وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
 

سوالات تستی از شش فصل اول فلسفه پیشدانشگاهی

سوالات تستی از فصل اول و دوم

1-به نظر چه کسانی چون و چرا در مسائل الهی بدعت است ؟

1) اهل حدیث          2)  اهل سنت      3)  مشائیون              4)    معتزله

2- فیلسوف در مطالعات خود چگونه عمل میکند ؟

1) بررسی چهرهایی ازروی چهره هایی یک موجود       2 ) توسـل به براهـین عقلــی و استنتاجات منطقـی

3)خواص وعــــوارض نوع معینی را بررسی می کـند     4 ) مراحل مشاهده ، فرضیه و آزمون را طی می کند

3- جمله ((در آخر الزمان گروه های ژرف اندیشی خواهند آمد )) منسوب به کدام امام است ؟

1) امام باقر(ع)            2) امام رضا (ع)         3) امام سجاد (ع)                4) امام صادق (ع)

4-با توجه به مفهوم فلسفه، کدام  مساله  فلسفی است ؟

1) هستی بزرگ است یا کوچک                         2)‌هستی سنگین است یا سبک  

3) هستی متغیر است یا ثابت                              4) هستی مساوی است یا نا مساوی

5- (( مرتبه هستی )) و((علم به  هستی )) در حالت کلی به ترتیب معنای کدام مورد است ؟

1) ما بعدالطبیعه – ماوراء  الطبیعه                           2) ماورا الطبیعه – ما بعد الطبیعه

3) مابعدالطبیعه – متا فیزیک                                   4) متافیزیک – ترانس فیزیک

6- مطابق فرمایش امام علی(ع) در خطبه اول نهج البلاغه ، آغاز دین. . . . .. . . . . . . . . . .است.

1) اخلاص به ساحت پیامبر اسلام (ص)                      2) ایمان به مبدا ءو معـاد 

3) معرفــــــت شـــــناخت پــروردگار                      4) نفی صفات زاید از خدا

7- مطابق نقل مرحو م صدرالمتاالهین ،از  ارسطو ، طلب فلسفه را در گرو عبور از  کدام مراحل می داند ؟

1) طبیعت به ماوراء الطبیعه    2)ظاهر به باطن      3) فطرت اول و فطرت ثانی    4) عقل به فطرت

8- علوم تجربی در اثبات کدام ناحیه محتاج فلسفه است ؟

1) اصول ومبانی کلی       2) تئوریهای کلی       3) مسائل علمی      4)‌ مسائل نظری

9- از دید گاه امام علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه ، کمال توحید کدام است ؟

1) اخلاص به بندگان حق تعالی                    2) اخلاص به ساحت مقدس حق تعالی

3) ایــمان به ذات آفــریـــدگار                  4) اخــــلاص به ساحـت مــقـــدس او

10- اثبات کاوش های فلسفی فیلسوف با . . . . . .. . .. . .. . .  . . . . . . . است .

1)آزمایش و تجربه     2)قیاس و استقرا ء    3) عقل و برهان      4) استقراء و تمثیل 

11- شعار (( تعبد در تقابل تعقل )) را چه کسانی مطرح ساختند ؟

1) مشائیون          2) اشراقیون          3) اهل حدیث     4) معـتـزله

12- کدام گروه بحث و تعمق در مسائل ماوراء طبیعی را توصیه می نمودند ؟

1) اشاعره             2)معتزله                3) حنابله           4) پیروان

13- به گفته چه کسی (( فلسفه منحصرا" با حیرت در برابر هستی آغاز میشود ))؟

1) هرا کلیت       2)   اقلیدس         3)خواجه نصیر الدین      4)افلاطون

14- قلمرو اصلی کدام دانش پهنه ی بی پایان هستی است ؟

1) منطق              2) فلسفه                3) عرفان                4) کــــــلام

15- کدام یک اساسی ترین مفهوم ومدار همه بحث های مابعد الطبیه است ؟

1) علت                                  2) ماهیت                                   3)‌وجـود                                    4)جـــــوهر

