وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

آزمون فلسفه ومنطق نوبت اول دی 88
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
 

هوالفتاح العلیم : آزمون فلسفه ومنطق  نوبت اول  دبیرستان امام خمینی (ره) : سوم انسانی در سالتحصیلی 88-89                                   

سوالات فلسفه :

1- چرا سقراط راضی نبود اورا سوفیست بنامند وخود را چه معرفی می کرد ؟      1 نمره                                                                                          

2- لفظ فلسفه معرب کلمه ..........................  است و به معنای ..................................  می باشد .5/. نمره

 3- مارکسیسم واسلام  حکومت بر مردم را حق چه کسانی می دانند؟        5/1 نمره

4- مابعد الطبیعه {تعریف خاص فلسفه} را نوشته ودو مورد از مسائل  مابعد الطبیعه را بنویسید؟     5/1     نمره                                  

 5-  نظر پروتاگوراس را در مورد حقیقت و معیار آن بنویسید؟1 نمره

6- سرزمین ...........................  به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند؟25/. نمره

7-  یک مورد از  جنبه های پیام سقراط به اختیار بنویسید ؟ 5/1 نمره

8- چرا نمی دانم سقراط با نمی دانم سوفسطائیان قابل مقایسه نیست  ؟25/1 نمره

سوالات منطق :

9- ارسطو .......... قواعد منطق است نه .......... آن؟ (ابداع کننده- کاشف- طراحی کننده)5/. نمره

10- منطق را تعریف کنید؟5/. نمره

11- تعریف غالباً برای چه اموری کاربرد دارد؟1 نمره

12- تصور وتصدیق را مشخص کرده وچگونه آنها را معلوم می کنیم؟{1- معلم2- کتاب کار فلسفه3- دانش آموزان در انتخابات شرکت می کنند 4-منطق مثل شاقول عمل میکنند }1 نمره

13- از قواعد تعریف دو مورد به اختییار بنویسید؟1 نمره

14- کلی و جزیی را در مفاهیم زیر مشخص کنید؟{1-تهران 2- تضاد 3- دیو4- همه ی دانش آموزان این کلاس  }1 نمره

15- از ویژگیهای ذاتی( وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد) را توضیح دهید؟5/. نمره

16- مفاهیم زیر  کلیات پنجگانه)خمس) را مشخص کنید؟{1- حیوان2- شیهه کشندگی3- انسان4- کشاورز بودن برای انسان4- راه رفتن برای شتر}1 نمره

17- جنس قریب را تعریف کنید؟5/. نمره

18- اقسام تعریف رامشخص کنید؟{1- شکل سه ضلعی برای مثلث2- جسم شاعر برای انسان3- جسم ناطق برای انسان4- حیوانِ متمدن برای انسان{1 نمره

19- برای {1-کتاب 2-خورشید}یکی از چهار تعریف را بنویسید؟1 نمره

20- ماده و صورت را تعریف کنید؟5/0 نمره

21- { 1- پایتخت عراق بغداد است2- اگر الف ب باشد آن گاه ج د است} نوع قضیه و اجزائ آن را مشخص کنید؟1 نمره

22- قضیه حملی را تعریف کرده   وذکر کنید در فارسی نسبت موجبه وسالبه را با چه فعلی نشان می دهند؟1 نمره

23- شرطی متصل، را تعریف کرده و منفصل غیرقابل جمع در کذب )مانعه الرفع( را با ذکر مثال تعریف کنید   ؟    1 نمره       

 

به امید روزی که از تلاش فلسفه در زندگی خویش غافل نباشیم          موفق باشید         : پوراسمعیل