وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

80 سول تشریحی کتاب فلسقه اسلامی پیش دانشگاهی
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
 

(( هوالفتاح العلیم ))

)  متن سولات تشریحی کتاب فلسقه اسلامی پیش دانشگاهی

1  - هدف ما بعد الطبیعه را بنویسید وذکر کنید روش مابعد الطبیعه به چه صورت است ؟

2- فلسفه اسلامی را توضیح دهید و نگرش آنرا نسبت به مسائل وجود شناسی و فلسفی بنویسید ؟

3-   چرا مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن نیست توضیح دهید؟

4- حکما منشا نیازمندی معلول به علت را در چه می دانند توضیح دهید؟

5-  خلاصه برهان سینوی را نوشته و بنویسید این برهان بر چه اصول عقلانی استوار است؟

6-    سیاست و سعادت را از نظر فارابی توضیح داده و بنویسید رئیس مدینه فاضله به عقیده فارابی چه خصوصیاتی دارد ؟

7- حکمت مشرقی را تعریف کنید و با ذکر آیه ای بنویسید علم واقعی به هر شیء از نظر ابن سینا چگونه حاصل میشود؟

8- فطرت اول و فطرت ثانی را شرح دهید و سخن افلاطون را در مورد حیرت وفلسفه را بنویسید ؟

9- تاثیر فلسفه را در تفکر مغرب زمین بنویسید وذکر کنید بیکن از نظر فلسفی وعلمی از چه کسی تاثیر پذیرفت ؟

10- اصل واقعیت مستقل از ذهن  وعلت ومعلول رااز مبانی حکمت مشاء شرح دهید و؟

11- نظریه متکلمین را در مورد حدوث وقدم شرح دهید واز نظر حکماء منشاء نیازمندی معلول به علت چیست توضیح دهید ؟

12- برهان فارابی مبنی بر امتناع تسلسل علل را نوشته وفاربی از این برهان چه نتیجه ای را استدلال میکند توضیح دهید؟

13- از نظر فارابی بهترین مدینه ها کدام است وخصوصیات مدینه جاهله را بیان نمائید ؟

14- ابن سینا منشاء کرامات را در چه میداند واز نظر وی چه ارتباطی میان انسان وجهان وجود دارد؟

15- هدف کلام اشعری چه بود وچرا معتزله وجود کرام الکاتبین را انکار میکردند؟

16- مراتب انوار را ازنظر سهروردی شرح دهید ومنابع حکمت  اشراق را نام برده ویک مورد را توضیح دهید؟

17- تفاوت نظر فیلسوف وعارف را بنویسید  ونقش عرفا ومتکلمان رادر سرنوشت فلسفه با ذکر دونمونه توضیح دهید  ؟

18- سفر من الخلق الی الحق با کدام مبحث فلسفی ملا صدرا مطابقت  دارد؟

19- ملا صدرا از منظر اصالت وجود موجودات را به دو بخش تقسیم می کند آنها را شرح دهید؟

20- فلسفه نظری وفلسفه عملی را تعریف نموده و تقسیمات فلسفه عملی را بنویسید ؟

21- ویژگی های سنت فلسفی رانام برده ویک مورد از آنها را شرح دهید  ؟

22- موضوع مابعد الطبیعه چیست و از این جهت مابعد الطبیعه چه تفاوتی با علوم دیگر دارد ؟

23- اندیشة فیلسوفان مسلمان چگونه در رشد و بالندگی فلسفه مغرب زمین موثر واقع شد ؟

24- مفاهیم{ واجب الوجود - ممکن الوجود - رابطه وجوبی وامتناعی   - علت  - علت تامه- حادث وقدیم- اصل سنخیت -عقول -  امکان ذاتی- اصل وحدت درعین کثرت وکثرت درعین وحدت - علم حصولی وحضوری - معلوم بالذات وبالعرض -  حکمت نظری وعملی - ماهیت  - حکیم متاله - کلام اشعری واعتقاد پیروان آن  -  کرام کاتبین - حکمت مشرقی - مدینة فاضله                                                                                                 -  عقل فعال - فلسفه اسلامی -  فلسفه فطرت اول وثانی - هدف مابعدالطبیعه - حکمت جدلی وبرهانی - حکیم فاضل-  حقیقت واحد - ارباب انواع - مراتب موجودات حکمت مشاء- وجوب مقدم بر وجود -  فقر وجودی - جوهر وعرض -}راتوضیح دهید

