وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات آزمون چهار گزینه ای فلسفه و منطق در اسفند ماه 88 :
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

بسمه تعالی

سوالات آزمون چهار گزینه ای  فلسفه و منطق  در اسفند ماه 88 :

1-معنای مشترکی است که بین کاربرد فلسفه در گفتگو های روزمره و کاربرد آن به شکل یک دانش خاص وجود دارد،در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) کار فلسفی          ب ) مفهوم قانون                  ج ) تبیین عقلانی                د ) حیرت در برابر هستی

2-کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) اصل علیت نزد همه دانشمندان اصلی پذیرفته شد که هیچ قوانین علمی بر پایه آن بنا نشده است .

ب )مفهوم قانون به ما می فهماند که انتظار نداریم طبیعت همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.

ج ) اصل علیت به ما می گوید : امکان دارد حادثه ای در این جهان بی علت اتفاق افتد.

د ) کاربرد مفاهیمی مثل فلز رادیم- بار الکتریکی نشان میدهد که یک فیزیکدان معتقد است عناصر فوق ساخته و پرداخته ذهن اوست . 

3- کدامیک از مسائل فلسفه اولی نیست ؟

الف ) وجود دو ماهیت                ب ) وحدت و کثرت           ج ) علت و معلول           د )علت اصلی و حقیقی

4-  ((اولا هیچ چیز وجود ندارد ، ثانیا به فرض وجود برای انسان شناختنی نیست))نظر کیست ، و چه مفهوم کلی را میرساند ؟

الف ) پرو تاگوراس هیچ چیز را نمی توان شناخت .

ب ) گرگیاس هیچ چیز را نمی توان شناخت .

ج ) پرو تاگوراس در اهمیت فن منطق .

د ) گر گیاس در اهمیت فن منطق .

5- عکس نقیض قضیه ((هر الف ، ب است ))در کدام گزینه به صورت صحیح ذکر شده است ؟

الف ) بعضی غیر ب  الف نیست                   ج )بعضی غیر الف غیر ب است

ب )هر غیر ب  الف  است                         د ) هیچ غیر ب  الف نیست

6- کدام گزینه در مورد تداخل تحت تضاد صحیح است ؟

الف ) دو قضیه ای که در سور متفاوت در نسبت یکسان باشند

ب ) دو قضیه ای که هر دو دارای سور جزئی هستند اما در نسبت متفاوتند

ج )دو قضیه ای که موضوع و محمول آنها یکی است .

د ) دو قضیه ای که موضوع آنها یکسان و محمولشان متفاوت باشند

7-جمله زیر با کدام گزینه تکمیل میشود ؟

((در شرطی منفصل از(( ..........)) استفاده میشود همین(( ...........)) که میان دو طرف قضیه فاصله می اندازد .

الف ) یا اگر                ب ) اگر اگر                ج ) یا یا                      د) اگر- یا

8- کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) مقدم وتالی دو جز قضیه شرطی هستند.

ب ) در قضیه پایتخت پاکستان، اسلام آباد است ، موضوع قضیه پایتخت میباشد .

ج ) قضیه بعضی انسانها، قدر زندگی زود گذر را میدانند یک قضیه شخصی است .

د ) قضیه سالبه با (( هست است)) ، در فارسی نسبت آنها مشخص میشود

9- کدام گزینه صحیح است ؟

الف )جسم ابزار ساز حیوان ابزار ساز= حد ناقص و رسم تام میباشند.

ب ) حیوان متفکر برای انسان جسم ناطق برای انسان = حد تام حد ناقص میباشند

ج ) شکل سه ضلعی برای مثلث شکل دارای سه زاویه ای برای مثلث = حد ناقص رسم ناقص میباشند

د ) حیوان ناطق برای انسان حیوان ضاحک= رسم تام حد ناقص میباشند

10-کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) قضیه عدد 4 زوج است خورشید، به ترتیب تصور و تصدیق هستند

ب ) رابطه مفهم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی، تباین می باشند

ج ) دو مفهوم رنگ و سفید، عام و خاص من وجه می باشند

د ) رابطه مفهوم ایرانی و تهرانی، از نسب اربع،(نسبتهای چهارگانه) عام و خاص مطلق می باشند .

 

پاسخ پرسش های 4 گزینه ای فلسفه ومنطق 3 اسفند ماه 88

 

ا گزینه 3 صحیح است.        6 گزینه 2 صحیح است.

2- گزینه3 صحیح است.       7- گزینه 3 صحیح است.

3- گزینه 4 صحیح است.     8- گزینه 1 صحیح است.

4- گزینه 2 صحیح است.      9- گزینه 2 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح است.     10- گزینه  4 صحیح است.

 

 

 

 

با آرزوی توفیق روز افزون :     پوراسمعیل