آزمون نوبت اول دین وزندگی 2 تاریخ 8/10/93 دیماه غیر انتفاعی جام

ترجمه آیات شریفه را بنویسید؟

1-وصوّرکم فاحسن صورکم والیه المصیر 2- ام نجعل المتّقین کالفجّار 3 - افغیر دین الله یبغون"   4 - فَِبئۡسَ مَثۡوَی الۡمُتَکَِبّرین

با تدبردر آیات شریفه به سوالات پاسخ دهید؟

5- ربّنا ماخلقت هذا باطلا بیانگر ................ آفرینش جهان خلقت  است

6- پیام آیه ولقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر والبحر را بنویسید

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

7- ..................... نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

8- پاداش های بهشتی و عذاب های دوزخ ، ساخته . . . . . ما است.

9-  حقیقت وجود انسان،.................. و............. اوست

درعبارات  زیرصحیح و غلط (ص/غ)مشخص نمایید؟

10- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحانی و جسمانی اوست.

11- قرآن کریم سرزنشگر درونی را نفس اماره نامیده است.

12- بالا ترین مرتبه ی نعمتهای بهشت  رضایت پروردگار است است 

13- آنان)پیروان پیامبرا ن) که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

14- حکیم15- برزخ 16- آثار ما تاخر-  17-صیحه

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

18- شاخصه ی اصلی یک مجوعه ی نظام مند چیست آنها را توضیح دهید؟

19- ویژه گیهای بعد جسمانی وجود انسان را بنویسید؟

20-  نترسیدن  خداپرستان از مرگ به چه معنی است؟

21- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ از 6 چیز بهرمند است دو مورد از آنها را بنویسید؟

22- پیامدهای دیدگاه منکران معاد رابنویسید.؟3 مورد

23- سخن امام عصر (عج) در مورد دشمن ترین دشمن انسان بنویسد؟

24- ضرورتمعادبراساسحکمت الهی را بنویسید؟

25- چهار مورد از حوادث(( مرحله دوم )) قیامت را نا م ببرید.؟

26- دو مورد از ویژ گیهای همسران بهشتی ، را بنویسید؟

27- چرا بهشتبرایبهشتیان سرایسلامتی(دارالسلام)است؟

28-  ترجمه یک حدیث  را به انتخاب خود در مورد دیدگاه پیامبران الهی در مورد مرگ را بنویسید؟

4نمره به روخوانی قرآن اختصاص دارد   :پوراسمعیل

/ 0 نظر / 43 بازدید