هشت توصیه جالب لقمان حکیم

دو چیز را فراموش مکن:1-یاد خدا 2- یاد مرگ

دو چیز رافراموش کن : 1-بدی دیگران در حق تو 2- خوبی تو در حق دیگران
چهار چیز را نگه دار1-: گرسنگی ات را در سر سفره دیگران ٢- زبانت را در جمع 3- دلت را در نماز 8-چشمت را درخانه دوست

/ 0 نظر / 15 بازدید