16- به فلسفه کدام یک از فلاسفه ،((حکمت متعالیه )) اطلاق میشود ؟

1) ابن سینا           2) خواجه نصیر           3) ملا صدرا        4)‌میر داماد

17- کدام شخصیت از پیروان روش اشراقی است ؟

1) خواجه نصیر طوسی      2)‌ فخرالدین رازی        3)‌قطب الدین شیرازی     4) غزالی

18- در زمینه ترجمه های فلسفی و آشنایی مسلمین با فلسفه یونان کدام گزینه صحیح است ؟

1)ابن ناعمه ، کتاب اسکندر افرودیــــسی را ترجمه و شــرح کرد که ابن سینا او را (( شیخ یونان )) لقـــب داده است .

2 )متی بن یونس ، کتاب اسکندر افرودیسی را ترجمه و شرح کرد که ابن سینا او را شیخ یو نانی لقب داده است

3) ابن سینا ، کتاب اثولو جیای افلوطین را که بخشی از تاسوعات است ،اصلاح وترجمه کرد .

4) کندی ، اثولوجیای افلوطین را که بخشی از تاسوعات است ، اصلاح کرد.

19- آشنایی غریبان با فلسفه اسلامی به چه کسی محدود شد که به نظر آن فلسفه اسلامی با این چهره به پایان خود رسید ؟

1) ابن سینا           2)  ابن رشد      3)  ابن ناعمه       4)  ابن هیثم 

20-ابن سینا کدام فیلسوف را ((فاضل متاخرین ))نامیده است ؟

1)ابن ناعمه           2) اسکندر افرودیسی     3)افلوطین            4) حنین بن اسحاق

21-کدام فیلسوف ، تعبیر ((حکمت متعالیه )) را در کتاب خود به کار برد ولی فلسفه اوبه این نام مشهور نشد؟

1)سهروردی        2)فارابی             3)ابن سینا             4) میر داماد

22- قطب الدین شیرازی کدام اثر معروف رادر فلسفه اسلامی به زبان فارسی تا لیف کرد ؟

1)دره التاج       2)محاکمات    3)رساله ای در شرح ما بعد الطبیعه      4)فصوص الحکم

23- کتاب محاکمات تالیف کدام فیلسوف و موضوع اصلی آن کدام است ؟

1)قطب الدین شیرازی ، ارزیابی شرح خواجه طوسی و رازی بر اشارات ابن سینا

2) قطب الدین رازی ، ارزیابی شرح خواجه طوسی و رازی بر اشارات ابن ســینا

3) قطب الدین شیرازی‌، مقایسه حکمت مشاء واشراق

4) قطب الدین رازی ، مقایسه حکمت مشاء واشراق

24- کدام خلیفه(( بیت الحکمه)) را در بغداد تاسیس کرد ؟

1) هارون          2) مامون             3) منصور       4) متوکل

25- استادان فلسفه حران در عهد خلافت کدام خلیفه از حران به بغداد منتقل شد؟

1)معتضد عباسی        2) متوکل عباسی       3) منصور دوانیقی             4) مامون

26- عالیترین مرتبه توحید ومعرفت چیست ؟

1) قران کریم  2) مفاهیم دینی   3) کمال ایمان و اخلاص    4) سوره توحید وآیات اول سوره حدید

27- منظور از فطرت ثانی چیست؟

1) لحظه پرسش از مفاهیم هستی    2)حالت عادی برخورد با پدیده ه   3)روح عقلانی شده انسان     4)لحظات حیرت در برابر هستی

28- در چه صورت مقصود مباحث فلسفی برای ما نا مفهوم خواهد بود ؟

1)عدم آشنایی با علم منطق      2) عدم آشنایی با مفاهیم خاص فلسفی    3)‌نشناختن هدف فلسفه   4)به کار نبردن روش خاص فلسفی

29- حیرت ما در برابر هستی ، حیرت در مقابل کدام گزینه است ؟

1) وجود                  2)‌حیات            3 )‌ علیت          4) وجود و حیات

30- کدام موجود از منظر امام علی (ع) در نهایت کمال ممکن است ؟

1) موجود مجرد          2)‌فرشتگان          3) انسان کامل          4)‌فرشتگان و مجردات

31- کدامیک پیرامون فلسفه اسلامی صحیح نیست ؟

1محتوای اصلی فلسفه اسلامی دیدگاه های ژرف کتاب و سنت است 3 چگونگی تبیین و استدلال در فلسفه اسلامی به شیوه فلاسفه است

2 )‌ خاستگاه فلسفه اسلامی در برخورد تاریخی با فلسفه های دیگر است   . 4) فلسفه اسلامی تبیین معارف دینی به شیوه فلسفه است.

32- نمونه بارز خلقت از منظر امام علی (ع) کدام است ؟

1) انسان کامل          2) انسان                  3) فرشتگان                          4) انسان مومن

33-هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه چیست ؟

1)شناخت علت پدیده ها 2)‌‌‌‌ تبیین عقلانی وجود 3) توجیه کیفیت و خصوصیت اشیاء  4)شناخت هستی

34)چه زمانی در برابر هستی متحیر میشویم ؟

1)عدم تکرار امور طبق روال عادی                         2) شناخت امری نا متعارف و شناخته نشده        

3)شناخت علت برخی پدیده های خاص                  4)هنــگامی که از حقــیقت وجود میپرسیم

35- کتاب (( شرح اصول کافی ))از کیست ؟

1) ملا صدرا           2)حضرت امام (ره)              3)‌ابن سینا                            4)علامه طباطبا یی

36-چرا فلسفه ((ما بعد الطبیعه )) نام گرفته است ؟

1)پیرامون وجود بحث می کند                                   2)عــلــم هســــتی شنــــاســــی است

3)پیرامون ماهیت بحث می کند                                4)پیرامون ماهیت و وجود بحث می کند

37- رابطه دین با فلسفه  از چند دیدگاه قابل بررسی است ؟

1)یک دیدگاه               2) دو دیدگاه                    3)سه دید گاه                    4)چهار دیدگاه

38-معارف دینی به صورت ذاتی ، مهیای کدام گزینه است ؟

1 ) شناخت فلسفه                      2)شناخت                3) تبیین عقلانی                   4)نقد  واصلاح

39- از منظر حضرت علامه طباطبایی (ره) هدف از دعوت به تذکر و تفکر چیست ؟

1) شناخت فلسفه حیات           2)تبیین عقلانی امور                3)معــرفــت               4)خدا شناسی

40- رابطه دین  با فلسفه از کدام منظر قابل بررسی است؟

1)ماهیت فلسفی مباحث دینی         2)   دعــــــــــوت به تفــــــــــــکر از ســــــــــوی بزرگان

3)وابستگی توجیح  حقایق دینی و فلسفی      4  ) ماهیت فلسفی مباحث دینی و دعوت  بزرگان دین به تفکر

 41- خاستگاه فلسفه اسلامی کجاست ؟

1)مفاهیم فلسفی          2)برخورد تاریخی با فلسفه های دیگر     3)خود اسلام         4)قرآن و سنت

42-پس از ابن سینا چه کسی به اشاعه تفکرات او پرداخت ؟

1)بهمنیار              2)جوزجانی             3)  کندی                                                  4)بهمنیار ولوکری

43- کدام دانشمند در تاسیس مکتب فلسفی دوران صفویه در شیراز نقشی نداشته است؟

1) صدرالدین دشتکی           2 ) غیاث الدین منصور                           3)کمال الدین شیرازی                               4)جلال الدین دوانی

