نمونه سوالات منطق جدید سال سوم دبیرستان88

هوالفتاح العلیم

 آزمون مستمر منطق سال سوم دبیرستان امام خمینی (ره) دی ماه  1388    نام ونام خانوادگی

 

 


1- مهم ترین فعالیت روح انسان .......... است.

2 - ملاک برتری انسان که در طول تاریخ عمومیت یافته، قدرت ................ و ........... بشری است.

3- واقعیت وجودی انسان آمیخته ای از .............. و ............ است

4- ارسطو .......... قواعد منطق است نه .......... آن (ابداع کننده- کاشف- طراحی کننده)

5- تعریف غالباً برای چه اموری کاربرد دارد؟

6-    استدلال چگونه فعالیتی است؟ مثالی بیاورید.

7-    تصور وتصدیق را مشخص کرده وچگونه آنها را معلوم می کنیم{1- ارسطو2- کتاب کار منطق3- مبصر از بین دانش آموزان زرنگ انتخاب می شود 4-منطق علم درست اندیشیدن است}

8- مفاهیمیکهدرتعریفبهکارمیبریم، بهگونهایهستندکهمحتوایدرونی، یعنی حقیقتوماهیتمفهوممجهولرادربرمیگیرند را با ذکر مثال توضیح داده ذکر کنید به کدام مورد از شرایط تعریف ارسطو مربوط می شود؟

9- کلیوجزیی را در مفاهیم زیر مشخص کنید{1- شعر2-سلمانفارسی3-تضاد4-دیو5- مثلث6-  عبرت7-وحی8-کتابدرسی9-سینما10-مسجد11-مشهد12- همهیدانشآموزاناینکلاس  }

10- نسبتهایچهارگانه )نسباربع(  را در مفاهیم زیر مشخص کنید؟{1- مفهوممثلثومفهومشکلسهضلعی.2- ایرانیوتهرانی3- موحد ومشرک 4- سفیدی ولباس}

11-برای انسان و مربع تا جاییکهمیتوانید، مفاهیمدرونی(ذاتی(و بیرونیمرتبطباآن) عرضی(رانامببرید؟

12- مهمترینوصفمفاهیمذاتی

/ 2 نظر / 43 بازدید
كيوان

سلام من كيوان هستم اززحمات شما ممنونم و مي خواستم بپرسم كه آيا اين سوالات پاسخ نامه دارد

كيوان

خيلي منون