وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

کلمات متضاد عربی2
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
 

بسمه تعالی کلمات متضاد عربی2 غیر انتفاعی ولیعصر(عج) تبریز            

الدُنیا/الاُخری (دنیا/ آخرت)===   المُکَرَّم/المُحتقر(عزیز وگرامی / کوچک وخوار)

                         الیسر/ العسر( آسان / سخت)ُ  (کوچک /بزرگ)  الصغیر/الکبیر

الظلمت/النور ( تاریکی / نور) ====== الخیر/ الشرّ(نیکی / بدی)

خرجَ/دَخَلَ (خارج شد / داخل شد) =======  الصادق/ الکاذب( راستگو / دروغگو)   

الحارّ/البارد (گرم / سرد)  =========المحزون / المسرور ( غمگین / شا د)

ذَهَبَ/جاء( رفت / آمد) ==========   الرتق/ الفتق( بستن/گشودن)

المتحرکه/الثابته( حرکت کننده / ثابت) الباقیه/ الفانیة ( باقی ماندنی / از بین رفتنی) 

                     ( الاولیاء/ الاعداء( دوستان / دشمنان  الحسنات/السیئات (خوبیها/ بدیها ، گناهان) 

الاخیار/الاشرار (خوبان/ بدان) ===   القلیل/ الکثیر( کم / زیاد)    

  الغنیّ/الفقیر( بی نیاز/ نیازمند) (به هم پیوسته/ جدا)=== المتصل/المنفصل

وَلَّی/عَزَلَ( دوست می شود / کناره گیری می کند)     اُهجُر/حَصِّل(ترک می کند / بدست می آورد)

یُبَعِّدُ/یُقرِّبُ( دور می شود / نزدیک می شود)===  السّریره/العلانیه ( نهانی / آشکار)

یبقی/یفنی( باقی می ماند / از بین می رود) ====   الشرّ/الخیر( بد/ خوب) 

(زینت/ زشتی) ======   الموت / الحیاة ( مرگ / زندگی)  الزَّین/الشَّین 

الصمود/الانحناء(راستی قامت/ خم شدن)======   الغیب/الشهادَه (نهان /آشکار)           یجتهدون/یَهملون( تلاش می کنند/ سستی می کنند)===  المُعزَ/المُذَل ( عزیز/ خوار)

المراره/الحلاوة( تلخی/ شیرینی) =======   اصعب/اسهل( سخت / آسان)

الطاعه/المعصیّه( اطاعت کردن / گناه کردن)  الاموات/الاحیاء( مردگان/ زندگان)لمخلوق/الخالق ( خلق شده/ آفریننده) =========  مات/ وُلـِد ( مرد/ زنده شد) 

الهدایه/الضلال ( هدایت کردن/  گمراهی) =الرُشد/ الغی ّ( آگاهی/ گمراهی)                         

 الراحة/التعب،المشقه،(راحتی/ سختی) ===  الصباح/ المساء ( صبح / غروب ،شب هنگام)

بداء/ ختم( شروع کرد /به پایان رساند) 

 تنبل / جدی تلاش کننده)المتکاسل/المُجِد،المجتهد

استیقظ/نام ( بیدارشد/ خوابید) ===== النوم/ الیقظة (خواب/ بیداری)

اضرُّ/انفَع ( ضرر رساند/ سود رساند)======= متردد / عازم ( شکاک/  جـدّی)

موفق باشید : پوراسمعیل