44- اولین فیلسوف مسلمان کیست ؟

1) ابو بشر متی ابن یونس      2) کندی      3)ابن ناعمه    4) ابن رشد

45-کدام یک از نمایندگان فلسفه یونان نیست؟

 1) سقراط          2) افلاطون           3 ) فیثاغورث         4) ارسطو

46-کدام دانشمند کتاب اثولوجیا را ترجمه کرد؟

1)ابن ناعمه     2) ابن رشد      3) ابو بشر متی ابن یونس    4)کندی                      

47 کدام فیلسوف اسلامی در قرن یازدهم ظهور یافت 1)ملا صدرا 2 )میر داماد    3 )دشتکی  4 )گزینه1و2

48- چگونه ایرانیان قبل ازتسلط مسلمین به فرهنگ یونانی آشنا بودند؟

1)تاسـیس جنـدی شاپــــــــــور         2) ظهـــــــور نو افلا طونیان در بغداد

3) حضوروزیران ایرانی در دربار            4 ) حضور نو افلا طونیان در اسکندریه

49 – کتاب اثولوجیا اثر کیست ؟

1) ابن ناعمه             2) افلوطین         3) ارسطو             4) افلاطون

50 –استاد فارابی که بوده است ؟

1)ابن ناعمه        2)ابو بشر متی ابن یونس          3) ابن رشد            4)حنین ابن اسحاق

51- فلسفه ابن سینا تا چه قرنی رونق داشت؟

1) پنجم           2 )چهارم                       3) ششم                        4) هشتم

52-به گفته دکتر ابراهیم مدکور مسلمانان سه قرن آثار فلسفی ملل دیگر را از چند زبان ترجمه کردند؟

1)پنج زبان                                   2)سه زبان                3) شش زبان         4)چهار زبان

53- کدامیک شاگرد خواجه نصیر بوده است ؟ 1 )فخر الدین رازی        2) قطب الدین شیرازی         3) غزالی                4) ملا صدرا

54- در کدام گزینه سیر ترتیبی حرکت تفکر یونانی از اسکندریه تا بغداد به درستی ذکر شده است؟

1) اسکندریه –حران – انطاکیه –بغداد                     2) اسکندریه- حران–بغداد                

3) اسکندریه– انطاکیه–حران–بغداد                           4) اسکندریه– انطاکیه–بغداد  

55-از چند طریق عباسیان با فرهنگ یونانی آشنا شدند ؟

1 ) دو طریق            2 )سه طریق             3) چهار طریق       4  ) پنج طریق  

56-اسحاق ابن حنین    به ترجمه کدام آثار تمایل بیشتری داشت؟

1) فلسفی                  2  ) آثار ارسطو              3) طب                   4) گزینه 1و2     

 


سوالات تستی از فصل سوم و چهارم: 

 57- چیستی هر شیء مترادف با کدام گزینه است ؟

1)ماهیت               2) وجود                     ) امکان                4)واقعیت 

58- چه کسی جنبه استدلالی فلسفه ارسطو را با نبوغ خود تکمیل نمود ودر فلسفه اسلامی به کار برد ؟

1) ابن سینا                2) فارابی               3) سهروردی        4 )خواجه نصیر

59 – فلسفه ارسطو بر کدام گزینه تاکید داشت ؟

1) شناخت                          2) علت                       3)  قیاس                 4 )  ماهیت

60- در چه صورتی اثبات وجود برای هیچ  شیئی لازم نخواهد بود ؟

1)در زمان شناخت آن شیء                          2 )در زمان بررسی خصوصیات آن شیء

3)در زمان گذران شیء از ذهن                  4)در زمان تصور یکسان بودن مفهوم وجود و ماهیت

61- کدام یک از انواع مواد قضایا نیست ؟

1) امکان            2) علت          3)امتناع                                      4) وجوب

62-چه کسی فلسفه اسلامی را بنیان کرد ؟

1) ابن سینا        2 )فارابی            3) سهروردی                          4) ارسطو

