پاسخنامه تمرینات کتاب منطق جدید التّالیف سوم انسانی -استان خوزستان

درس دوم

بررسی و نقد ص 9

-1 جامع و مانع نیست (توضیح: جامع نیست چون شامل اطفال و انسان های گنگ نمی شود. مانع نیست چون

شامل طوطی هم می شود)

-2 تعریف درست است. 3- تعریف درست است. 4- جامع و مانع نیست.

تمرین ص 11

-1 آب: مایع بی رنگ و بی بو و بی طعم.

مدرسه: محلی برای علم آموزی دانش آموزان

معلم: انسانی که در مدرسه به دانش آموزان آموزش می دهد.

-2 الف- غلط چون قید قائم الزاویه ندارد و بنابراین شامل لوزی هم می شود.(مانع نیست)

ب-غلط. زمین اسم خاص(تصور جزئی) است و نیاز به تعریف ندارد.

ج- غلط. تعریف به تباین است چون به جای عدد 2 عدد 4 تعریف شده است.

-3 آب = مایع بی رنگ و بی بو و بی طعم.

زمین: مفهوم جزئی نیاز به تعریف ندارد.

عدد 4: عددی که اگر یک بار در خود ضرب شود، شانزده شود.

درس سوم

٢

تفکیک ص 13

-1 مفاهیم جزئی: تهران، حافظ، قله ی دماوند، خلیج فارس، سلمان فارسی، مشهد

-2 مفاهیم کلی: معلم ، انسان، عدالت، شکل سه ضلعی، شعر، تضاد، دیو، مثلث، عبرت، وحی، کتاب درسی،

سینما، مسجد، دایره کره، لباس، سفید، حیوان، آب، گربه، مسلمان، حیوا نناطق، کتاب

تطبیق ص 14

-1

عموم و خصوص مطلق تباین عموم و خصوص من وجه تساوی

--2

الف: مثلث و شکل سه ضلعی انسان و ناطق

ب: انسان و مثلث- کتاب درسی و سینما دایره و کره حیوان و کتاب . . .

ج: انسان و معلم حیوان و انسان- حیوان و گربه کتاب و کتاب درسی انسان و مسلمان

د: معلم و مسلمان لباس و سفید حیوان و سفید گربه و سفید

تمرین ص 16

مفهوم مفاهیم درونی(ذاتی) مفاهیم بیرونی(عرضی)

1

2

3

4

انسان

گربه

مربع

آب

جسم، موجود زنده، حیوان، متفکر

جسم، موجود زنده، حیوان

مقدار، مقدار پیوسته، شکل چهارضلعی

جسم ، مایع

متعجب، متمدن

سیاه، سفید، پشمالو

360 درجه بودن مجموع زوایای داخلی آن

بی رنگ و بی بو و بی طعم

تمرین ص 19

گربه انسان مستطیل اسب گل سرخ لوزی مثلث سنگ سیب شربت

r r r اراده

r r چهارضلع

r سه زاویه

r سه ضلع

r r r r r r r جسمانیت

r r r حیوان

r مایع

r کشاورز

r شیهه کشنده

٣

-2 زیرا هر تعریف باید جامع و دربرگیرنده ی افراد معرَّف خود باشد و تصور جزئی نمی تواند شامل افراد زیادی

بشود.

درس چهارم

تفکیک و تقسیم ص 22

-1 حیوان: گنجشک، سگ، انسان، طوطی

-2 گیاه: خرما، گندم، کرفس، سیب

-3 شکل: ذوزنقه، دایره

-4 خط: خط منحنی، خط مستقیم

تفکیک و تقسیم ص 23

ماهیت عرض خاص عرض عام

انسان خندیدن، آرزوداشتن، گریه کردن سفیدی، سیاهی، راه یافتن، خوابیدن

گربه - سفیدی، سیاهی، راه یافتن، خوابیدن

سنگ - سفیدی، سیاهی، سرد بودن، سخت بودن

آب - سرد بودن، شیرین بودن

تمرین ص 25

-1 بله، با هم تفاوت دارند و تفاوت واقعی آنها، هم در مفاهیم درونی(فصل) است و هم در مفاهیم بیرونی(عرض

خاص). اشتراکاتی هم دارند. اشتراک آنها در حیوان بودن هر دو است و نیز در برخی اعراض مثل پوشیده شدن

بدنشان از مو و ...

-2 در مفاهیم درونی مانند: جسم ،موجود زنده، حیوان

اشتراکات مفاهیم بیرونی مانند: گوشتخوار، بدن از مو، بچه زا،

راه رفتن با چهاردست و پا، دارای دم و . . .

سگ: بزرگتر، جزء سگ سانان ، تنوع شکلی بیشتر

تفاوت ها

گربه: کوچکتر، جزء گربه سانان، تنوع شکلی کمتر

-3

مربع

دایره

سفیدی

چهار

شادی

مستطیل- چهارضلعی- شکل- مقدار پیوسته- مقدار

شکل- مقدار پیوسته- مقدار

رنگ- کیف- کیف محسوس- کیف

عدد- مقدار منفصل- مقدار

کیف نفسانی- کیف

-4 خیر- خیر

۴

درس پنجم

: انجام نمونه ص 26 و تطبیق ص 27

مفهوم تعریف نوع تعریف

1 خط موازی دوخط راست که دریک صفحه باشند و یکدیگر را قطع نکنند. رسم تام

2 جسم موجودی دارای ابعاد سه گانه حد تام

3 گیاه موجود زنده ی غیرحساس حد تام

4 قلم ابزار دستی برای نوشتن بر روی کاغذ رسم ناقص

5 مربع شکل چهارضلعی متساوی الاضلاع عمود برهم رسم تام

تمرین ص 29 تمرین 1

مثلث کمیت پیوسته ای است که مجموع زوایای آن 180 درجه است.

جنس بعید عرض خاص

رسم ناقص

انسان جسمی است جاندار که می تواند راه برود.

جنس قریب عرض عام

تعریف غلط است

(جامع و مانع نیست)

/ 1 نظر / 250 بازدید

اگر سر تیتر سوالات نوشته شود عالی است .تا جایی که امکان دارد مراحل رسیدن به جواب نهایی راهم بنویسید با تشکر فراوان فهمیده مینویی از استان کردستان شهرستان میوان