25- فلاسفة مشاء ملاک نیازمندی معلول به علت را در چه می دانند توضیح دهید ؟

26- نتیجة قبول ((اصل علت غایی ))به وسیلة حکمای مسلمان چه بوده است ؟

27- فارابی حقیقت سیاست را در چه می داند ؟

28- از نظر ابن سینا علم حقیقی به اشیاء چگونه حاصل می شود واین نوع شناخت چه تاثیری بر فرد دانشمند دارد ؟

29- قائدة امکان اشرف چیست وچه استفاده ای از آن می شود ؟

30- چه تفاوتی میان روش عرفا وروش فیلسوفان وجود دارد ؟

31- سفرمن الخلقِ الی الحق با کدام مبحث فلسفی در اسفار چهارگانه ملا صدرا مطابقت دارد ؟

32- دیدگاه حکمای پیش از ملا صدرا وخود وی در باره حرکت در جوهر چه بوده است توضیح دهید ؟

33- از نظر علامة طبا طبایی ادراکات اعتباری چیست ؟ وچه ارتباطی میان ادراکات اعتباری وادراکات حقیقی وجود دارد؟

34- دو ویژگیهای سنت فلسفی اسلامی را فقط نام ببرید ؟

35- تاثیر ایرادات غزالی و فخر رازی را در مورد فلسفه نوشته وکتابهای غزالی کتاب ابن رشد را همراه با موضوع بنویسد ؟

36- مدارج دانایی را از نظرسهروردی با ذکر مثال بنویسید ؟

37- نتیجة اشتراک معنوی وجود واثبات اصالت وجود درخارج چسیت توضیح دهید ؟

38- چرا از افق حرکت جوهری دیگر هیچ نقطة ثابتی در جهان طبیعت یافت نمی شود ؟

39- نظریة جدید غرب ( دیوید هیوم ) را در مورد حسن وقبح ارزشهای اخلاقی نوشته  وبنویسید از نظر علامه طباطبایی رابطه علیت از چه نشات می گیرد ؟

40- لقب های شیخ یونانی- شیخ اکبر- فاضل متاخرین - شیخ الرئیس- معلم ثالث وثانی- صدرالدین - برای چه کسانی است ؟

41- مواد  قضایا را نام برده وبرای هر یک مثالی بزنید وتقسیمات وجود را با ذکر مثالی شرح دهید ؟

42 - چرا معتزله وجود کرام الکاتبن و کرمات اولیاء را انکار می کردند وسه نمونه از انکارهای دیگر آنان را نام ببرید ؟

43- منظور از مشرق اصغر و مشرق اکبر نفس در جغرافیای عرفانی چیست ؟

44-دو مورد از اهمیت فلسفة اشراق را بنویسید ؟

45- یک نمونه از استدلالهای معتزله را در بارة ثواب آخرت توضیح دهید ؟

46- نظر ملا صدرا در بارة عقل را بنویسید ؟

47- ملا صدرا از منظر اصالت وجود موجودات را به چند دسته تقسیم می کند نام ببرید و ویژگی هر بخش را بنویسید ؟

48- جهان در پرتو حرکت جوهری چگونه جهانی است ؟

49- فلسفه نظری وعملی را تعریف کرده وتقسیمات فلسفه عملی را بنویسید ؟

50- نظریه فلسفه جدید غرب را دررابطه با اصل علیت توضیح دهید ویک مورد از انتقادهای وارده بر آن را بنویسید ؟

51- یکی از ویژگی های سنت فلسفه اسلامی را توضیح دهید؟

52- سولات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

1- علت تامه شرط..........و.................برای تحقق معلول است وعلت ناقصه فقط شرط.............................. می باشد .2- علت را آنگاه که وجود دهنده وهستی بخش است.....................یا ............................... گویند .3- گفته اند سازی که.................... نامیده می شود از ساخته های................. است .4-.................. مرز جدایی فلسفه از سفسطه می باشد واصل واقعیت هستی اصلی .......................... است .5- کتاب ........................ در واقع شکل مختصر کتاب شفا است .6- در ..................... است که انسان گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک است.