63 -هر واقعیت یگانه جهان در ذهن ما به چند بخش تقسیم می شود ؟

1 ) سه  بخش    2 )دو بخش         3) جهار بخش                     4 )پنج بخش

64- هر قضیه منطقی شامل چند بخش است ؟

1)دو بخش       2) سه بش            3) چهار بخش                   4) پنج بخش

65- نقطه آغاز تحقیق فلسفی چیست ؟

1) قبول اصل واقعیت مستقل از ذهن            2) شناخت کامل از آن پدیده فلسفی     

 3)شناخت تقدم وجوبی آن پدیده             4) شناخت علت پیدایش آن پدیده

66- کدام گزینه درتشکیل یک قضیه منطقی نقش دارد ؟

1)ماهیت     2) وجود      3)رابطه                                       4)ماهیت و وجود

67- رابطه بین موضوع ومحمول در قضیه (( مجموع زوایای مثلث سه قائمه)) از کدام نوع است ؟

1) وجوبی  2) امکانی      3 )وابستگی                                  4) امتناعی

68- خدا از نظر تقسیم وجودی چیست ؟

1) ممتنع الوجود    2)ممکن الوجود   3) واجب الوجود                   4)ماهیت

69-معنی(( قدیم)) در عرف چیست ؟

1) گذشته        2 )پیشینیان   3) موجود بوده                        4) کهنه

70-برهان سینوی ابن سینا در کدام اثرش عنوان گردیده است ؟

1)  قانون          2) شفا          3) اشارات                                 4) انصاف

71- کدام گزینه از حزه علو م تجربی خارج است؟

1) کلیت             2) امورجزئی                  3)ضرورت                           4) کلیت وضرورت

72-شکل مقابل نمایانگر کدام یک از انواع دور است؟         الف                            ب

1) مضمر    2)  مصرح                    3) علت العلل                              4) تمنع

73 - عقل به وسیله کدام گزینه به اصول کلی دست می یابد ؟

1)  فکر     2)  بدیهیات اولیه       3) آزمایش و خطا   4) تجزیه و تحلیل

74- در برهان سینوی برای اثبات وجود خدا از کدام اصل استفاده نمی شود ؟

1 )ممکن تا وجوب پیدا نکند ، وجود پیدا نمی کند      2) موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود 3) دور باطـــــــــــــل اســـــــت        4)تسلسل علل نا متناهی باطل است

75)-کدام نتیجه از سه اصل علیت، ضرورت علی و معلولی و سنخیت علت و معلول حاصل نمی شود.

1) ارتباط و پیوستگی موجودات جهان           2)  وجود ناظم جهت انتظام نظام خلقت

3)  تخلف نا پذیری و حتمیت نظام هستی         4)نظـــــــــام معـــــــــین هــــــــستی

76-اینکه معلولی  ، علتِ علتِ خودش باشد تعریف کدام گزینه است؟

1)تسلسل علل         2) دور      3)دور مضمر                           4) دور مصرح

77 – آنچه که حتی لحظه ای نبوده که موجود نباشد چه نام دارد ؟

1) علت          2) معلول                 3)حادث           4) قدیم

78-از نظر حکما هدف و غایت نهایی که هدفهای طبیعت در مسیر و حرکت خود به آن منتهی می گردد چه نام دارد؟

1) واجب الوجود       2) خدا               3) علت العلل              4)غایت الغایات

 79- قدیم از نظر متکلمین کدام است ؟

1 ) به وجود آمده       2)آنچه وجودش به چیزی وابسته باشد            3) خدا       4) علت غایی

80- به کمک کدام گزینه جهان بینی الهی و اسلامی برای انسان قابل فهم تر است ؟

 1)  عقل            2) سیر تکاملی              3) وساطت مجردات                   4) حکمت اسلاس

 81- پاسخ به کدام پرسش به نظریه متکلمین پیرامون مبحث حدوث منجر نگردیده است؟

1) چرا یک شی محتاج به علت است ؟    2) چرا یک شی باید وجود خود را از ناحیه علت دریافت کتد

3) یک شی در چه شراطی می تواند بی نیاز از علت باشد  ؟        4) مـــــلاک نیـــــــازمنـــــــدی معلــــــول به علت چیست ؟

