وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

نمونه سوال فلسفه اسلامی پیشدانشگاهی دی ماه88
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
 

١-هدف ما بعد الطبیعه را بنویسید ؟                                                                                                                    

٢- بیت الحــکمه توسط چه کسـی تاســـیس شــــــــــــد ؟                                                                                                       

٣-واجب الــوجود  و ممکن الــوجود را تعریف کرده و برای هریک مثالی ذکــر کنید ؟                                                      

  ۴-حــادث وقـــدیــم  را تعــــریف کــنیــد؟                                                                                                                           

   ۵-خلاصه برهان وجوب وامکان(( برهان سینوی)) را بنویسید ؟                                                                                                 

۶- خصوصیات ریاست مدینة فاضله را از دیدگاه فاربی بنویسید؟                                                                                               

٧-حکمت مشرقی را تعریف کرده و پیام حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید را بنویسید ؟                                                        

 8-تاثـیر ایـرادات غـزالـی وفخـر رازی را در مــورد فلــسفه  بنــویسید ؟                                                                                      

 9-شکل برهانی قاعدة امکان اشرف را نوشته وحکیم متاله را از نظر سهروردی تعریف کنید ؟                                                      

 10- علم حصولی ومعلوم بالذات را از دیدگاه سهروردی توضیح دهید؟                                                                                    

11-جمله  سرانجام کلام شیعه با.......................به اوج خود رسید وبیشتررنگ........... به خود گرفت راکامل کنید؟      

12-سفر((سقرِ باِ لحقِ فی الحقِ)) را از نظر عرفا بنویسد                                                                                                                 

 13- موجــــود ثابت را بـا ذکـــر مثــالــی تــوضـیح دهیــــــد ؟                                                                                              

 14-چـــرا از افـــق حــرکت جـــوهری هیــچ نـقطــة ثـــابـتی در جهان طبیعت یافـــت نمی شود ؟                                              

15- فـــلسفــــه نـــظـــری راتعــریف کـــرده  ودو مورد ازتـقسیمـــات فــلسفــة عمـــلی را بنـــویـــسیـــد ؟                             

16- از انـتقـادهــای وارد بر انـکـــار اصــــل عـــلیـــت یـــک مورد بنویــسید؟                                                                        

   17-چه موقع فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می گردد؟                                                                                                                        

                           

  به امید روزی که از تلاش فلسفه در زندگی خویش غافل نباشیم: پوراسمعیل