سوالات تستی اعتقادی از کتب معارف

  بسمه تعالی  سوالات تستی اعتقادی از کتب معارف

پیامد مهر وعشق به امام زمان (عج)  در کدام گزینه ذکر شده است؟

1- شخص عاشق برای جلب رضایت امام زمان (عج)   تلاش می کند 

 2 - شخص عاشق امام زمان (عج)  را اسوه خود قرار می دهد وخصائل مطلوبی را که در او می بیند در خود بوجود می آورد

3- احساس می کند با امام حاضر وناظر خود می تواند گفتگو کند واز او امداد بطلبد

 4- (گزینه 1و 2)

2- دو پشتوانه مهم در عصر غیبت در کدام گزینه ذکر شده است

1- توسل به فقها واستعانت از آنها- توسل به مراجع تقلید وراهنمایی گرفتن از آنها

 2-توسل به رسول خداوائمه اطهار وفقها- توسل به مراجع تقلید وفقها

 3-قرآن کریم،سیره وسنت پیامبر (ص) وتعالیم 250 ساله امامان است که با تفاسیر و تبین های آنها از قران وتاسیس اصول ومبانی لازم برای اجتهاد ،راه را برای فقها هموار شده است خودسازی ورعایت تقوای الهی توسط فقیه وتلاش برای جلب رضایت عنایت ویژه امام زمان (عج) از طریق ولایت معنوی

 4-انتظار وآینده سبز ترویج فرهنگ دین با وری وگذشته سرخ

3-جمله زیر کدام شخصیت  بیان داشته است((مسلمانان ارزش بسیاری برای قرآن وحدیث قائل هستند و از نظر آنان پیروی از قرآن وحدیث موجب بهشت وثواب است))

1- گلدستون وزیر خارجه کشور انگلستان                            2- محمد ابن عبدالوهاب نجدی

3-  سلمان رشدی (نویسنده کتاب آیات شیطانی )                   4- همفر جاسوس مشهور انگلیسی

4-سیر تاریخی فرقه وهابی در کدام گزینه صحیح ذکر شده است

1- احمد حنبل- ابن تیمه - محمد ابن عبدالوهاب نجدی

2- محمد ابن عبدالوهاب نجدی- ابن تیمه احمد حنبل

3-همفر- احمد حنبل- محمد ابن عبدالوهاب نجدی

4- محمد ابن عبدالوهاب نجدی - ابن تیمه عبدالعزیزمحمد وهاب

5- تهیه کننده فیلم(( فتنه)) در کدام گزینه زکر شده است

1-موسسه آمریکایی ویلسون                       2  -موسسه انگلیسی پنگوئن

3- نماینده پارلمان هلند                             4- روز نامه نگار وتهیه کننده دانمارکی

6- از نظر امام خمینی (ره) کدامیک جز نگاه های حرام نمی باشد

1- نگاه کردن به صورت و و موی سر دختر نابالغ            2- نگاه کردن زن به بدن مرد نا محرم بجز صورت ودستها

3- نگاه کردن به صورت ودستهای زن نامحرم اگر به قصد لذت باشد 4- نگاه کردن زن به بدن زن دیگر از روی قصد  لذت

7-حکم شرعی(( مردار گوسفند و  مار )) در کدام گزینه ذکر شده است

1-پاک است- نجس است      2- پاک است- پاک است        3- پاک است- مکروه است         4- نجس است- پاک است

8- انجام بهتر پیمان و ترک نکردن آن در کدام گزینه به تر تیب ذکر شده است

1- پیمان بستن با خدا- مراقبه مشارطه                            2- پیمان بستن با خدا مراقبت از پیمان محاسبه از خود برای انجام پیمان      3-مراقبت پیمان بستن با خدا- محاسبه از خود برای انجام پیمان               4- مشارطه- محاسبه مراقبه

9- جمله زیر با کدام گزینه تکمیل می شود((اگر گسی دست خیس به بدن سگ بزند یا بدن خیس سگ را لمس کند یا سگ دست و لباس او را لیس بزند باید برای نماز.......)).

1- باید غسل کند ودوباره وضو بگیرد                                      2- برای سگ خانگی اشکال ندارد

3- آنها را تطهیر کند                                                            4- وضو لازم نیست غسل واجب است

10- امام باقر (ع) می فرماید(( اسلام بر....... پایه استوار است ومهمترین آن............ است)) باکدام گزینه تکمیل می شود.

1-(4- نماز )                 2- (5- ولایت)                        3- (4- ولایت)                           4-(5- نماز)

11- مراتب شرک درکدام گزینه  صحیح قید شده است.