82- معمولا قوانین علمی با چه عباراتی آغاز می شوند ؟

1 ) هر                  2)هیچ               3)همیشه               4)هر ، هیچ ، همیشه

83- از نظر حضرت امام خمینی (ره) پایه و اساس هر گونه شناختی چیست ؟

 1 - تفکر             2- قانون علیت           3- قیاس                   4- عقل

84 - معنای ضروری نظام وجود چیست ؟

1 - شی به وسطه علت تامه یا موجود است یا به واسطه فقدان آن معدوم

2- شی در حالت عادی در امکان ذاتی قرار دارد و نسبت به وجود و عدم حالت یکسان

3- اگر قبل از وجود معلول توسط علت ضروری وجود نداشته باشد معلول به وجود نمی آید

4- علت تامه شی را از حالت امکان ذاتی خارج می کند

85-حکما ازکدام اصل برای وجود خدا استفاده می کنند ؟

1 - اصل سنخیت علت ومعلول         2 دور باطل است               3 وجوب علی و معلولی          4 -تسلسل علل باطل است

86- کدام گزینه مختص فلسفه اسلامی است ؟

1- وجود   2- ملاک نیاز مندی معلول به علت   3- وجود قبل از وجوب    4- وجوب قبل از وجود

87- در برهان فارابی وجود کدام گزینه ضامن نحقق ساسله است ؟

1 - دور          2- وجود علت              3-  وجوب علت         4- وجود علت العلل

88- علت پیدایش بحث نیازمندی معلول به علت در فلسفه اسلا می چیست ؟

1- یا فتن پاسخ به این  سوال که یک شی محتاج به علت است ؟

2- بافتن پاسخ سوال یک شی وجود خود را از ناحیه علت در یافت کند ؟

3- یافتن پاسخ سوال یک شی در چه شرایطی بی نیاز از علت می توتند باشد ؟

4- نزاع میان متکلمین و فلاسفه

89- لازمه شناخت چیست ؟

1 - ابزارهای لازم شناخت را دارا باشد       2- اصول کلی را تدوین کند       3- همراه یقین باشد      4 - دارای مفاهیم فلسفی باشد

90- رابطه در وجود چه نام دارد؟

1- علیت                 2- اتکا              3- نظم                                  4 جاذبه  

91-روابط میان اشیا ءجهان به کدام گزینه وابستگی دارند؟                                          

1- علیت               2- وجود               3- اتکا                                  4- نظم   

 92- اثبات علت العلل و غایت الغایات بیانگر چیست ؟

1- مبداء واحد مجموعه جهان

2- سیر تکاملی مجموعه جهان به واسطه مجردات

3- مبداء و مقصد در نظام هســتی

4- مبدا واحد مجموعه جهان و سیر تکاملی مجموعه جهان به واسطه مجردات

 

سوالات تستی از فصل پنجم و ششم :

93- کدام شاخه علمی در کتاب احصاء العلوم عنوان نگردیده است ؟

1- نجوم                2- ما بعدالطبیعه           3- منطق                               4- عرفان

94-عمده تالیفات فارابی در کدام شاخه علمی است ؟

1- حکمت              2- منطق                    3- اخلاق                            4- سیاست      

95- فارابی چند شرط برای رئیس مدینه معتقد است ؟

1 -دو شرط               2- سه شرط            3- چهار شرط                    4- پنج شرط

96 - کدام کتاب فارابی بیانگر عشق راستین فارابی به حضرت حق و حالات معنوی اوست ؟

1- تحصیل السعاده           2- احصاء العلوم          3- فصوص الحکم                 4- تحصیل السعاده

97- کدام اثر فارابی موضوع اجتماعی دارد ؟

1- آرای اهل مدینه فاضله            2- سیاسات مدنیه      3- فصوص الحکم         4-تحصیل السعاده

98 - ((واهب الصور )) از دیدگاه ابن سینا کدامست؟

1- خداوند               2- فرشتگان                     3- عقول               4- عقل فعال

99- مهمترین فیلسوف سیاسی اسلام کیست ؟

1- ابن سینا               2-ابو بشر متی ابن یونس    3- ابو عبدالله ناتلی                       4- فارابی

