سوال امتحانی دین وزندگی 1نوبت اول دی ماه 92

 1- آیات شریفه را ترجمه نمایید:

 

الف:«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین».......................................

ب:«واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون»........................................ .....

ج:«انّی وجّهتُ وَجهِیَ للّذی............................................

د:عالم الغیب والشهاده»........................................

2- سوالات مربوط به تدبر در آیات:

الف:با تدبر در آیه «هذا بیانٌ للناس وهدیً و موعظةللمتقین » بنویسید نقش قرآن کریم  در زندگی انسانها چقدر است؟

 

ب پیام آیه (من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة....)را بنویسید؟

 

3- عبارت زیر  را با علامت (ص/غ) مشخص نمایید

الف:مرحله ی ساده ی تدبّر و تفکر در قرآن «تفسیر » نامیده می شود.

ب:انتخاب هدف زندگی ، مهمترین انتخاب هر انسانی است.

ج:در حمد و ستایش همواره «صفات سلبی»خدا را بیان می کنیم.

د:داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت از زشتی های قلب است.

4- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف: جایگاه علم و شناخت................است اما قرآن جایگاه ایمان را .........معرفی می کند.

ب:حضرت ابراهیم با ...............وبا استعانت از................بهترین انتخاب را کرد.

ج:وقتی ........و............را در مخلوقات می بینیم ،حکیم بودن خدا را در می یابیم.

د:برترین محبوب..............زیرا.................................  .

 

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید

5- ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چیست؟(4مورد)

6- یک مورد از تفاوت های بین استعدادهای انسان و استعدادهای نهفته در گیاهان و جانوران را بنویسید؟

7- هدف حضرت ابراهیم از اینکه فرمود ((من آنچه را که افول میکند دوست نمی دارم)) چیست؟

8- نقش(( قدرت تفکر وانتخاب)) را در زندگی انسا نها بنویسید(چگونه انسان مسول سرنوشت خود است)

9- چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت؟

10-صفات ثبوتی را با ذکر مثال توضیح دهید؟

11- ایمان چیست؟

12-چگونه «تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی» ایمان و محبت انسان را به خدا زیاد می کند؟

13-  تسبیح را با ذکر یک مثال تعریف کنید؟

14- چگونه ایمان بین شناخت وعمل پیوند ایجاد میکند؟

/ 0 نظر / 65 بازدید