10 سوال فرمانرواى روم از معاویه وارجاع پاسخ آن به حضرت علی (ع)

10 سوال فرمانرواى روم از معاویه وارجاع پاسخ آن به حضرت علی (ع)

 (1) اصبغ نباته گوید: فرمانرواى روم به معاویه نامه نوشت و از او در باب ده مسأله سؤال کرد.

معاویه درماند، آن سان که خر در گل مى‏ماند. پس سوارى نزد على (ع) فرستاد. على (ع) در رحبه بود. آن مرد گفت: یا امیر المؤمنین سلام بر تو. على (ع) گفت: تو از مردم سرزمین من نیستى. آن مرد گفت: بلى، من مردى از مردم شام هستم. معاویه مرا نزد تو فرستاده تا پاسخ ده سؤال را که فرمانرواى روم از او کرده است بداند. که گفته است: اگر تو پاسخ دادى من به تو خراج مى‏دهم و اگر پاسخ ندادى تو باید خراجت را براى من روانه دارى. معاویه پاسخ آن سؤالها نمى‏دانست و مرا به نزد تو فرستاده است تا از تو بپرسم. على (ع) گفت: آنها چیستند؟

1)آن مرد گفت: نخستین چیزى که بر روى زمین جنبید چه بود؟

 2)نخستین چیزى که بر روى زمین زارى کرد چه بود؟

3)فاصله میان حق و باطل چقدر است؟

4)فاصله میان مشرق و مغرب چیست؟

5)فاصله میان زمین و آسمان چند است؟

 6)ارواح مسلمانان در کجا جاى گیرند؟

 7)ارواح مشرکین در کجا جاى گیرند؟

 8)این رنگین کمان چیست؟

9)این کهکشان چیست؟

 10)خنثى چگونه ارث مى‏برد؟

1)على (ع) گفت: نخستین چیزى که بر روى زمین جنبید نخل بود و آن همانند فرزند آدم است که اگر سرش را قطع کنند، مى‏میرد. و چون سر نخل را ببرند تنه بیجانى از آن بر جاى ماند.

 2)و نخستین چیزى که در روى زمین زارى کرد، دره‏اى بود در یمن و آن اولین دره‏اى است که آب از آن جوشید.

 3)میان حق و باطل چهار انگشت است و آن همان است که مى‏گویى چشمم دید و گوشم شنید.

 4)و فاصله میان آسمان و زمین همان قدر است که نگاه گسترش مى‏یابد و دعاى مظلوم از زمین به آسمان مى‏رود

 5)و فاصله میان مشرق و مغرب یک روزه راه خورشید است.

 6)ارواح مسلمانان در چشمه‏اى در بهشت به نام سلمى جاى گیرند

 7)ارواح مشرکین در چاهى در جهنم به نام برهوت.

 8)و این کمان نشان امان یافتن مردم روى زمین است از غرق، هنگامى که آن را در آسمان بنگرند.

 9)اما این کهکشان درهاى آسمان است که خدا براى قوم نوح گشود، سپس آنها را بست و دیگر نگشود.

10)اما خنثى باید بول کند اگر بول او از آلت مردیش بیرون آمد مرد است و احکام مردان درباره او جارى مى‏شود و اگر از آلت زنانگیش بیرون آمد زن است و احکام زنان درباره او جارى مى‏شود.

معاویه این پاسخها براى فرمانرواى روم نوشت او هم خراج خود براى معاویه فرستاد و گفت: این پاسخها از کتابهاى پیامبران بیرون آمده و در انجیل هم که خدا بر عیسى بن مریم- (ع) نازل کرده است چنین است.

/ 0 نظر / 12 بازدید