وبلاگ : قاسم - پوراسمعیل-(ماکو یی ) دبیر عربی وفلسفه ومنطق ومعارف ناحیه یک تبریز

علمی ،آموزشی ،دینی(دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین (ع) منطقه ولیعصرودبیرستان غیر انتفاعی جام ناحیه چهار واقع در منطقه ائل گلی تبریز)

کلمات متضاد عربی2
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
 

بسمه تعالی کلمات متضاد عربی2 غیر انتفاعی ولیعصر(عج) تبریز            

الدُنیا/الاُخری (دنیا/ آخرت)===   المُکَرَّم/المُحتقر(عزیز وگرامی / کوچک وخوار)

                         الیسر/ العسر( آسان / سخت)ُ  (کوچک /بزرگ)  الصغیر/الکبیر

الظلمت/النور ( تاریکی / نور) ====== الخیر/ الشرّ(نیکی / بدی)

خرجَ/دَخَلَ (خارج شد / داخل شد) =======  الصادق/ الکاذب( راستگو / دروغگو)   

الحارّ/البارد (گرم / سرد)  =========المحزون / المسرور ( غمگین / شا د)

ذَهَبَ/جاء( رفت / آمد) ==========   الرتق/ الفتق( بستن/گشودن)

المتحرکه/الثابته( حرکت کننده / ثابت) الباقیه/ الفانیة ( باقی ماندنی / از بین رفتنی) 

                     ( الاولیاء/ الاعداء( دوستان / دشمنان  الحسنات/السیئات (خوبیها/ بدیها ، گناهان) 

الاخیار/الاشرار (خوبان/ بدان) ===   القلیل/ الکثیر( کم / زیاد)    

  الغنیّ/الفقیر( بی نیاز/ نیازمند) (به هم پیوسته/ جدا)=== المتصل/المنفصل

وَلَّی/عَزَلَ( دوست می شود / کناره گیری می کند)     اُهجُر/حَصِّل(ترک می کند / بدست می آورد)

یُبَعِّدُ/یُقرِّبُ( دور می شود / نزدیک می شود)===  السّریره/العلانیه ( نهانی / آشکار)

یبقی/یفنی( باقی می ماند / از بین می رود) ====   الشرّ/الخیر( بد/ خوب) 

(زینت/ زشتی) ======   الموت / الحیاة ( مرگ / زندگی)  الزَّین/الشَّین 

الصمود/الانحناء(راستی قامت/ خم شدن)======   الغیب/الشهادَه (نهان /آشکار)           یجتهدون/یَهملون( تلاش می کنند/ سستی می کنند)===  المُعزَ/المُذَل ( عزیز/ خوار)

المراره/الحلاوة( تلخی/ شیرینی) =======   اصعب/اسهل( سخت / آسان)

الطاعه/المعصیّه( اطاعت کردن / گناه کردن)  الاموات/الاحیاء( مردگان/ زندگان)لمخلوق/الخالق ( خلق شده/ آفریننده) =========  مات/ وُلـِد ( مرد/ زنده شد) 

الهدایه/الضلال ( هدایت کردن/  گمراهی) =الرُشد/ الغی ّ( آگاهی/ گمراهی)                         

 الراحة/التعب،المشقه،(راحتی/ سختی) ===  الصباح/ المساء ( صبح / غروب ،شب هنگام)

بداء/ ختم( شروع کرد /به پایان رساند) 

 تنبل / جدی تلاش کننده)المتکاسل/المُجِد،المجتهد

استیقظ/نام ( بیدارشد/ خوابید) ===== النوم/ الیقظة (خواب/ بیداری)

اضرُّ/انفَع ( ضرر رساند/ سود رساند)======= متردد / عازم ( شکاک/  جـدّی)

موفق باشید : پوراسمعیل


 
 
آزمون تستی دین و زندگی پیشدانشگاهی از درس اول تا چهارم
نویسنده : قاسم - پوراسمعیل - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
 

بسمه تعالی       *** آزمون تستی دین و زندگی پیشدانشگاهی  از درس اول تا چهارم ***

 

1-در اثبات نیازمندی جهان در هستی به خداند کدام استدلال صحیح است ؟

الف ) ما و همه مخلوقات جهان پدیده ایم که نبوده ایم و اکنون هستیم و در بودن خود متکی به ذات هستیم.