1-( خفی- جلی)         2-(نظری- عملی)            3- فردی اجتماعی)            4-(عبادی خفی)

12-کدام گزینه صحیح است

1- حقوق مردم در توبه ، منحصر در حقوق مادی آنها نیست         2- مهمترین حق خداوند بر مردم حق اطاعت وبندگی است

3- توحید عملی سه جلوه دارد( جلوه ای در فرد- جلوه ای در جامعه- جلوه ای در دین)          4- گزینه (1-2)

13- فرمایش امیر المومنین با کدام گزینه تکمیل می شود(( تمام کارهای نیک حتی...............در برابر امر به معروف  و نهی از منکر چون قطره ی آبی است در  برابر دریای پهناور))

1-نمار با اخلاص                     2- جهاد در راه خدا                    3-صبر وپایداری                    4-   نماز وروزه

14-علت عادی شدن بی حجابی ولباسهای کوتاه وبدن نما برای زنان در بعضی از نقاط جهان در کدام گزینه ذکر شده است.

1- ناشی از محوریت زندگی بر اساس  زنان است                  2- نتیجه تنوع دیدگاه غربی ودهن کجی به دین است

3- نتیجه غفلت بزرگ انسانها از خداوند وآلودگی آنهاست     4-ناشی از محور قرار گرفتن لذتهای مادی وجنسی واستفاده ابزاری از زنان است

15- کدام گزینه مناسب ((تقویت عزت نفس عمومی)) است.

1- ما می توانیم                                          2- ملتی که شهامت دارد اصالت دارد                                               3-نمی شود علم را از دیگران گدایی نمود           4-  بزرگترین نیروی محرکه در استحکام پایه ها اقتصادی جامعه است.

16- کدام گزینه صحیح نیست:

1- اولین آیاتی که بر پیامبر(ص) نازل شد وآغاز گر رسالت وی بود در باره دانش وآموختن بود

2-عهدنامه امیر مومنان به مالک اشتر ورساله الحقوق  امام سجاد (ع) از اولین متنهای مربوط به حقوق اجتماعی به شمار می رود.

3-قرنهای (هفتم ودوازدهم) اوج شکوفایی تمدن اسلامی است

دو اصل هنر دوره اسلامی {1-دوری از کارهای آمیخته با شرک2- رعایت عفاف وحفظ حریم وخود داری از فساد واخلاق}   می باشد

17-کدام گزینه مناسب کتاب ((غرالحکم ودرو الکلم)) می باشد

1- از حضرت علی (ع) وشامل دو هزار حدیث                          2- از حضرت علی (ع) وشامل یازده هزار حدیث 

3- از حضرت فاطمه  (س) وشامل دو هزار حدیث                    3- از حضرت علی (ع) وشامل پنج هزار حدیث 

18-  دوره امامت امام علی (ع) تا امام حسن عسکری (ع) چند سال طول کشید

1- 259 سال                     2- 159  سال                           3-250سال                                 4- 150  سال 

19-علت متن زیر در کدام گزینه صحیح ذکر شده است(( توکل کننده ای که اهل معرفت باشد می داند که انسان باید در راستای راهیابی به نیازهای و خواسته هایش، از ابزار و اسباب بهره جویدزیرا.......))

1- زیرا این ابزار و اسباب از عدل الهی سرچشمه می گیرد وبی توجهی به آنها بی توجهی به علم الهی است.

2- زیرا این ابزار و اسباب از علم الهی سرچشمه می گیرد وبی توجهی به آنها بی توجهی به عدل و علم الهی است.

3- زیرا این ابزار و اسباب ازقدرت الهی سرچشمه می گیرد وبی توجهی به آنها بی توجهی به حکمت الهی است.

4- زیرا این ابزار و اسباب از حکمت الهی سرچشمه می گیرد وبی توجهی به آنها بی توجهی به حکمت و علم الهی است.

20-کدام گزینه در مورد(ولایت فقیه) صحیح نیست

1-ولی فقیه به طور مستقیم (یک مرحله ای) یا غیر مستقیم (دو مرحله ای ) از طرف مردم انتخاب می شود

2- ولی فقیه ومرجع تقلید نمی تواند یک باشد

3- انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای پس از رحلت امام خمینی (ره)به روش غیر مستقیم (دو مرحله ای ) می باشد.

4- ولی فقیهی رهبری جامعه را بر عهده می گیرد که(1- مسولیت 2- مقبولیت) داشته باشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید