وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

لیست دروس جبرانی وتخصصی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
 

لیست دروس جبرانی وتخصصی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث

علم رجال=(2واحد جبرانی )

زبان تخصصی =(2واحد  جبرانی )

آشنایی با اینترنت= (1واحد جبرانی )

روش تحقیق و مرجع شناسی= ( 1 واحدجبرانی )

صرف ونحوکاربردی(2)و (1) =(4واحد جبرانی )

جایگاه حدیث در علوم  مختلف =(2واحد  جبرانی )

عقاید اسلام از قرآن وحدیث= (2واحد  جبرانی )

=============================

تاریخ قرآن=(2واحد تخصی)

مفردات قرآن=(2واحد تخصی)

تاریخ حدیث=(2واحد تخصی)

فقه الحدیث=(2واحد تخصی)

روشهای تفسیری=(2واحد تخصی)

علوم قرآنی (3)و (2)و (1) =(6واحد تخصی)

تفسیر قرآن  (3)و (2) و(1)=(6واحد تخصی)

مقایسه بین قرآن وکتب آسمانی گذشته=(2واحد تخصی)

بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه =(2واحد تخصی)

بررسی آراء ونظرات جدیددرحوزه قرآن وحدیث=(2واحد تخصی)

رساله پایان نامه تحصیلی=(6واحد تخصی)