ب) ما و پدیدیه های جهان در پدید آمدن ئ هستی یافتن و بقا محتاج دیگری هستیم که خودش مسقل و قائم به خد است .

ج) ما و مخلوقات جهان در پیدایش محتاج خداوند هستیم ، بعضی از موجودات خداوند، همیشه بقا دارند و بعضی ندارند .

د) ذات ما از ما سرچشمه نمیگیرد به همین سبب جوهره وجود ما ناشناخته است و متکی به خداوند هستیم .  

2-در مقایسه ساعت و سازنده ان و خداوند با مخلوقات جهان کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) قابل مقایسه اند که سازنده ساعت آن را به وجود می آورد و خالق آن است و خداوند خالق جهان .

ب) مقایسه در این مورد معنا ندارد چون سازنده ساعت نمیتواند بوجود آورنده ساعت باشد .

ج) سازنده ساعت ناظم است نه خالق، وجود ساعت پیوسته متکی به اوست مخلوقات نیز متکی به خداوند هستند .

د) سازنده ساعت ناظم است نه خالق، وجود ساعت متکی به او نیست ولی همه مخلوقات متکی به وجود خداوند هستند .

3-حدیث "الحمدلله المتجلی لخقه بخلقه " با کدام بیت زیر قرابت مفهومی ندارد ؟

الف ) دلی کز معرفت نور و صفا دید                   به هر چیزی که دید اول خدا دید

ب) چشم بگشا به گلستان و بیبین                       جلوه آب صاف در گل و خار

ج) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                     به دریا بنگرم دریا تو بینم

د)تو مگو مارا بدان شه بار نیست                    با کریمان کارها دشوار نیست

4-این سخن حضرت علی (ع) که میفرماید " مارایت شیا الا ورایت الله قبله و بعده و معه "با تمام ابیات زیر قرابت مفهومی دارد بجز . . .

الف ) دلی کز معرفت نور و صفا دید                   به هر چیزی که دید اول خدا دید

ب) بر آستان جانان گر سر توان نهادن                 گل بانگ سر بلندی بر آسمان توان زد .

ج) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                     به دریا بنگرم دریا تو بینم

د)یار بی پرده از درو دیوار                            در تجلی است یا اولی الابصار

5-در قرآن کریم صفات غنی ، فقیر و حمید به ترتیب در مورد دارنگان کدام ویژگی بکار رفته اند ؟

الف ) واجب الوجود ، ممکن الوجود ، ممکن الوجود

ب) قائم به ذات ، قائم به ذات ، واجب الوجود

ج)قائم به ذات ، ممکن الوجود ، واجب الوجود

د) واجب الوجود ، واجب الوجود، قائم به ذات

6-آیه "انتم تزرعونه ام نحن الزارعون "و "الی الله ترجع المور و لا یشرک فی حکمه احدا" به ترتیب به کدام یک از مراتب توجحید اشاره دارند ؟

الف )ولایت ، ربوبیت ، مالکیت

ب) مالکیت ، ولایت ، ربوبیت

ج)ربوبیت ، مالکیت ، ولایت

د)ربوبیت ولایت ، مالکیت

7- از دقت در کدام آیه مفهوم توحید در ربوبیت به دست می آید ؟

الف ) افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون

ب) مالهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احدا

ج)ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور

د) قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار

8-عبارت "انسان موحد کسی است که تلاش میکند فقط خدا را بپرستدو از او اطاعت نماید" کدام مرتبه توحید را بیان میکند ؟

 الف) نظری        ب) عملی                 ج) خالقیت                    د)ربوبیت

9-خداوند    .............     را دژ مستحکم خود نامیده است و پیامبر آن را ........میداند .

الف ) الله اکبر ، بهای بهشت     ب)   لااله الا الله ، جامع همه ابعاد توحید        ج) لا اله الا الله ، بهای بهشت      د)الله اکبر ، جامع همه ابعاد توحید

10-پیام آیه " انا انزلنا الیک کتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین " تحقق توحید ............است که اولین ثمره آن ....... میباشد .

الف ) عبادی ، رسیدن به اطمینان و سکونت درون           ب) ذاتی ، رسیدن به اطمینان و سکونت درون          

ج) ذاتی ،سد راه شیطان ویاس او از وسوسه                    د) عبادی ، سد راه شیطان ویاس او از وسوسه  

                 

 موفق باشید   پوراسمعیل