100- منشاء دیدگاه فارابی در باره مدینه فاضله چیست؟

1- مبانی عقلی او                 2- دید گاه فلسفی ومشایی او         3- دیدگاه خاص اجتماعی او            4- دیدگاه خاص اخلاقی او

101- کدام اثر فارابی موضوع اخلاقی دارد ؟

1) احصاء العلوم       2 ) فصوص الحکم       3) تحصیل السعاده"           4) سیاسات مدنیه

102-منظور از ملک وحی در دیدگاه فارابی پیرامون سعادت چیست ؟

1)خداوند           2) فرشتگان        3)  عقل فعال              4) روح

103- مقام فلسفی فارابی را همپایة کدام دانشمند می دانند؟

1) ابن سینا             2)  ارسطو                  3) افلاطون                  4) سقراط

104- فارابی در بغداد از محضر کدام دانشمــند بهره مند گردید؟

1) یوحنا بن حیلان        2 )سیف الدوله حمدانی   3) ابوبشر متی بن یونس    4)ابو عبدلله ناتلی

105- ابن سینا در کدام کتاب آراء حکمای مشرق ومغرب را عنوان نموده است؟

1)دانشنامه علایی       2)انصاف                   3) نجات                 4) شفا

106 - ازدید ابن سینا اشتیاق ذاتی که سبب  بقای وجود ممکنات است چه نام دارد ؟

1) عشق      2)کمال             3)سنخیت                                             4) فطر ت

107 - کدام گزینه پیرامون فرشته شناسی ابن سینا صحیح نیست؟

1)  فرشته گان  وظیفه راهنمایی بشر را به عهده دارند      2)نیروهای تدبیر جهان به عهده ایشان است.

3)عقل آدمی در مسیر تعالی خود از عقل فعال نور می گیرد . 4)فرشته شناسی از ارکان فلسفه مشائی است.

108- نخستین انگیزه های دانش علمی از دیدگاه برتراند راسل توسط چه گروهی بوجود آمد .

1)ریاضیدانان      2) فلاسفه        3) منطقیون     4) الهیون

109 - بخش ریاضیات کدام اثر ابن سینا را جوز جانی نوشته است .؟

1) انصاف     2)نجات       3) قانو ن       4) دانشنامه علایی

110- کدام گزینه در فلسفه ابن سینا اگر مانعی بر سر راهش نباشد انسان را به کمال و خیر می رساند ؟

1) حقیقت      2) طبیعت      3)عشق       4) علت

111- کدام گزینه پیرامون نظر ابن سینا در خصوص طبییعت صحیح نیست ؟

1)موجودات بر طبق علم الهی بوده و نیکوترین نظام را تشکیل داده اند .

2) نیکوترین نظام ، معلول ذات واجب تعالی و شمول علم است .

3) تغییر در فصول و خواب طبیعت در زمستان نقص بعد از کمال است .

4) مبداء درونی اشیاء سبب حرکت و سکون آنها نمی شود .

112- سه فصل آخر کدام اثر ابن سینا به عالی ترین دیدگاههای عرفانی او اختصاص دارد ؟

1- دانشنامه علایی             2- حکمت المشرقین    3-اشارات و تنبیهات                         4- شفا

113- ابن سینا کدام اثر خود را برای علاء الدوله کاکویه نوشته است ؟

1- انصاف      2- اشارات و تنبیهات               3- دانشنامه علایی         4-شفا

114- ابن سینا کتاب مجسطی را نزد چه کسی آموخت ؟

1- خود مجسطی      2- پدر خــود           3- اسماعیل زاهد       4- ناتلی

115- در مغرب زمین از ابن سینا با کدام نام یاد می کنند ؟

1- اویسن           2- اویسینا      3- شاهزاده اطباء         4-اوسینا ، اوسین و شاهزاده اطبا

116- از نظر ابن سینا کدام عامل انسان را برای کسب فیوضات عالم بالا آماده تر می سازد ؟

