وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

ذکر ماهها و فصول دوره سال‏ از کتاب طب الرضا علیه السلام
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
 

ذکر ماهها و فصول دوره سال‏ از کتاب طب الرضا علیه السلام

ماه آزار: فصل بهار روح زمانها است و اول آن ماه (آزار) است و شماره روزهایش سى و یک روز است‏ در این ماه شب و روز پاکیزه است زمین نرم مى‏شود استیلاى بلغم از بین میرود و خون بهیجان مى‏آید، در این ماه غذاهائى که خورده مى‏شود باید سبک و لطیف باشد، غالبا خوراک در این ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عارى باشد و شربتى که وصفش خواهد آمد بعد از تعدیلش بوسیله آب نوشیده مى‏شود. از خوردن سیر و پیاز و ترشى تا اندازه در این ماه باید پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و استعمال فصد و حجامت در این ماه پسندیده است.

ماه نیسان‏ :نیسان سى روز است، در این ماه روزها بلند مى‏شود، مزاج فصل بهار در آن نیرومند مى‏شود، خون بجنبش مى‏آید، بادهاى شرقى در آن وزیدن میگیرد. در این ماه خوردن کباب و گوشتى که با سرکه بعمل بیاید و گوشت شکار مفید است عمل مجامعت در این ماه مناسب است، مالیدن (ماساژ) بدن در حمام بوسیله روغن نیکو است و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست‏ «1» بوئیدن ریاحین و طیب بسیار پسندیده است.

ماه ایار: ایار سى و یک روز است، در این ماه بادها صاف مى‏شود و این ماه آخر فصل بهار است، از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى‏ سنگین مانند کله حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نهى شده و در این ماه صبحگاهان بحمام رفتن بسیار مفید است و حرکت و تقلاى زیاد قبل از غذا پسندیده نیست.

ماه حزیران‏: حزیران سى و یک روز است، در این ماه غلبه بلغم و خون از میان میرود و دوره استیلاى مره صفرا روى مى‏آورد در این ماه نیز از رنج و زحمت بسیار نهى شده و از خوردن گوشتهاى چرب و زیاده‏روى در مصرف گوشت و بوئیدن مشک و عنبر منع کرده‏اند. خوردن سبزیهاى خنک مانند کاسنى و خرفه و خیار گل بسر و خیار چنبر و شیر خشت و میوه‏هاى مرطوب و مصرف ترشیها و گوشت- بره شش ماهه و هفت ماهه تا یک ساله و گوشت بز یک ساله و مرغهاى خانگى و طیهو و دراج و شیر گاو و ماهى تازه بسیار لازم و نافع است.

ماه تموز: تموز سى و یک روز است، گرمى هوا در این ماه شدید مى‏شود آب کم مى‏شود و آب سرد ناشتا نوشیده و چیزهاى سرد و تر خورده مى‏شود و مزاج شرابى که شرحش خواهد آمد با چیزهاى خنک شکسته مى‏شود غذاهاى لطیف سریع الهضم خورده شود چنان که در حزیران گذشت و از گلها و شکوفه‏هاى خنک مرطوب خوشبوى استفاده شود.

ماه آب‏: آب سى و یک روز است، بادهاى سموم در این ماه شدید مى‏شود هنگام شب زکام بهیجان مى‏آید باد شمال وزیدن میگیرد در این ماه مزاج به ترید و چیزهاى مرطوب خوردن صالح و سالم میگردد، خوردن ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد همچنین از خوردن مسهل، رنج و مشقت جوارح را باید کم کرد از گلهاى خنک بهره‏مند شد.

ماه ایلول‏: ایلول سى روز است، در این ماه هوا پاکیزه مى‏شود تسلط مره سوداء قوى میگردد شرب مسهل بد نیست خوردن شیرینى‏ها و گوشتهاى معتدل مانند گوشت گوسفند یک ساله و بزغاله نر سودمند است از خوردن گوشت گاو و زیاده‏روى در اکل کباب و گوشتهاى سرخ کرده و افراط در رفتن حمام باید پرهیز کرد و از استعمال بوهاى خوش معتدل المزاج نباید غافل بود از خوردن خیار چنبر و خربزه نارس باید اجتناب کرد.

ماه تشرین اول‏: تشرین اول سى و یک روز است، بادهاى مختلف در این ماه میوزد باد صبا در آن نفس میکشد در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز کرد مجامعت در آن خوبست خوردن گوشت پروار چرب‏ و انار میخوش نافع است و مصرف میوه بعد از طعام مفید، گوشت با حبوبات مصرف شود از نوشیدن آب باید کم کرد و بفعالیت جوارح و اعضاء افزود.

ماه تشرین آخر: تشرین آخر سى روز است، در این ماه باران درشت قطره از نزول باز میماند «1» در آن از نوشیدن آب هنگام شب نهى شده از دخول حمام و جماع باید کم کرد در اول هر صبح جرعه از آب گرم نوشیدن مصلحت است از خوردن سبزیهائى مانند کرفس و نعناع و تره تیزک باید اجتناب کرد.

ماه کانون اول‏: کانون اول سى و یک روز است، در آن ماه بادهاى تند شدید مى‏شود سرماى هوا زیاد میگردد، هر چه در تشرین آخر ذکر شد در این ماه نیز نافع است از خوردن خوراکیهاى سرد باید حذر کرد از حجامت و فصد پرهیز نمود، غذاهاى گرم بالقوه یا بالفعل باید استعمال کرد.

ماه کانون آخر: کانون آخر سى و یک روز است، در این ماه غلبه بلغم تقویت مى‏شود و شایسته است ناشتا آب گرم بنوشیم جماع در آن پسندیده‏ است،  سبزیهاى گرم مانند کرفس و تره تیزک و کاور در آن ماه براى احشاء و اعضاى درون شکم مفید است.اول روز بحمام رفتن و ماساژ بدن بروغن حیزى و آنچه با آن مناسبت دارد سودمند است، از شیرینى و خوردن ماهى تازه با ماست باید دورى جست.

ماه شباط:شباط بیست و هشت روز است، بادها در آن مختلف مى‏شود باران زیاد میبارد، گیاه و علف سر از زمین بیرون مى‏آورد، آب در شاخه‏هاى درختان جارى مى‏شود، خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه‏هاى خشک شده سودمند است. جماع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى،