وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

بارم بندی دروس دینی و قرآن(1و 2و3) و ( ویژه اقلیت های دینی)
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
 

بارم بندی دروس دینی و قرآن(1و 2و3) و ( ویژه اقلیت های دینی) در سال تحصیلی 90-1389

 

 


تذکرات مهم:

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.

بارم بندی درس دینی و قرآن (1) پایه اول متوسطه

 الف: ارزشیابی مستمر 
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است) 

1-قرائت قرآن کریم  (4 نمره):

 • - از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره کسر می‌شود.
 • - در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • - درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوکسرمی‌شود.
 • - چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می‌شود.

2- درک معنای آیات قرآن کریم    ( 3 نمره ) :

  ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود.

3-انجام فعالیت‌های داخل درس (4نمره)

- فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود.

- سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

 4- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (4 نمره)

سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

- سؤال هایی که دبیر در جلسة بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

( توجه : دراین بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره ای تعلق نمی گیرد.)

5 - مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (3نمره ).

6 - داشتن دفتر کار منظم و کامل ( 2 نمره)

تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.

ب: ارزشیابی پایانی

1- امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره):

ازهردانش‌آموزدرهر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه  کتاب درسی و بخشی از قرآن‌کریم که دبیر محترم معین نموده است ،ارزشیابی قرائت قرآن، همانند ارزشیابی مستمر،  بعمل می آید ( پرسش از قرائت سایر آیات دروس بلامانع است.)

- امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

2-امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

نوبت اول  : درس اول و چهارم  (7نمره) پنجم وششم 5(نمره )هفتم وهشتم( 4نمره) : جمع 16 نمره

نوبت دوم: درس1 تا 8 (4نمره) درس نهم تا یازده(4نمره) درس دوازده( 2 نمره ) دروس سیزده وه وچهارده (3 نمره )دروس پانزدهم و شانزدهم( 3 نمره): جمع 16 نمره

نوبت شهریور ماه :درس اول تا چهارم (4نمره ) دروس پنجم وششم ( 2نمره) دروس هفتم وهشتم (2نمره)دروس نهم تا یازدهم (3نمره) دوازدهم( 1نمره )دروس سیزدهم و چهاردهم 2(نمره) دروس پانزدهم و شانزدهم( 2نمره) :جمع 16 نمره

  تذکرات :

الف ) موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود :

1- پیشنهاد ها در صفحات 22 تا 23 ، 33، 42 ، 55 ، 64 ، 72 ، 86 ، 98 ، 107 ، 116 ، 119 ، 137 ، 149 ، 161 ، 167 ، 179 ، 181

2- بیشتر بدانیم ها در صفحات : 10 ، 11تا 13 ، 82 تا 83 ، 91 تا 92 ، 96 ، 127 تا 129 ، 147 ، 178

3- گام ها در صفحات 14 ، 41 ، 85 ، 106 ، 118 ، 136 ، 148 ، 168 ، 180

4- مطالب صفحات 150 تا 152 و اشعار صفحات 39 ، 50 ، 62 ، 146

5- پاورقی های کتاب

6- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

ب) حفظ کردن عین آیات وروایات ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید ازدانش آموزان خواسته شود که آیه یاحدیثی دربارة توبه بنویسند.بلکه بایدآیه یاحدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

ج) آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها در ارزشیابی مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمة آن حفظ کردن ترجمة این قبیل آیات باشد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کنندة درس عربی است سؤال شود.

بارم بندی درس دینی و قرآن( 2) پایه دوم متوسطه:

الف: ارزشیابی مستمر :
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است)  

1- قرائت قرآن کریم   (4 نمره):

 • - از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره کسر می‌شود.
 • - در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • - درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوکسرمی‌شود.
 • - چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می‌شود.
 • 2- درک معنای آیات قرآن کریم   ( 3 نمره ) :

ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود.

3-انجام فعالیت‌های داخل درس (4نمره)

فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود.

- سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

 4- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (4 نمره

سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

- سؤال هایی که دبیر در جلسة بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

( توجه : دراین بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره ای تعلق نمی گیرد.)

5 - مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (3نمره ).

6 - داشتن دفتر کار منظم و کامل ( 2 نمره)

تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.

ب: ارزشیابی پایانی :

1- امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره):

از هر دانش‌آموز درهر امتحان پایانی حدود دو ونیم صفحه ازآیات شریفه کتاب درسی و بخشی از قرآن‌کریم که دبیر محترم معین نموده است ،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزشیابی مستمر انجام می گیرد.

2-امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

نوبت اول  : درس اول و دوم 4نمره سوم و چهارم3نمره پنجم تا نهم 9نمره : جمع 16 نمره

نوبت دوم: درس1 تا 9 (5نمره) درس دهم( 2نمره) دروس یازده ودوازده 3( نمره ) دروس سیزده وه وچهارده( 3 نمره )دروس پانزدهم و شانزدهم (3 نمره): جمع 16 نمره

نوبت شهریور ماه درس اول و دوم2نمره  سوم و چهارم2نمره پنجم تا نهم 5نمره دروس دهم و یازدهم و دوازدهم 3نمره دروس سیزدهم و چهاردهم 2نمره دروس پانزدهم و شانزدهم 2نمره:  جمع 16 نمره

تذکرات :

الف - مبحث خمس درصفحه 168 تا اول مالیات درصفحه169 برای دانش آموزان اهل سنت حذف می باشد.

ب - موارد زیر درارزشیابی ها لحاظ نشود :

1- فعالیت ها : شامل نمونه یابی درصفحة 11- خودکاوی درصفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آیات درصفحة 130- بررسی در صفحات 131 ، 167 و180

2- پیشنهاد ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 185 و 189

3- یادآوری ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111

4- مباحث علمی در صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و شعر صفحة 15

5- پاورقی های کتاب

6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

7- گام ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188

8- بیشتربدانیم هادرصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 و186 تا 187

ج - حفظ کردن عین آیات وروایات ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید ازدانش آموزان خواسته شود که آیه یاحدیثی دربارة توبه بنویسند.بلکه بایدآیه یاحدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

د - آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها درارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمة آن حفظ کردن ترجمة این قبیل آیات باشد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کنندة درس عربی است سؤال شود.

 بارم بندی درس دینی و قرآن (3) پایه ی سوم

الف: ارزشیابی مستمر 
( نمونه ی برگه ارزشیابی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است) 

1-قرائت قرآن کریم  (4 نمره):

 • - از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشیابی به عمل می‌آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره کسر می‌شود.
 • - در صورتی که دانش‌آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی‌کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او کسر می‌شود.
 • - درصورتی که دانش‌آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوکسرمی‌شود.
 • - چنانچه دانش‌آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می‌شود.

2- درک معنای آیات قرآن کریم    ( 3 نمره ) :

  ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می‌شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می‌کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می‌شود.

3- پاسخ به سئوال‌ها و فعالیت‌های داخل و پایان هر درس  (جمعا 9 نمره) شامل :

 • - سوال هایی که دبیر در هنگام تدریس یا پایان آن ویا در جلسات بعدی می پرسد .
 • - فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، اندیشه در آیات و ... مشخص شده اند.
 • - سوال و فعالیت های مربوط به  اندیشه و تحقیق  با توجه به توانایی دانش آموز در پاسخ گویی (در این بخش به دفتر کار دانش آموز نمره ای تعلق نمی گیرد.)

4 - مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار‌ گروهی (2نمره ).

5 –زیبایی ونظم دفتر دفتر کار ( 2 نمره)

تذکر : دانش‌آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت‌های علمی و هنری» اضافه می‌گردد.

ب ـ ارزش یابی پایانی   

- امتحان قرائت قرآن (4 نمره) :درامتحان پایانی نوبت اوّل ،ازهردانش‌آموز حدود دوونیم صفحه از آیات شریفه ی کتاب درسی امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه ی نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر پایه های اوّل و دوم انجام می گیرد.

امتحان کتبی (16 نمره)

ب ـ ارزش یابی پایانی   نوبت اوّل :  دروس اول تا سوم (5نمره) دوس چهارم وپنجم(5نمره) دروس ششم تا هشتم(6نمره)

پ _ ارزش یابی پایانی نوبت دوم و شهریور:

دروس یک تا پنجم(4نمره) دروس شش تا هشتم( 3نمره) دروس نهم و دهم(3نمره) یازده ودوازده (4 نمره ) درس سیزده ( 2 نمره )دروس چهارده و پانزدهم و شانزدهم (4 نمره): جمع 16 نمره

تذکرات :

تذکر 1 : دروس ششم تا دوازدهم برای دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جای آن ازکتاب ضمیمه بر اساس جدول فوق امتحان گرفته می شود.

تذکر2 : دبیران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان«چند نکته ی مهم درباره ی ارزش یابی» توجه نمایند و موارد زیر درارزشیابی ها لحاظ نشود :

1-  کلیه پیشنهادها، یادآوری‌ها، گام‌ها، پاورقی‌ها
2- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی 11 - نمونه یابی درصفحات 193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ، 220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه ی 148 - برنامه ریزی در صفحه ی 156 - اندیشه در صفحه ی 169 - طبقه بندی در صفحات 215 و219 راه حل در صفحه ی 223- شناسایی عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180
6- اشعار : درصفحات 41 ، 48 ، 51
7- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است .
8- پاورقی ها

تذکر3 : حفظ کردن عین آیات وروایات به جز مواردی که درکتاب تعلیمات دینی وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید از دانش آموزان خواسته شود که آیه یا حدیثی درباره توبه بنویسند . بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شود و دانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

تذکر4 : آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها درارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود. 

بارم بندی درس تعلیمات دینی ( ویژه اقلیت های دینی )

الف - اقلیت های کلیمی ، زردشتی وآشوری

ارزشیابی مستمرو پایانی هر کدام 20 نمره   ( نوبت اول ، دوم و شهریِور):

1-  کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (10نمره)

2- کتاب اختصاصی هریک از اقلیت های مذکور (10نمره)

ب- اقلیت ارمنی به علت نداشتن کتاب اختصاصی ، تمام 20 نمره ارزشیابی مستمر و20 نمره ارزشیابی پایانی به کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق اختصاص دارد.