سفارش حضرت محمد (ص) به حضرت علی (ع)


ای علی جان به این شش(6) کلمه توجه کن :

1 -چون بینی مردم بهمستحبات می پردازند تو به واجبات بپرداز

2- چون دیدی مردم به کار دنیامشغولند تو به کار آخرت مشغول باش

3- چون دیدی مردم از دیگران عیب جویی میکنند تو به دنبال عیب خودت باش

 4- چون دیدی مردم سرگرم تزئین دنیایند تو بهفکر تزئین آخرت باش

 5 -چون دیدی همت های همه در زیادی عمل صرف می شود تو بهاخلاص عمل همت کن

 6 -چون دیدی بندگان به خلق متوسل شده اند تو دست توکل بهسوی خدا ببر.

/ 0 نظر / 16 بازدید