1- اطاعت همگام شریعت و انجام فرایض   2- عبادات متعدد انسان    3 -  مراعات زهد و ریاضت   4- انجام عوامل مانوس کننده انسان با طبیعت

117- از نظر ارسطو آکاهی بیشتر از هویت راز آلود جهان چیست ؟

1- علم حقیقی            2- مابعدالطبیعه           3- تحقیق علمی               4- فرضیه مشاهده

118- آگاهی ما از زندگی نامه کدام فیلسوف بیشتر است؟

1- فارابی         2- سهروردی         3-ابن سینا         4- علامه طباطبایی   

119-پس از مطالعه کتب طبیعی ابن سینا به مطالعه کدام شاخه علمی پرداخت ؟

1- طب         2- فقه            3- منطق                 4- ما بعد الطبیعه              

120- بزرگترین فیلسوف و دانشمند اسلامی کیست ؟

1- فارابی       2- ابن سینا         3- سهروردی              4- خواجه نصیر الدین طوسی

121- بنا بر آیات قرآن کریم تنها چه کسانی در برابر خداوند خاشعند؟

1- بندگان کمال یافته خدا  2- بندگان مظلوم خدا   3- بندگان مومن خدا  4- دانشمندان حقیقی

122- چه کسی جهان را آتش جاویدانی با شعله های تازه ای از یک سو می داند که از سوی دیگر شعاع هایش به افول می گراید

1- برتر اند راسل        2- اینشتاین         3- هراکلیتوس    4- راجر بیکن

123-ابن سینا پس از مطالعه کتب منطقی و ریاضی به مطالعه کدام شاخه علمی پرداخت

1- علم طب              2- علم الهی       3- علم هیئت     4- علم نجوم

124- در کدام حکایات ، عرفانی ابن سینا،  سالک همراه مرشد خود سفر را آغاز می کند

1- رساله الطیر       2-سلامان و وابسال    3- حی بن یقضان         4 - تمام موارد

125- ابن سینا کتاب معاد را برای چه کسی تالیف نمود ؟

1- نوح ابن منصور       2- علاءالدوله   3- شمس الدوله      4- مجد الدوله دیلمی

126-ابن سینا در مناظره شبهای جمعه کدام پادشاه برتری علمی خود را بر دیگران عرضه نمود ؟

1- نوح ابن منصور     2- علاءالدوله       3- شمس الدوله   4- مجد الدوله دیلمی

127-کدام اثر ابن سینا موثر ترین آثار او در گسترش پیشرفت علم طب است ؟

1- نجات            2- قانون                    3- انصاف                  4- شفا

128-ابن سینا به جهت نامه نگاری مخفیانه برای چه کسی در دربار سماء الدوله زندانی شد ؟

1-مجد الدوله          - علاء الدوله             3 - نوح بن منصور       4- علی بن مامون

129-ابن سینا در کجا با ابو ریحان بیرونی وابو سهل مسیحی آشنا شد ؟

1- بغداد    2- نیشابور          3- گرگانج 4- ری

از نظر ابن سینا چیست؟ 130- عالم کبیر

1- خداوند           2- جهان بر زخ         3- جهان     4- انسان

131- محل تولد ابن سینا کجاست؟

1- ری        2- افشنة بخارا     3- همدان         4- اصفهان

132- عامل پیدایش جهان از دیدگاه ابن سینا چیست ؟

1- ضرورت          2- هماهنگی         3- علم              4- عشق                          

 133-ابن سینا حکمت مشرقی خود را چه نامیده است؟

1- فلسفه مشرقی        2- حکمت مشرقین       3- عالم کبیر      4- علم خواص

134-کدام گزینه جزو ابواب فلسفه نیست؟

1- الهی             2- فیزیک         3- منطق       4- ریاضی

135-در کدام گزینه آخرین دید گاههای ابن سینادر اثر وی آمده است

1- اشارت وتنبیهات                 2- منطق مشرقین             3- نجات             4- قانون