به دریا بنگرم دریا تو بینم

د)یار بی پرده از درو دیوار                            در تجلی است یا اولی الابصار

5-در قرآن کریم صفات غنی ، فقیر و حمید به ترتیب در مورد دارنگان کدام ویژگی بکار رفته اند ؟

الف ) واجب الوجود ، ممکن الوجود ، ممکن الوجود

ب) قائم به ذات ، قائم به ذات ، واجب الوجود

ج)قائم به ذات ، ممکن الوجود ، واجب الوجود

د) واجب الوجود ، واجب الوجود، قائم به ذات

6-آیه "انتم تزرعونه ام نحن الزارعون "و "الی الله ترجع المور و لا یشرک فی حکمه احدا" به ترتیب به کدام یک از مراتب توجحید اشاره دارند ؟

الف )ولایت ، ربوبیت ، مالکیت

ب) مالکیت ، ولایت ، ربوبیت

ج)ربوبیت ، مالکیت ، ولایت

د)ربوبیت ولایت ، مالکیت

7- از دقت در کدام آیه مفهوم توحید در ربوبیت به دست می آید ؟

الف ) افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون

ب) مالهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احدا

ج)ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور

د) قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار

8-عبارت "انسان موحد کسی است که تلاش میکند فقط خدا را بپرستدو از او اطاعت نماید" کدام مرتبه توحید را بیان میکند ؟

 الف) نظری        ب) عملی                 ج) خالقیت                    د)ربوبیت

9-خداوند    .............     را دژ مستحکم خود نامیده است و پیامبر آن را ........میداند .

الف ) الله اکبر ، بهای بهشت     ب)   لااله الا الله ، جامع همه ابعاد توحید        ج) لا اله الا الله ، بهای بهشت      د)الله اکبر ، جامع همه ابعاد توحید

10-پیام آیه " انا انزلنا الیک کتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین " تحقق توحید ............است که اولین ثمره آن ....... میباشد .

الف ) عبادی ، رسیدن به اطمینان و سکونت درون           ب) ذاتی ، رسیدن به اطمینان و سکونت درون          

ج) ذاتی ،سد راه شیطان ویاس او از وسوسه                    د) عبادی ، سد راه شیطان ویاس او از وسوسه  

                 

 موفق باشید   پوراسمعیل

/ 0 نظر / 25 بازدید