53- برهان سینوی را دراثبات وجود خدا توضیح دهید  وکتابهای سهروردی به چند دسته تقسیم می شود  آنها را بنویسید ؟

54- علت پیدایش جوامع را از نظر فارابی نوشته وهدف اصلی اجتماع ومدینه را بیان کنید ؟

55- رابطه انسان وجهان را از نظر ابن سینا توضیح دهید ومنظور از حقیقت واحد از دیدگاه سهروردی چیست ؟

56- مابعد الطبیعه را تعریف نموده ومراد از زبان مابعد الطبیعه چیست ؟

57- سیاست ورابطه آنرا با سعادت از دیدگاه فارابی رابنویسید و ذکر کنید اساتید منطق وفلسفه (حکمت ) فارابی چه کسانی بودند؟

58- اصول وقوائد کلی عقلی حاکم بر برهان سینوی را بنویسید ؟

59- ملا صدرا انکار حرکت جوهری را ناشی از چه می داند توضیح دهید ؟

60- نتایج حاصل از سه اصل علیت وسنخیت وضرورت علی ومعلولی را بنویسید ؟

61- ویژگیهای ریاست مدینه فاضله را بنویسید ؟

62- دو جبهة مختلفی که در صدر اسلام در قبال مسائل جهانشناسی پدید آمدند را بنوسید

63- انگیزه اصلی از خاور شناسی غربیان چیست وفرهنگ یک ملت چه موقع دستخوش زوال ونابودی می گردد ؟

64- چرا به فارابی لقب معلم ثانی داده اند ؟

67-نوسینده کتابهای زیر را بنویسید : {1-سر الصلواه 2-شرح مبسوط منظومه 3-بدایه الحکمه 4-رساله حشر 5- آواز پر جبرئیل 6- انصاف 7- رساله جمع بین رای دو حکیم 8-رساله الطیر 9-کتاب معاد 10- شرح اصول کافی 11-لغت موران }

68- پیام حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید را بنویسید  وذکر کنید منظور از مواد ثلاث چیست واز ابداعات چه کسانی است؟

69- وجوب علی ومعلولی را توضیح دهید و چگونگی تاسیس فلسفه مشاء را بنویسید ؟

70- علم واقعی وحقیقی را از نظر ابن سینا بنویسید  و بطور خلاصه نقش اصول عقلانی را  دراثبات قوانین شرح دهید  ؟

 71- منشاء کرامت و معجزات را از نظر ابن سینا بنویسید واز نظر ابن سینا جهان شناسی وشناخت قوانین از چه طریق است ؟

72- علت مرگ سهروردی را نوشته وذکر کنید مراکز علمی سالرنو و مونپلیه در طب و دانشگاه های پاریس وآکسفورد در فلسفه چه کسی  تاثیر پذیرفته است؟

73- منابع حکمت اشراق را نام برده ویک مورد را به اختیار توضیح دهید ؟

74- علم به نفس واحوال آن را از دیدگاه سهروردی بنویسید ؟

75- گرایش فلسفی میر داماد را بنویسید ؟

76- فلسفه چه کمکی به علوم تجربی وانسانی می کند واصولی که علوم تجربی در آن اصول نیازمند فلسفه است ؟

77-اتین ژیلسون در مورد تاثیر ابن سینا در مغرب زمین چه می نویسد واین جمله راتکمیل نمائید((................................................. نتوانست حکمت مشرقی  را بنیانگذاری کند وپس از یک قرن ونیم  ...................................................................................... حکمت اشراق رابنیان نهاد))

78- تکمیل نمائید: (( مشرقی که در.............................. سراغ ؟آن را نمی توان گرفت بلکه باید آن را در سپهر.......................... و............................. جستجو کرد))  

79- اساتید علامه طباطبایی در فقه و اصول و فلسفه وریاضیات عالی  واخلاق وعرفان چه کسانی بودند؟

80 – حضرت علی (ع) در باب معرفت به خداوند ومبداء هستی می فرماید؟

نمونه ای از سوالات فلسفه پیش دانشگاهی (شهید مدنی مـا کــــو )

پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1385  قاسم – پوراسمعیل

 ***