وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

نمونه سوالات منطق جدید سال سوم دبیرستان88
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
 

هوالفتاح العلیم

 آزمون مستمر منطق سال سوم دبیرستان امام خمینی (ره) دی ماه  1388    نام ونام خانوادگی

 

 


1- مهم ترین فعالیت روح انسان .......... است.

2 - ملاک برتری انسان که در طول تاریخ عمومیت یافته، قدرت ................ و ........... بشری است.

3- واقعیت وجودی انسان آمیخته ای از .............. و ............ است

4- ارسطو .......... قواعد منطق است نه .......... آن (ابداع کننده- کاشف- طراحی کننده)

5- تعریف غالباً برای چه اموری کاربرد دارد؟

6-    استدلال چگونه فعالیتی است؟ مثالی بیاورید.

7-    تصور وتصدیق را مشخص کرده وچگونه آنها را معلوم می کنیم{1- ارسطو2- کتاب کار منطق3- مبصر از بین دانش آموزان زرنگ انتخاب می شود 4-منطق علم درست اندیشیدن است}

8- مفاهیمی که در تعریف به کار می بریم، به گونه ای هستند که محتوای درونی، یعنی حقیقت و ماهیت مفهوم مجهول رادربر می گیرند را با ذکر مثال توضیح داده ذکر کنید به کدام مورد از شرایط تعریف ارسطو مربوط می شود؟

9- کلی و جزیی را در مفاهیم زیر مشخص کنید{1- شعر2- سلمان فارسی3- تضاد 4- دیو5- مثلث6-  عبرت7- وحی8- کتاب درسی9- سینما10- مسجد11- مشهد12- همه ی دانش آموزان این کلاس  }

10- نسبت های چهارگانه )نسب اربع(  را در مفاهیم زیر مشخص کنید؟{1- مفهوم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی.2- ایرانی و تهرانی3- موحد ومشرک 4- سفیدی ولباس}

11- برای انسان و مربع تا جایی که می توانید، مفاهیم درونی(ذاتی(و بیرونی مرتبط با آن) عرضی(را نام ببرید؟

12- مهم ترین وصف مفاهیم ذاتی این است که در مقام فهم و تصور مقدم بر ذات هستند را توضیح دهید

13- کلیات پنجگانه را مشخص کنید؟{1- حیوان2- شیهه کشندگی3- انسان4- کشاورز بودن برای انسان4- راه رفتن برای شتر}

14- اقسام تعریف رامشخص کنید{1- شکل سه ضلعی برای مثلث2- جسم ابزار ساز برای انسان3- جسم ناطق برای انسان4- حیوانِ ابزار ساز برای انسان{

15- شرح اسم را توضیح دهید؟

16- ماده و صورت را تعریف کنید

17- { 1- پایتخت ایران تهران است2- اگر الف ب باشد آن گاه ج د است} نوع قضیه و اجزائ آن را مشخص کنید

18- { 1- ارتش ایران با قدرت کامل آماده ی دفاع از میهن اسلامی خود هستند2- هر درختی نمو کننده است3- بعضی الف ها ب هستند4- هیچ الف ب نیست.} اقسام قضایای حملی را مشخص کنید

19- قضیه شرطی متصل، را تعریف کنید؟

20-  منفصل غیرقابل جمع در کذب )مانعه الرفع( را با ذکر مثال تعریف کنید؟

 

موفق باشید : پوراسمعیل